ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

          การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับ HR และหัวหน้างาน

วันที่  31 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

Palazzo Bangkok Hotel  , Rachada MRT ห้วยขวาง

 

 

หลักสูตรอบรม 1 วัน

ทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี หรืออย่างน้อยก็มีผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินหนึ่งใดในระดับที่ไม่ต่ำกว่าที่คาดหวัง (Expected Level) อันเป็นบทบาทหลักที่ HR และหัวหน้างานต้องประสานกันและจำต้องอาศัยการออกแบบแนวปฏิบัติในการบริหารผลการปฏิบัติงาน แต่มักพบว่าในหลายองค์กร  HR และหัวหน้างานเน้นทำการประเมินผลงานของพนักงานเป็นหลัก โดยไม่ได้บริหารจัดการเป้าหมายงาน วางแผนพัฒนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาผลการปฏิบัติงานของลูกน้องอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ขาดการเชื่อมโยงของเป้าหมายงานของหน่วยงาน และพนักงานเข้าด้วยกัน อันมีผลต่อเนื่องให้การบริหารจัดการลูกน้องโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานที่ผลงานต่ำ (Low Performer) ทำได้อย่างไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

 

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ความรู้ความเข้าใจและนำเสนอแนวทางพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ออกแบบเครื่องมือ แนวทางและวิธีการที่จะบริหารจัดการกับผลงานของพนักงาน โดยมุ่งเน้นพนักงานที่มีผลงานต่ำ (Low Performers) เชื่อมโยงกับการดำเนินการทางวินัยพนักงานกรณีมีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการรตั้งเป้าหมายปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการพูดคุยเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน การ Feedback ผลงานของลูกน้อง การดำเนินการทางวินัยเชิงรุกกรณีพนักงานผลงานต่ำ (Progressive Disciplinary Action) และการจัดการกับการขึ้นค่าจ้าง/เงินเดือนและโบนัสสำหรับพนักงานที่ต้องปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้แบบครงวงจรสำหรับทั้ง HR และหัวหน้างาน

 

 

หัวข้อการเรียนรู้ :

• เหตุใดองค์กรชั้นนำจึงมีระบบและกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
• การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) คืออะไร
• วงจรของการบริหารผลการปฏิบัติงาน  (Performance Management Loop) และกรณีศึกษาองค์กรตัวอย่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ 
• ผลการปฏิบัติงาน (Performance) กับศักยภาพการทำงาน (Potential) กับการกำหนด               Performance-Potential Matrix  และแนวทางการนำไปใช้จัดกลุ่มพนักงาน 
• การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Performance Improvement)
• กระบวนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Performance Improvement Process) ขององค์กรตัวอย่าง
• การตั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานเมื่อทำการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
• เทคนิคการพูดคุยสำหรับหัวหน้างานและ HR เมื่อจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง
• การ Feedback ผลงานของลูกน้องตามแนว AID (Action-Impact-Develop)
• การดำเนินการทางวินัยเชิงรุกกรณีพนักงานผลงานต่ำ (Progressive Disciplinary Action) ที่ HR และ หัวหน้างานต้องทำให้เป็น
• การจัดการกับการขึ้นค่าจ้าง/เงินเดือนและโบนัสสำหรับพนักงานที่ต้องปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
• บทบาทของหัวหน้างาน vs HR ที่ต้องประสานกันเพื่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
• แชร์ปัญหาที่พบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
แนวทางการเรียนรู้ :                                                                                                                                                                                                                        
• บรรยาย อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
• ตัวอย่างกระบวนการ PIP (Performance Improvement Plan) ขององค์กรที่เป็นกรณีศึกษา
• Role Play การพูดคุยเพื่อตั้งเป้าหมายผลงานของลูกน้อง
• Role Play การ Feedback ผลงานของลูกน้องตามแนว AID 
• ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือเตือนลงโทษทางวินัยตามกรณีตัวอย่าง 

 

 

วิทยากร อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

 

                   

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

ค่าสัมมนาท่านละ 3,900+VAT 273  = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท) ชำระสุทธิ 4,056 บาท

พิเศษ! Early Bird กรณีชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 5 วันอัตราค่าสัมมนา

3,ุ600+VAT 252 = 3,852 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 108 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และได้รับใบประกาศ จากสถาบันฝึกอบรม) 

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

Read more                    ...            

 

 

 

 
Online:  15
Visits:  414,371
Today:  84
PageView/Month:  10,430