ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

               (Production Planning & Control)

รุ่น 10 วันที่ 22 มิถุนายน 2561

รุ่น 11 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

The Palazzo Bangkok Hotel , Rachadapisek Rd.MRT ห้วยขวาง

                 

 

หลักการและเหตุผล
                     ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน  องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต , การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นแนวคิด  และทฤษฎีด้านการบริหารจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมจึงถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นจำนวนมาก  และได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  เช่นแนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่างๆในการผลิตออกไป  ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอีกทั้งยังเหมาะสมกับเฉพาะบางอุตสาหกรรมเท่านั้น   
                    หลักสูตรนี้  จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่  ,ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดลึกๆของการบริหารจัดการแต่ละแบบ  เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม  ได้เรียนรู้  และนำหลักการบางส่วนไปปรับปรุง , เปลี่ยนแปลงแก้ไข  กระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และช่วยในการพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. ให้ตระหนักรู้ถึงระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ
2. ให้สามารถเข้าใจถึงมุมมองการบริหารการผลิตในทุกๆมิติ  และข้อดีข้อเสีย
3. เรียนรู้หลักการคำนวณพื้นฐานที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการผลิต
4. สามารถนำแนวคิดเรื่องการบริหารการผลิต  ไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างดี

 

 

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิต

Production Planning & Control

 

เนื้อหาหลักสูตร

     1.  เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

         •    ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบ Fixed

 • ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน
 • ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน

     2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

         • ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ

         • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

     3. การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)

 • Man & Machine chart แผนภูมิคน-เครื่องจักร
 • Time measurement (การวัดเวลา cycle time)
 • Allowances ใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต
 • Standard time calculation การคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน
 • วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต

     4. การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)

 • Process capacity
 • Machine downtime-uptime
 • การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
 • วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต

     5. Material Requirement Planning (MRP)

 • Bill of material การทำรายการวัตถุดิบ
 • Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซื้อ
 • Material requirement planning (MRP)
 • Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier
 • Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดิบ

     6. Machine requirement planning

 • การวางแผนเครื่องจักร machine loading
 • การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning

     7. Manpower planning

 • Skill requirement planning ทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน
 • Skill matrix ตารางฝีมือ

     8. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

         • แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ระหว่าง Marketing-Production-Suppliers

         • ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)

 • Monthly planning แผนการผลิตประจำเดือน
 • TAKT time planning (Just-in-time planning)
 • Scheduling ตารางการผลิตประจำวัน
 • Shipment planning การวางแผนการจัดส่ง

     9. การควบคุมการผลิต

 • รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน
 • ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข
 • รายงานประสิทธิภาพการผลิตประจำวัน
 • การปรับกำลังการผลิต

     10. Supply chain management and supplier planning

 • Capacity requirement การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier
 • Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier
 • Demand planning การวางแผนความต้องการ
 • Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่งของ supplier
 • สิ่งที่ supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่ supply chain

     11 Enterprise Resource Planning (ERP)

 • Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง
 • Machine management การบริหารเครื่องจักร
 • Material management การบริหารวัตถุดิบ
 • Production planning
วิทยากร อาจารย์พิสิทธิ์  ชูยงค์   
o ปัจจุบัน วิทยากรอิสระ ด้านการเพิ่มผลผลิต
จำนวนผู้เข้าอบรม:   30  คน
รูปแบบการอบรม:        บรรยาย    ฝึกปฏิบัติ  สาธิต
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:
        ระดับปฏิบัติการ    
ระดับหัวหน้างาน
        ระดับวิศวกร      
ระดับบริหาร
Read more...

 

ค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

 

               

 

 

 

  

 

                 

 

 

 
Online:  4
Visits:  414,359
Today:  72
PageView/Month:  10,418