ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

 

                     
 กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0
(Logistic Management 4.0)

จัดวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

วิทยากร อ.พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย

เวลา 09.00-16.00 น

Arize Bangkok Hotel , สุขุมวิท 26

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล 

ระบบ “โลจิสติกส์” เป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนขององค์กร เพราะ “โลจิสติกส์” ถือเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการ ทั้งที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาระบบ “โลจิสติกส์” ของไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น คือ เน้นการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคเป็นหลักเท่านั้น ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในขั้นก้าวหน้า คือ การบูรณาการระบบ “โลจิสติกส์” ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนกระทั่งผลิตสินค้าแล้วเสร็จและส่งมอบไปสู่ผู้บริโภค

  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและใช้ในการรักษาเวลาในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้ความสำคัญทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จะทำให้ประหยัดและลดค่าใช้จ่าย การทำงานสามารถย่นเวลาให้สั้นลง หรือมีการทุบกำแพงระหว่างฝ่าย จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เพราะคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้องค์การธุรกิจ มีผลกำไรมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของโลจิสติกส์ที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในโครงสร้างและรูปแบบของต้นทุนโลจิสติกส์ทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนหลักในระบบโลจิกส์อย่างเป็นรูปธรรม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิคเชิงยุทธศาสตร์และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและลดต้นทุนโลจิสติกส์

 

 

 

เนื้อหาการอบรม/กำหนดการ

หัวข้อการอบรม / สัมมนา 

 

1. หลักการและแนวคิดด้านเกี่ยวกับ “บทบาทและคุณลักษณะ” ของโลจิสติกส์ในองค์กรต่อต้นทุนทางธุรกิจ 4.0

2. ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “กิจกรรมหลักและกระบวนการ” ของโลจิสติกส์

3. โครงสร้างและรูปแบบของต้นทุนโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

4. การบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนหลักในระบบโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ

  • ต้นทุนจัดซื้อ-จัดหา (Procurement & Sourcing Cost)
  • ต้นทุนสินค้าคงคลัง (Inventory Carrying Costs)
  • ต้นทุนคลังสินค้า (Warehousing Costs)
  • ต้นทุนขนส่ง (Transportation Costs)

5. กลยุทธ์การดำเนินการปรับปรุงต้นทุนค่าขนส่ง

  • การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
  • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์สู้ AEC

7. แนวคิดและประโยชน์จากการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management : SCM)

8. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาโลจิสติกส์ในองค์กร

9. แนวทางการประยุกต์เครื่องมือคุณภาพ (Quality Tools) ในการจัดการต้นทุนไปปฏิบัติจริง

10. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

 

 

              

 

               

                     

 

                 

 
Online:  16
Visits:  414,372
Today:  85
PageView/Month:  10,431