ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ

 

หัวข้อการอบรม

 • เวลากับความสำเร็จในการทำงาน
 • ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
 • วิธีจัดการ บริหารเวลา และการวางแผนงาน
  • การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน
  • การจัดระเบียบให้กับตนเองและผู้อื่น
  • การจัดแบ่งเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็น
 • การวางแผนการทำงาน เมื่อต้องทำเป็นทีมให้สำเร็จสูงสุดในเวลาที่จำกัด
 • ฝึกปฏิบัติวางแผนเวลาและจัดลำดับความเร่งด่วนของงาน
 • ฯลฯ

 

หลักสูตร "การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

 Time  Management

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00-16.00 น.ุ

หลักการและเหตุผล

"เวลานับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนดและมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาหรืองานเยอะมาก"

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าพนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่า งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง และทราบเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลต้องมีเทคนิคเฉพาะ มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลาอย่างเป็นระบบ

 

“หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” จึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน


ประโยชน์ในการเรียนรู้

 • 1. เข้าใจความสำคัญของเวลา และหลักการในการบริหารเวลา
  2. วิเคราะห์การใช้เวลาของตนเอง และตรวจสอบข้อผิดพลาดในการใช้เวลา
  3. วิธีการในการขจัดการผัดวันประกันพรุ่ง
  4. การจัดลำดับการทำงาน
  5. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนิสัยในการใช้เวลา

 

วิธีการชำระเงิน
 
 •          เช็คสั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น
 •          โอนเงินเข้าบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ          
   
 • บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-2458238  Fax.02-9030080 ext. 9330 
 •  
   • (กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร, 
  ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้นำใบหักภาษีไปให้ในวันจัดอบรม หรือส่งมาที่

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูขั่น 

เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

 


 

 

 

               

 

 

 

 
 
Online:  33
Visits:  414,409
Today:  122
PageView/Month:  10,472