ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

 

อ.ทัศน์  จารุศักดิ์ศรี

Customer Insights

ขายตรงใจ เจาะสไตล์ลูกค้า

Posted by on Aug 20, 2009

               นักขายที่ประสบความสำเร็จ จะต้องเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์การขาย เพื่อใช้ในการค้นหาความต้องการของลูกค้า และจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ นักขายมีหน้าที่เป็นผู้แทนบริษัทในการนำเสนอสินค้าและมาตรฐานของบริษัทไปสู่ลูกค้า และเปรียบเสมือนเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าในการใช้สินค้าของบริษัท รวมทั้งแปลความหมายความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ากลับมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท นักขายที่ดีจึงต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับทั้งลูกค้าและบริษัท ร่วมสร้างและประสานผลประโยชน์ร่วมในระยะยาวระหว่างลูกค้ากับบริษัท
               ทักษะการสื่อสารที่ “เข้าถึง” จิตใจของแต่ละบุคคล จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักขายที่ดีต้องมีและประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการสื่อสารนี้เองที่สามารถขยายแนวการขายแบบเพิ่มคุณค่า (Value-added Selling) เปิดโอกาสการขายให้ตนเอง และสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งได้อย่างชัดเจน  
           

              หลักสูตรนี้นำเอาศาสตร์และศิลป์ทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์มาช่วยนักขายได้ “เข้าถึง” สไตล์พฤติกรรม (Behavioral Style) ของตนเองและเรียนรู้ที่จะเข้าถึงความแตกต่างในสไตล์พฤติกรรมของบุคคลอื่น ช่วยในการออกแบบและปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมกับลูกค้าและว่าที่ลูกค้าแต่ละรายที่มีความแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการขายให้ดียิ่งขึ้น

 

  • วัตถุประสงค์
              • เกิดความเข้าใจในตัวเอง รวมถึงเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
              • เข้าใจไสตล์การขายของตนเอง ช่วยค้นหาจุดเด่น ศักยภาพภายในและสิ่งที่ควรพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความเป็นนักขายมืออาชีพ
              • พัฒนาทักษะการประเมินสไตล์ของลูกค้า โดยการสังเกต
              • รู้จักปรับเปลี่ยนสไตล์และปรับกลยุทธ์การขายของตัวเองให้เหมาะกับสไตล์ของลูกค้าแต่ละรูปแบบอย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการเรียนรู้

Posted by on Aug 20, 2009

เนื้อหาการอบรม
          1) ความเข้าใจในรูปแบบพฤติกรรม (Behavioral Style) และการรับรู้ (Perception)
          2) ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Self-Assessment : Your Style)
          3) การทำความเข้าใจในรูปแบบพฤติกรรม 4 มิติ (DISC Model)  
          4) เข้าใจสไตล์การขายของตนเอง จุดแข็งและจุดอ่อนที่พึงระวัง
          5) การอ่านสไตล์ของลูกค้าจากการสังเกต  (Style Reading by You)
          6) เทคนิคการ “เข้าถึง” ลูกค้าแต่ละสไตล์

 

  วิธีการอบรม       การบรรยาย / กิจกรรมกลุ่ม, เดี่ยว / ทำแบบ Self Assessment / Clip VDO / Role play 

      หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมสัมนาจะทำ Personality Style Assessment ก่อนเข้าสัมมนา

  หมายเหตุ: DISC Model คือศาสตร์ในการจำแนกบุคลิกภาพของคน คิดค้นโดยนักจิตวิทยา William Moulton Marston ในปี ค.ศ.1928  ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรมาเป็นเวลากว่า 70 ปี

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  

 

ผู้บริหาร พนักงานขาย   พนักงานฝ่ายการตลาด  ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาอบรม     :  1 วัน

 

วิทยากร  อ.ทัศน์  จารุศักดิ์ศรี


Read more...

  


 

       Our Events

Seminar
 
 
 

ภาพงานกิจกรรมสัมมนา

จัดอบรม Personality Insights เข้าใจคน พัฒนาตน พัฒนาทีม โดย อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ 

ให้กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

Inhouse Training : "Personnality Insights

ให้กับ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

โดย อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี

 

 

 


 

 


 

       


 

กลยุทธ์การบริหารและจัดทำงบประมาณ

วิทยากร อ.ธนเดช มหโภไคย

วันที่ 27 มีนาคม 2557

อบรม "กลยุทธ์การขายเชิงรุก"

วิทยากร อ.พรเทพ

วันที่ 3 เมษายน 2557

 

 

 
Online:  31
Visits:  414,407
Today:  120
PageView/Month:  10,470