ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      
 

PTS


 Public Training

 -------------------------------------

 In-house Training

 ------------------------------------

 Leadership Training

 ------------------------------------

 Sales Training

 ------------------------------------

 Service & Communication

 -----------------------------------

 H.R.M.

 -----------------------------------

 

 


Our Events

 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tripetch Isuzu Sales

หลักสูตร Presentation Skill

วิทยากร อ.นิพัฒน์ กานตอัมพร


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Tripetch Isuzu Sales

หลักสูตร Project Management

วิทยากร อ.จักรพงษ์ วงศ์วัน


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tripetch Isuzu Sales

หลักสูตร Coaching for Improvement

วิทยากร อ.วิชิต สุรพนานนท์ชัย


- - - - - - - - - - - -

In-house Tripetch Isuzu Sales

Course Step to Success for Chief

โดย อ.อุไรวรรณ อยู่ชา
ณ โรงแรมคำแสด จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

    

In-house : ERP จ.ชลบุรี

เรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

โดย อ.กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

 

 

In-house บ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จก.

  อบรม การเจรจาต่อรองในงานขาย

       โดย. อ.สุเทพ วังตาล

 

    In-house Dealer Isuzu

   อบรม Personality Insight

  วิทยากร อาจารย์ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Date  Programe วิทยากร

 

 การป้องกันและจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเชิงรุก


03/12/2016

 สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจ ได้ใจและได้งาน


04/12/2016 Business Writing การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
15/12/2016 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน อ.วีรปรัชญ์
09/12/2016 เทคนิคการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม อ.ประภาภรณ์
18/12/2016 Effective Email Writing  
16/12/2016 การจัดการ"การขนส่ง" อย่างมีประสิทธิภาพ อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
17/12/2016 Effective Call Center Coaching อ.พรเทพ
18/12/2016 Performance Revolution การประเมินผลงาน  อ.ธนุเดช
19/12/2016 การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  อ.สมบัติ ศิริรักษ์

 

 

                        

การป้องกันและจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเชิงรุก

     

 

        

สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจ ได้ใจและได้งาน

     

Service Mind for Business Growth

    

 หลักสูตรการสื่อสารเพื่องานบริการสินเชื่อ Leasing Business

     

Effective Meeting

Business Writing การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

How to Reply to Customer's Complaint Effectively (One day)


 

 

 

 

 

               

                Service Team For Business Growth

 

                 

          In-house Infitel : Service Mind for Business Growth

                            โดย อ.พรเทพ ฉันทนาวี

                  ณ โรงแรมธารามันตรา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอรัญญา(ตุ้ม) 086-8929330 , 02-1753330 Email: ptstraining3@gmail.com

 

 
Online:  36
Visits:  414,405
Today:  118
PageView/Month:  10,468