ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      
Google

             
Our Events

Public Training การบริหารและจัดทำงบประมาณ
วิทยากร อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า


Public Training : Coaching Skills for ManagerTripetch Isuzu Sales
Professional Managers
By Itthinan Santhat


        

Public Training การเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

โดย อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

                  In-house Finance for Non-Finance

 

Public Training : Root Cause Analysis

 

 

Professional  Training Solution

ขอต้อนรับเข้าสู่ Professional Training Solution เราเป็นบริษัทฝึกอบรมและสัมมนา ผู้นำด้านการจัดการสัมมนาและฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล ด้านการขาย-การตลาด การจัดซื้อ การนำเข้า-ส่งออกและบริหารทั่วไป เลขานุการ คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร จัดการและนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มากมาย และยังช่วยท่านในการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ทำให้เราเข้าใจและลึกซึ้ง ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า คัดเลือกและจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อย่างมืออาชีพ จน... เรา.. กลายเป็นที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมให้กับองค์กรชั้นนำกว่า 200 แห่งในแต่ละปี  


เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

วันที่ 30 เมษายน 2561


Effective Presentation Skills

วันที่ 25 เมษายน 2561

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและ

กระบวนการยื่นขออนุมัติชิ้นส่วนการผลิต

 วันที่ 3 เมษายน 2561

วิทยากร อ.พิทักษ์ บัวชุม

 


การบริหารทีมงานขาย สำหรับผู้บริหารงานขาย

วันที่ 24 เมษายน 2561


การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

วันที่ 27 เมษายน 2561

เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Training

วันที่ 25 เมษายน 2561

อาจารย์ศํกดิ์ดา ภูมิพันธ์

 

Root Cause Analysis การวิเคาะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา

วันที่ 25 เมษายน 2561

โรงแรมเซนต์เจมส์

 

จิตวิทยานักขายเชิงรุก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

การแก้ปัญหาคุณภาพด้วย 8D Report และ Why Why Analysis

วันที่ 25 เมษายน 2561

โดย อ.พิทักษ์ บุญชม

สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

Finance for Non-Finance Manager

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

วิทยากร อ.พลกฤต โสลาภากุล

เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 13

วันที่ 27 มีนาคม 2561

Leadership & Management Skills

วันที่ 20 เมษายน 2561

 

 

 

การบริหารผลงานการปฏิบัติงานสำหรับ HR และหัวหน้างาน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

วิทยากร อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 Why Analysis และ 5 Gen

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมีประสิทธิภาพ

วันที่ 25 เมษายน 2561 (Confirm)


การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่

วันที่ 28 เมษายน 2561

โรงแรมเซนต์เจมส์

 


TPM การบำรุงรักษาแบบมีส่วนร่วม 

วันที่ 24 เมษายน 2561

 


Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้า

ระหว่างประเทศ

วันที่ 26 เมษายน 2561

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท26

 

เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 25 เมษายน 2561

วิทยากร อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข

 

 

  

 
Online:  7
Visits:  395,404
Today:  334
PageView/Month:  9,694