ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ

                             Excel for Special Functions

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

Arize Bangkok Hotel

 

โปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีสักกี่คนที่รู้ว่า มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ครอบคลุมเนื้องานหลายลักษณะ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างสูตรคำนวณได้ด้วยตนเอง แต่ผู้ใช้โดยทั่วไปจะใช้ Excel เพียงแค่ การตีตาราง สร้างแบบฟอร์มเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ยังไม่มีโอกาสค้นพบความสามารถที่แท้จริงของ Excel

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ใช้จะสามารถเรียนรู้และนำฟังก์ชันต่างๆ มาผูกเป็นสูตรเพื่อแก้ปัญหาในงานนั้น ย่อมต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน แต่ถ้ายิ่งพลิกแพลงและประยุกต์ใช้งานได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ลดความซับซ้อน ลดเวลา และความผิดพลาดในการทำงานลงได้

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี เทคนิคการเขียนสูตรแบบ Smart Formula ที่ฉลาดและแสนรู้ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอด โดยการออกแบบระบบงานต่างๆ ได้ต่อไป

 

Seminar Topics

 

หัวข้อการสัมมนา
• คุณลักษณะการอ้างอิงเซลล์ (Cells Reference)
• หลักการเขียนสูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)
• ลำดับความสำคัญในการคำนวณ
• การแก้ไขข้อผิดพลาดลักษณะต่างๆ เช่น #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!
• การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงในสูตรคำนวณ
• ฟังก์ชัน (Function) และโครงสร้างของฟังก์ชัน
• ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนสูตร Excel
• กลุ่มฟังก์ชันด้านการคำนวณ (ใช้เพื่อการคำนวณทั่วไป การระบุเงื่อนไขในการคำนวณ)

o การหาผลรวม เช่น SUM, SUMIF, SUMIFS
o จำนวนเต็มและทศนิยม เช่น INT, ROUND, CEILING, FLOOR
• กลุ่มฟังก์ชันด้านสถิติ (ใช้เพื่อนับจำนวนรายการข้อมูลตามเงื่อนไข และการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อหามูลค่าที่สูงหรือต่ำตามที่ต้องการ)
o การนับจำนวน เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK
o การจัดลำดับ เช่น MAX, MIN, AVERAGE, LARGE, SMALL
• กลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความและตัวอักษร (ใช้ฟังก์ชันกลุ่มนี้เพื่อทำการปรับแต่งหรือแก้ไขแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่ข้อมูลเดิมในตารางอาจเก็บไว้ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นระเบียบ ตลอดจนการทำให้ชื่อรายงานต่างๆ ปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ)
o แปลงตัวเลขและข้อความ เช่น BAHTTEXT, TEXT
o ค้นหาและแทนที่ข้อความ เช่น FIND, SEARCH, SUBSTITUTE
o ดึงอักขระบางส่วนออกจากข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID
o อื่นๆ เช่น LEN, TRIM, CODE, CHAR
• กลุ่มฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา (เพื่อสร้างระบบงานที่เป็นอัตโนมัติ ตามวันและเวลาที่ปรับเปลี่ยนไปตามจริง การระบุวันที่เป็นวันทำงานหรือวันหยุด เพื่อให้งานเอกสาร แบบฟอร์ม ตลอดจนการคำนวณต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ)
o ทำความเข้าใจกับข้อมูลประเภทวันที่และเวลาใน Excel
o วันที่ เช่น DATE, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, TODAY
o เวลา เช่น TIME, NOW
• กลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบ (การสร้างเงื่อนไชในการคำนวณและการประมวลผล)
o สร้างเงื่อนไขในการตรวจสอบ เช่น IF
o การตรวจสอบประเภทของข้อมูล เช่น IS-Function
• กลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในงานฐานข้อมูล (การใช้ Excel เพื่อการจัดการฐานข้อมูล)
o ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง เช่น VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH
• ฯลฯ
หมายเหตุ
• ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน  (09:00-16:00 น. โดยประมาณ)
• ฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ตลอดระยะเวลาการอบรม โดยใช้ตัวอย่างจากงานจริง ภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดของวิทยากรและทีมงาน
• เหมาะกับทุกคน ทุกอาชีพ ที่ต้องทำงานกับ Excel และต้องการใช้ Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

Read more..

.

 

 

 

                  

 

 

                 

 

 

  

 

 
Online:  17
Visits:  414,373
Today:  86
PageView/Month:  10,432