ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้า

(Stock Management& Control)

                                 วันที่ 23 มิถุนายน 2561

                           เวลา 09.00-16.00 น.  โรงแรมพาลาสโซ รัชดา

                                     

ในการดำเนินการของแต่ละองค์กรช่วงปลายปี จะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร และจะต้องมีการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติเมื่อครบรอบบัญชี หรือมากกว่านั้น แล้วแต่นโยบายขององค์กร นั่นก็คือการ “ตรวจนับสินค้า” ในการดำเนินการดังกล่าว ในหลายองค์กร งานดังกล่าวเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และปัจจัยอื่นที่แตกต่างกัน    

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายใน ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักสูตร “ตรวจนับสินค้า” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการดังกล่าว เทคนิค และผลกระทบของการตรวจนับสินค้า อันจะส่งผลต่อบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ลุล่วง ตามที่องค์กรคาดหวัง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความจำเป็น และประโยชน์ในการตรวจนับสินค้าอย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการตรวจนับสินค้าภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมจากแต่ละส่วนงาน สามารถทำงานประสานงานกันภายใต้ความเข้าใจที่เป็นหนึ่งเดียวภายในองค์กร และนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้มีโอกาสรู้จัก พบปะและแลกเปลี่ยนความเห็น ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือซึ่งกันและกันในอนาคต

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม

 1.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง

2. บัญชีคุมสินค้า

 • สต๊อคการ์ด
 • บินการ์ด

 3.ตรวจนับสินค้า

 • ทำไมต้องตรวจนับสินค้า
 • การตรวจนับเป็นหน้าที่ของใคร
 • วิธีการตรวจนับ
  • Physical Count
  • Cycle Count
 • การวางแผนตรวจนับสินค้า
  • รายละเอียดคลังสินค้า
  • Location
  • Item Class/ABC Analyses
  • การหาจำนวนสินค้าสำหรับ Cycle Count
  • การเลือกสินค้าในการ Cycle Count
  • กำหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจนับ
  • กำหนดกำลังพลในการตรวจนับ
  • เครื่องมือในการตรวจนับ
  • วิธีเดินตรวจนับ
  • กระจายข้อมูล
 • ดำเนินการตรวจนับ
  • ประชุมสรุปแผน
  • การตรวจนับด้วยบัตร
  • การตรวจนับด้วย Handheld
  • ประโยชน์จากการตรวจนับด้วยเครื่องมือ
 • การดำเนินการหลังการตรวจนับ
  • การจัดทำรายงานผลการตรวจนับ
  • ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีสินค้า
  • ความเกี่ยวพันของผลการตรวจนับ

 4.Kpis

 • การประเมินผลการจัดการคลังสินค้า ด้วยผลการตรวจนับสินค้า
 • 5 ส. เพื่อลดปัญหาการตรวจนับสินค้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง
 • มาตรฐาน ISO เรื่องการตรวจนับสินค้า

 

วิทยากร อ.สมบัติ ศิริรักษ์

Read more...

 

          

 

          

 
Online:  35
Visits:  414,395
Today:  108
PageView/Month:  10,457