ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

Professional Presentation Skills

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมือโปร

 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

Gold Orchid Bangkok Hotel , ถนนวิภาวดีรังสิต

จะนำเสนองานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เทคนิคมือโปรช่วยคุณได้”

หลักการและเหตุผล

 

โปรแกรมพัฒนาขีดความสามารถในการพรีเซนท์งานสำหรับนักธุรกิจ นักขายและคนทำงานยุคใหม่แบบครบสูตรทุกรูปแบบ เสริมสร้างและแก้ไขปรับปรุงจากฐานการพูดเดิมของคุณให้มีทักษะการนำเสนอต่อหน้าผู้คนอย่างมั่นใจในในระดับ Best Practice แล้วต่อยอดสู่ระดับ Professional ที่ให้คุณยกระดับสู่การฝึกปฏิบัติเทคนิคของนักนำเสนองานมืออาชีพระดับ Best Practice

 

 

วัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ

- เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในหลักการของ Professional Presentation

- เพื่อให้เกิดทักษะมีความมั่นใจในการนำเสนองานต่อที่สาธารณะชน

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดที่ดีในการนำเสนองาน

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการนำเสนองานให้บรรลุผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักธุรกิจ ฝ่ายขาย พนักงานขาย นักขายอิสระ และคนทำงานทั่วไป


 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในหลักสูตรนี้

1. ได้รู้จุดแข็งของตนเองและจุดที่สามารถพัฒนาได้อีก เพื่อให้เกิดการยกระดับทักษะการนำเสนอ (Attitude)
2. ได้พัฒนาทักษะและสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเอง แบบBefore & After (Skill)
3. ได้เครื่องมือและเทคนิคการนำเสนอที่ง่ายและใช้ได้จริงด้วยรูปแบบสไตล์ของท่านเอง (Knowledge)

 

          “ผู้ฟังจะเข้าใจและเชื่อคุณ แค่เพียงการนำเสนอให้ได้อย่างมือโปร”

 

 

Seminar Topics

เนื้อหาหลักสูตร

-  โปรแกรมเริ่มต้นที่ให้คุณได้ค้นพบข้อดีข้อเสียปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เสริมจุดเด่นและพัฒนาทักษะพื้นฐานให้พร้อมเป็นผู้นำเสนองาน(Present)ที่ดี

-  ฝึกการใช้พลังเสียงให้มีประสิทธิภาพต่อการพูดแบบพรีเซนเทชั่น (Presentation)ทั้งระดับน้ำเสียงและจังหวะในการพูด

-  ฝึกทักษะการพรีเซนท์ (Present) โดยใช้คำพูดผสมผสานกับการใช้ท่วงท่าภาษากาย มาดในการยืน-นั่งพรีเซนท์    (Present)การสบตา ตลอดจนมือไม้และการเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อปลุกเร้าผู้ฟังให้สนใจและติดตาม

-  ฝึกการเตรียมตัว ลดความประหม่า และฝึกฝนการพูดพรีเซนท์(Present)ต่อที่ประชุมเพื่อให้เกิดทักษะและมั่นใจมากขึ้นในระดับ Professional

-  การนำเสนองานแบบใช้โพเดี่ยม และการใช้สื่อ Power Point

-  โปรแกรมขั้นประยุกต์ที่ให้คุณต่อยอดการเสริมสร้างทักษะการพรีเซนท์ (Present) แบบมืออาชีพ ตั้งแต่บุคลิกภาพที่สร้างความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ลักษณะและความต้องการของผู้ฟัง การเตรียมการวางแผนประเด็นเนื้อหาและสื่อประกอบการพรีเซนท์ (Present)การใช้ Pointer รวมถึงเทคนิคการใช้คำพูดและเหตุผลเพื่อโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม ในรูปแบบการพรีเซนท์ (Present)โดยทั่วไปที่ต้องใช้ในชีวิตจริงได้แก่

1) การพรีเซนท์ (Present) เพื่อรายงานข้อมูลแก่ที่ประชุม (Informative Presentation) : การรายงานสรุปผลงานที่ผ่านมารายงานความคืบหน้าของโครงการ รายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ฯลฯ

2) การพรีเซนท์ (Present) ข้อเสนอเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง (Influent Presentation) : การนำเสนอศักยภาพองค์กร จุดขาย ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอโครงการ แผนงานต่อลูกค้าหรือฝ่ายบริหารในองค์กร การประมูลโครงการ ฯลฯ

รูปแบบการสัมมนา

กิจกรรม/ การบรรยาย/ การฝึกปฏิบัติ/ การแสดงบทบาทสมมุติ/การแบ่งกลุ่ม/ การให้คำปรึกษาและคำชี้แนะโดยผ่านวีดีโอเทป

1. กิจกรรมแนะนำตัวเป็นรายบุคคล เพื่อวิเคราะห์บุคลิกลักษณะความเป็นธรรมชาติส่วนบุคคลเพื่อค้นหาจุดเด่นและข้อควรปรับปรุงแก้ไข

2. บรรยายทฤษฎีหลักการพูด และการปรากฏกายในที่สาธารณะชน สร้างภาพลักษณ์และการสร้างบุคลิกให้โดดเด่นเป็นที่น่าจดจำ น่าประทับใจ ในที่สาธารณะชน

3. ฝึกปฏิบัติการพูดในที่ชุมชน เป็นรายบุคคล โดยการบันทึกวีดีโอเทป รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อ ปรับปรุง แก้ไข ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เสื้อผ้า ใบหน้า ทรงผม การปรับระดับโทนเสียงเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ การปรับระดับอัตราความ เร็ว ช้าของเสียง น้ำเสียงสูงต่ำ ลีลา ท่าทางการวางมาด การวางมือ การใช้สายตา มือ ใบหน้าและศีรษะ

4. ฝึกเทคนิคการผูกเรื่อง การโยงเรื่อง การใช้น้ำเสียง การแสดงท่าทางประกอบการพูด การแสดงอารมณ์ และความรู้สึกผ่านทางสีหน้าและแววตา

5. เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ เทคนิคการนำเสนอ power point

6. ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ โดยให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังในห้องเรียน เลือกเรื่องที่ตนถนัดและคิดว่าสามารถนำเสนอให้เพื่อนในห้องประทับใจและสามารถโน้มน้าวใจให้เพื่อนในห้องสนใจและนำไปสู่การตัดสินใจในเรื่องที่นำเสนอ

วิทยากร  ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)

  •   การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์
  • เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา

ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบท

สไตล์การสอนของวิทยากร

a  Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)

a  Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)

a  Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)

คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบ Interactive

 

Read more...

 

อัตราค่าสัมมนา 6,900 บาท

+VAT 7%( 2 วัน)

 

 

 

         

 

 

          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Online:  33
Visits:  414,402
Today:  115
PageView/Month:  10,464