ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

General Course

ลำดับ หลักสูตร  
 1 การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 2 การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงระบบ  
 3 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่  
  การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ และประสานงานเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 
  การพัฒนา AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  
 

Positive Thinking for Happy Workplace

 
  การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ  1 วัน
  กลยุทธ์การทำงานเชิงรุก..สู่ความเป็นเลิศ  
  Effective Time Management การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  
  การบริหารจัดการคนเก่ง  
  การบริการอย่างมืออาชีพ 1 วัน
  1 วัน
 

การสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ (Team building)

1 วัน
 

การรู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น

1 วัน
  5Q for High Effective Work  
 

การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ

 1 วัน
  Analytical Skill for Logical  Thinking                        
  การสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักองค์กรของพนักงาน  
  กลยุทธ์การทวงหนี้อย่างได้ผล  
  Incoterms@2010 และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ  
  Incoterms 2010และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ  
  กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ  
  Letter of Credit & UCP 600  
  พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร  

 

บริการรับจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training 

หลักสูตรอบรม In-House Training สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

การติดต่อ In-House Training
โทรศัพท์ 086-8929330 และ 086-6183752
โทรสาร 0-29030080 ต่อ 9330
E-mail1 :  ptstraining3@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  37
Visits:  414,413
Today:  126
PageView/Month:  10,476