ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

พฤษภาคม

 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
                       
Date  Programe

วิทยากร                           

2/05/2018 การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการมืออาชีพ อ.ประภาภรณ์ 
3/05/2018 Service Delight การบริการเหนือความคาดหมาย อ.ประเสริฐ สุขุไพบูลย์กุล
3/05/2018 เทคนิคการเขียน E-mail ธุรกิจภาษาอังกฤษ อ.ประภาภรณ์
9/05/2018 เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา(Consultative Selling) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
9/05/2018 ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขอrงองค์กร อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
11/05/2018 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา อ.พรเทพ ฉันทนาวี
10/05/2018 จิตวิทยานักขายเชิงรุก อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
10/05/2018

การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร/หัวหน้างาน

(Problem Solving & Decision Making for Leader)

อ.พลกฤต โสลาพากุล
10/05/2018 การสร้าง KPIs และการประเมินผลงานขายสู่ความสำเร็จ
อ.ชิงชัย อิทธิอมรชัยกุล
11/05/2018 การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน Payroll ถูกต้อง 100% (เลื่อนไปวันที่ 14 มิย 61) อ.กษิเดช ทวีสุขธนกุล
11/05/2018 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA 4th Edition) อ.พิทักษ์ บุญชม
11/05/2018 ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
31/05/2018 การบริหารผลการปฎิบัติงานสำหรับ HR และหัวหน้างาน (Performance Management)เลื่อนไปวันที่ 31 พค อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
14/05/2018 การคิดเชิงกลยุทธ์ ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี
15/05/2018 Effective E-mail Writing อ.ประภาภรณ์
15/05/2018 จิตวิทยาการบริหารและจูงใจลูกน้อง อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15/05/2018 กลยุทธ์และการวางแผนงานจัดซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ อ.พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย
16/05/2018

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Horenso

วิทยากรผู้ชำนาญการด้านระบบคุณภาพ
16/5/2018 เทคนิคการประชุมและจด สรุปรายงานการประชุม อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 
1ุ6/05/2018 เพิ่มผลงานลูกน้องด้วยการโค้ชและให้คำปรึกษา อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
16/05/2018 การเจรจาต่อรองภาคสนาม(เลื่อนไปวันที่ 5 มิถุนายน) อ.ชิงชัย อิทธิอมรชัยกุล
17/05/2018 กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
18/05/2018 หัวหน้างานมืออาชีพ อ.กษิเดช ทวีสุขธนกุล
18/05/2018 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 Why Analysis และ 5 Gen อ.พิทักษ์ บุญชม
21/พค/2018 Competency Based Training Roadmap การวางแผนเส้นทางฝึกอบรมโดยอิงสมรรถนะ อ.พรเทพ ฉันทนาวี
23/05/2018 Excel for Special Function เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
23/05/2018 การบริหารตนเองสู่การสร้างยอดขาย อ.ชิงชัย อิทธิอมรชัยกุล
24/05/2018

กฎหมายแรงงาน กับการจ้างแรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 
24/05/2018  การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
24/05/2018 กระบวนการขายแบบ Solution Selling สำหรับหัวหน้าทีมขาย อ.นิพัฒน์ ภัทรธิติ
24/05/2018 การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
24/05/2018 เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Training อ.ศักดิ์ดา ภูมิพันธ์
24/05/2018

กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลในยุค 4.0

ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
25/05/2018 เทคนิคการลดต้นทุนในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์ อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
25/05/2018 เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุก อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
25/05/2018 HR for Non-HR กลยุทธ์การบริหารคน 4.0 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
25/05/2018

Incoterms ® 2010 และการชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศ

อ.วัชระ ปิยะพงษ์
24-25/05/2018 Presentation Skills ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
26/05/2018 Poka-Yoke เทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน วิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ
30/05/2018 ประเด็น..แรงงานต่างด้าว  จ้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
30/05/2018 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
30/5/2018 การเสริมสร้างศักยภาพ HR สู่อนาคต อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
31/05/2018  การบริหารผลการปฎิบัติงานสำหรับ HR และหัวหน้างาน (Performance Management) อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
31/May/2018 พนักงานธุรการยุคใหม่กับการจัดระบบสำนักงาน อ.ประภาภรณ์
31 May 2018 Excel for Special Function เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel

                                                                                  

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 %

  http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html 

 

 

 
Online:  32
Visits:  414,390
Today:  103
PageView/Month:  10,451