ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

Leadership Course

ลำดับ หลักสูตรอบรม 


1 ทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ 1-2 วัน
2 การเสริมสร้างภาวะผู้นำและพัฒนาทักษะการจัดการ 2 วัน 
3 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
1 วัน
 
4 จิตวิทยาการบริหารและจูงใจลูกน้อง 1 วัน  
5 เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 1-2 วัน  
6 เทคนิคการสอนงานแบบ On-the-Job Training (OJT) 1 วัน  
7 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับคนทำงาน (Emotional Intelligent) 1 วัน  
8 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานสำหรับหัวหน้างาน 1 วัน  
9 เทคนิคการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  1 วัน  
10 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน  1 วัน  
11 Proactive Teamwork  1 วัน  
12 Personality Insight เข้าใจคน พัฒนาคน พัฒนาทีม ตามแนวทาง DISC (อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี)  1 วัน  
13 Management Skill for Managers  1-2 วัน
 
14 Effective Coaching : A Tool for Leadership  2 วัน
 
15 Effective Communication Empowerment & Motivation  1 วัน  
16 ผู้นำกับการสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (Leader for Teamwork)  1-2 วัน  
17 Coaching & Feedback Skills  1 วัน  
18

เทคนิคการติดต่อสื่อสาร และ การประสานงานอย่างมืออาชีพ 

1 วัน   
19 การสื่อสาร สร้างมนุษยสัมพันธ์ และประสานงานเพื่อความสำเร็จในการทำงาน  1 วัน  
 20 Effective Planning & Controlling   1 วัน  
21 Supervisory Skills for Excellence  1 วัน  
22 จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ (Convincing Skills)  1 วัน  
23  ทักษะการให้คำปรึกษาลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ(Proactive Counseling Skills)  1 วัน  
 24 หัวหน้างานกับการสอนงานและการให้คำปรึกษา  1 วัน  
 25  HR for Non-HR  1 วัน  
26 การคิดเชิงกลยุทธ์ (Stratetic Thinking)  1 วัน  
27 การคิดอย่่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)  1 วัน  
28 เพิ่มพลังชีวิต ด้วยการคิดบวก (The Positive Thinking)  1 วัน  
29  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  1 วัน  
30 การพัฒนา AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  1 วัน  
31 การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Professional Presentation) 2 วัน   
32 เทคนิคการปลุกจิตสำนักรักองค์กร 1 วัน  
33 การบริหารความร่วมมือ (Collaboration  Management)    
     
     
     
     
     
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  13
Visits:  348,948
Today:  51
PageView/Month:  6,875