ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุก

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

วิทยากร อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

โรงแรมพาลาสโซ รัชดา

 

เทคนิคและข้อคิดสำหรับการปรับแนวทางสรรหาบุคลากรขององค์กรของท่านให้เป็นการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) ผ่านการศึกษาแนวปฏิบัติขององค์กรชั้นนำ พร้อมทดลองวางแผนปฏิบัติงานสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment Plan) ที่นำไปใช้งานในองค์กรได้จริง !!!

หลายองค์กรได้นำแนวทางการสรรหาบุคลากรเชิงรุกหรือที่เรียกกันอย่างง่ายว่าการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) เข้ามาใช้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหา คัดเลือกและประเมินผู้สมัครงานนั้นช่วยให้ได้คนที่ใช้ (the right candidate) เข้ามาปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรที่ทำงานด้านการสรรหาบุคลากรมองเห็นภาพของการทำงานสรรหาเชิงรุก คุณลักษณะเชิงความรู้ ทักษะและพฤติกรรมของบุคลากรที่รับผิดชอบการทำงานสรรหาเชิงรุก พร้อมเรียนรู้ลักษณะของงานสรรหาเชิงรุกเพื่อให้นำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร  ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงาน Recruiter ในทุกระดับที่มาเข้าร่วมเรียนรู้ อันจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในภายหน้า

วัตถุประสงค์ : 

  • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาเชิงรุกและแนวทางที่ควรดำเนินการให้เป็นการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment)
  • นำเสนอและร่วมอภิปรายประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในงานสรรหาบุคลากร
  • เรียนรู้จากคำแนะนำของวิทยากรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ พร้อมแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของหลายองค์กรชั้นนำ

 

 

 

 

 

หัวข้อการเรียนรู้ :
• ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นมาตรฐาน
• การสรรหาเชิงรุกกับการสรรหาเชิงรับ (Proactive vs. Reactive Recruitment)
• ทำอย่างไรให้งานสรรหากลายเป็น "การสรรหาเชิงรุก" (Proactive Recruitment)
? วางแผนงานเชิงรุกที่ต้องทำอย่างเป็นระบบ
? จัดทำ Person Specification ที่ให้ข้อมูลที่ลึกและมีประโยชน์มากขึ้น
? โฟกัสและจัดลำดับความสำคัญของการสรรหาและคัดเลือก
? ประกาศและเลือกใช้สื่อประกาศรับสมัครงานที่ตรงเป้าหมาย
? คัดเลือกและประเมินผู้สมัครเบื้องต้น (Candidate Rating)
? กำหนดคุณลักษณะร่วมของพนักงานเพื่อนำมาคัดเลือกผู้สมัครงานที่ "ใช่"
? ทำการสัมภาษณ์เบื้องต้น (Pre-Screening)
? ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Interview)
? ปรับปรุงแบบประเมินผลสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีมากขึ้น
? การแบ่งบทบาทในการคัดเลือกผู้สมัครงานระหว่าง HR กับ Line Manager
? เพิ่มพูนทักษะของ Recruiter เพื่อสนองงานสรรหาเชิงรุก
? การใช้ Social Media กับการสรรหาเชิงรุกและสิ่งที่ควรระวัง
• ตัวชี้วัดในงานสรรหาบุคลากรตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก
• แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานสรรหาบุคลากร
• สิ่งที่ควร "ทำ" และ "ไม่ควรทำ" ในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่
• วางแผนปรับปรุงงานของตนเองเพื่อให้เป็นงานสรรหาเชิงรุก พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
วิธีการสัมมนา การบรรยาย กรณีตัวอย่าง การฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์(Role Play) 
ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.)

 

 

เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุก

               

 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

          

 

 
Online:  29
Visits:  414,398
Today:  111
PageView/Month:  10,460