ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

หลักสูตร จิตวิทยานักขายเชิงรุก

วันที่  8 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.  โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26
 

จากเหตุผลทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการแข่งขันทางด้านธุรกิจ เพื่อการอยู่รอด และเจริญรุ่งเรืองได้รวมทั้งพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าหรือผู้บริโภคที่มีการแปรเปลี่ยน ตลอดเวลา จึงจำเป็นที่นักขายต้องสร้างกลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มทักษะ และความสามารถในการติดต่อลูกค้า หรือมุ่งหวังในเป้าหมายที่ก้าวหน้า ของตนเองและการทำงาน ต้องอาศัยแนวทางวิธีการ และความรู้แนวคิด เพื่อให้ท่านยืนหยัดอยู่ในการขายที่เป็นมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ต้องรู้ไว้เป็นอาวุธทางปัญญาในการขายในยามที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักการคิดในการสร้างกลยุทธ์ การวิเคราะห์ลูกค้า การเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้ทักษะการขายที่ไม่เป็นรองใคร  และนำท่านสู่สายทางนักขายมืออาชีพในอนาคต

วิทยากรศึกษาด้านจิตวิทยาในการขายโดยศึกษาต่อทางจิตวิทยาและหาเทคนิคการเปิดการขายจนสามารถปิดการขายได้ ไม่ว่าจะเป็นการขจัดข้อโต้แย้ง การสร้างความประทับใจ หรือ การเจรจาต่อรอง  เพื่อเป็นทักษะในการขายให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขยามเกิดปัญหาได้

เนื้อหาการเรียนรู้ :

ปรับกรอบความคิดสู่นักขายมืออาชีพ

• ลักษณะนักขายมืออาชีพแบบให้คำปรึกษา
• พลังแห่ง เป้าหมายการเป็นนักขายมืออาชีพ
• เราจะเริ่มจากตรงไหนดี
• บทบาทของผู้ให้คำปรึกษา
• จรรยาบรรณของผู้ให้คำปรึกษา
• รู้จักพรสวรรค์ และ พรแสวง 
ก่อนลงสู่สนาม 

• หลักการถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
• สิ่งที่จะเจอในการขาย ปัญหามาตรฐาน
• กฎของความเชื่อ ในการให้คำปรึกษา
• กฎของเป้าหมาย สู่ความสำเร็จ
• กำลังใจในการสร้างความสำเร็จในการขาย

สู่สนามนักขาย

• จิตวิทยาการสร้างความประทับใจ 
• เทคนิคจิตวิทยาการเปิดการขาย
• กลยุทธการใช้คำถาม 
• เทคนิคการขายความคิดแบบให้คำปรึกษา
• จิตวิทยาการให้ทำปรึกษาแบบมืออาชีพ

เส้นชัยอยู่แค่เอื้อม 

• ปัญหาการปิดการขายแบบให้คำปรึกษา
• เทคนิคการปิดการขาย
• การวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขาย
การอบรมเป็นลักษณะการบรรยาย :จูงใจ ชักชวนให้เห็นคุณค่าในอาชีพนักขาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบและมี Work Shop.ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจในเนื้อมากยิ่งขึ้น
วิทยากร  อาจารย์ ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

Pro มา 4 จ่าย 3

 

         

 

 

         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
Online:  10
Visits:  414,365
Today:  78
PageView/Month:  10,424