ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

มกราคม

 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
                       
Date  Programe วิทยากร
17/01/2018 กลยุทธ์การจัดซื้อต่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
18/01/2018 Communication Skills for Efficiency 
อ.พากร อัตตนนท์
19/01/2018

Presentation Skills การนำเสนองานอย่างมือโปร

อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
19/01/2018 เทคนิคการปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี ดร.กฤติน กุลเพ็ง
19/01/2018 การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Continuos Improvement) อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
25/01/2018 Problem Solving ฿ Decision Making เทคนิคการแก้ปัญหา อ.พลกฤต โสลาพากุล
25/01/2018 ครบเครื่องเรื่อง การนำเข้า-ส่งออก อ.วัชระ ปิยะพงษ์
26/01/2018 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  อ.พรเทพ  ฉันทนาวี
26/01/2018

การบริหารงานขนส่ง

อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
2ุ6/01/2018 การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
30/01/2018 กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ และบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด”
ดร.ชยุตพงศ์  นิลอ่อน
30/01/2018 การเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
31/01/2018 Incoterms 2010และการชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศ
อ.วัชระ ปิยะพงษ์
31/01/2018 กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ดร.กฤติน กุลเพ็ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  6
Visits:  357,332
Today:  469
PageView/Month:  7,896