ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

เมษายน

 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
                       
Date  Programe สถานที่จัดอบรม
3/04/2018 สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
3/04/2018 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP) อ.พิทักษ์ บุญชม
3 เมย 2561 การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
4/04/2018 การขายแบบให้คำปรึกษา อ.ชิงชัย อิทธิอมรชัยกุล
4/04/2018 Service Mind ยกระดับการให้บริการ อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
19/04/2018 Modern HR Strategy ดร.กฤติน กุลเพ็ง
5/04/2018 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกันด้วยเครื่องมือคุณภาพ อ.ไมตรี บุญขันธ์
10/04/2018 อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
10/04/2018 การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
19/04/2018 กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
20/04/2018 ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์  วิทยากรที่ปรึกษาระบบคุณภาพ
20/04/2561 เครื่องมือในการคัดเลือกและเลื่อนตำแหน่งบุคลากร ดร.กฤติน กุลเพ็ง
20/04/2018 เพิ่มศักยภาพ พัฒนาภาวะผู้นำ Leadership & Management Skills อ.พิชิต สุจริตจันทร
20/04/2018 Lean Supply Chain****New อ.พิสิทธิ์ 
24/04/2018

พลิกโฉม...คน & องค์กร กับการก้าวสู่ยุค Digital HR

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
24/04/2018 เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิผล (สถานที่ โรงแรมอไร้ซ)
อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
24/04/2018

การบริหารทีมงานขาย สำหรับหัวหน้างานขาย 

 
25/04/2018 Super Admin บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน (สถานที่ โรงแรมอไร้ซ) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
25/04/2018 การแก้ปัญหาคุณภาพด้วยหลัก 8D และ Why Why Analysis
อ.พิทักษ์ บุญชม
25/04/2018 เทคนิคการใช้ Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
25/04/2018 เทคนิคการสอนงานแบบ on the job Training(เลื่อนวันจัดอบรม 24 พค 61) อ.ศํกดิ์ดา ภูมิพันธ์
25/04/2018 Root Cause Analysis การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
26/04/2018 Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
27/04/2018 การบริหารงานขนส่ง รุ่น 4 (Transportation 4.0) อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
27/04/2018 Salesman to Business นักขายสายพันธ์ใหม่
อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
27/04/2018 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation) อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
27/04/2018 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ 
27/04/2018

กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน(Goal Setting & Action Plan)

อ.สัจจพล ส่งสมบุญ
27/04/2018 กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตรา 11/1 ดร.ชยุตพงศ์  นิลอ่อน
27/04/2018 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ HRD STRATEGY อ.พรเทพ ฉันทนาวี
28/04/2018 การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่

อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร

 

                                                                                           

                                 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 %   

      http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html 

 

 

 
Online:  31
Visits:  414,389
Today:  102
PageView/Month:  10,450