ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

Super Admin บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

Arize Bangkok Hotel สุขุมวิท 26

 


  • พนักงานธุรการ...ผู้ช่วยที่สำคัญภายในองค์กร
  • การสื่อสาร...ประสานงาน...เป็นสิ่งสำคัญของฝ่ายธุรการ
  • หมดปัญหา...การจัดระบบงานที่ซ้ำซ้อน
  • วิธีการจัดลำดับงานและความสำคัญในการทำงาน
  • เทคนิค...การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
  • ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในงานธุรการ

หลักการและเหตุผล

บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นเพียงผู้สนับสนุนภารกิจประจำวันของผู้บริหารนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มของบทบาทเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพยุคใหม่นั้น นอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับงานสนับสนุนและการประสานงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ธุรการยังต้องสามารถแก้ไขจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในหลายๆ ครั้งต้องสามารถเป็นตัวแทนผู้บริหารได้ ซึ่งการวางตัวอย่างเหมาะสม การมีบุคลิกภาพที่ดี ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังต้องสามารถที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเจ้าหน้าที่ธุรการยุคใหม่ จึงต้องพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้านการจัดการบริหารงาน การบริหารจัดการตนเอง เพื่อความสำเร็จในการเป็น “สุดยอด....เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ” ที่ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่
  2. เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการอย่าง มืออาชีพ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับงานและการวางตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

 

หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.

หัวข้อการสัมมนา

1.สุดยอด....ของเจ้าหน้าที่ธุรการควรและไม่ควรปฏิบัติ

 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ

 คุณสมบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ธุรการ

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณลักษณะที่ดีของเจ้าหน้าที่ธุรการ

3.  หลักการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการในการส่งเสริมสนับสนุนงานเจ้านายที่มีประสิทธิภาพ

 การวิเคราะห์การทำงานให้ได้ผลงาน

การสำรวจการสูญเสีย การสิ้นเปลืองการทำงาน

การปรับปรุงานการทำงานอย่างเป็นระบบ

 

ระบบการบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร

 องค์ประกอบการบริหารงานเอกสาร

ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร

 

การติดต่อสื่อสารและการประสานงานในงานธุรการ

 การติดต่อสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน

การเขียนบันทึก รายงานและเอกสารงานเขียนต่างๆ

 

การใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนงาน และการต้อนรับการบริการที่ประทับใจ

 มารยาทในการใช้โทรศัพท์

การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อธุรกิจและกิจกรรมในงานธุรการ

ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์ในการทำงาน

การบริหารเวลา เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนา และการปรับปรุงงาน

 วิธีการใช้เวลาในการทำงานที่มีประสิทธิภาพของงานธุรการ

การแก้ปัญหาและอุปสรรคของานกับการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพ

การใช้เวลากับการสร้างความประทับใจกับผู้มาติดต่อ

ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  1.  

Read more...

 

 

 

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

          

 
Online:  9
Visits:  414,364
Today:  77
PageView/Month:  10,423