ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

Leadership Course

ลำดับ หลักสูตรอบรม 


1 ทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ 1-2 วัน
2 พัฒนาทักษะหัวหน้างาน    
3 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน    
4 เทคนิคการ"โค้ช" และการเป็นพี่เลี้ยงสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ เพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ    
5 การเสริมสร้างภาวะผู้นำและพัฒนาทักษะการจัดการ 2 วัน 
6  HR for Non-HR หัวหน้างาน/ผู้จัดการกับการบริหารคน  1 วัน
 
7 จิตวิทยาการบริหารและจูงใจลูกน้อง 1 วัน  
8 เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 1-2 วัน  
9 เทคนิคการสอนงานแบบ On-the-Job Training (OJT) 1 วัน  
10 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับคนทำงาน (Emotional Intelligent) 1 วัน  
11 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานสำหรับหัวหน้างาน 1 วัน  
12 เทคนิคการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  1 วัน  
13 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน  1 วัน  
14 Proactive Teamwork  1 วัน  
15 Personality Insight เข้าใจคน พัฒนาคน พัฒนาทีม ตามแนวทาง DISC (อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี)  1 วัน  
16 Management Skill for Managers  1-2 วัน
 
17 Effective Coaching : A Tool for Leadership  2 วัน
 
18 Effective Communication Empowerment & Motivation  1 วัน  
19 ผู้นำกับการสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (Leader for Teamwork)  1-2 วัน  
  Coaching Skills for Leader  1 วัน  
20 Coaching & Feedback Skills  1 วัน  
21

เทคนิคการติดต่อสื่อสาร และ การประสานงานอย่างมืออาชีพ 

1 วัน   
22

เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานและการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ

 1 วัน  
 23 Effective Planning & Controlling   1 วัน  
24 Supervisory Skills for Excellence  1 วัน  
25 จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ (Convincing Skills)  1 วัน  
26  ทักษะการให้คำปรึกษาลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ(Proactive Counseling Skills)  1 วัน  
27 หัวหน้างานกับการสอนงานและการให้คำปรึกษา  1 วัน  
 28  HR for Non-HR  1 วัน  
29 การคิดเชิงกลยุทธ์ (Stratetic Thinking)  1 วัน  
30 การคิดอย่่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)  1 วัน  
31 เพิ่มพลังชีวิต ด้วยการคิดบวก (The Positive Thinking)  1 วัน  
32 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  1 วัน  
33 การพัฒนา AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  1 วัน  
34 การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Professional Presentation) 2 วัน   
35 เทคนิคการปลุกจิตสำนักรักองค์กร 1 วัน  
36 การบริหารความร่วมมือ (Collaboration  Management)    
 37 Change Mindset  1 วัน  
 38      
       
       
       
       
       


บริการรับจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training 

หลักสูตรอบรม In-House Training สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

การติดต่อ
โทรศัพท์ 02-1753330 ,086-8929330 

และ 086-6183752
โทรสาร 0-29030080 ต่อ 9330
E-mail1 :  ptstraining3@gmail.com
E-mail2 :  aranya@ptstraining.co.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  9
Visits:  387,647
Today:  24
PageView/Month:  14,034