ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

มิถุนายน

 
Jan Fab Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
                       
Date  Programe วิทยากร
2 มิย 2018 Sales Execellence อ.พรเทพ ฉันทนาวี
4/06/2018 เทคนิคการบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม-ไทย อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
4/06/2018 การนำเสนองานอย่างมือโปร อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
5 มิย 2561 เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ ดร.กฤติน กุลเพ็ง
7 มิย 2561

การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า

และอิเลคทรอนิส์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)

อ.พิทักษ์ บุญชม
8/06/2018 กระบวนการขายแบบ Solution Selling สำหรับหัวหน้าทีมขาย อ.นิพัฒน์ ภัทรธิติ
7-8/06/2018 ครบเครื่องเรื่องการนำเข้า-ส่งออก พิธีการศุลกากร หลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ อ.วัชระ /อ.วิชัย
8/06/2018 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างได้ผล อ.กษิเดช  ทวีสุขธนกุล
8/06/2018 เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย (Employment Termination)
อ.สัจจพล ส่งสมบุญ
9 มิย 2018 เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด Poka-Yoke ในกระบวนการทำงาน วิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ
11/06/2018 TWI:Training Within Industry By 3J. Techniques(สถานที่ อไร้ซ ศรีราชา) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
11/06/2018 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร(สถานที่ อไร้ซ ศรีราชา) อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
12/06/2018 ศิลปะการบริหารการประชุมครบวงจร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
12/06/2018 Sales Presentation กลยุทธ์การนำเสนอขาย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
13/06/2018 เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน อาจารย์ธนกฤต  ภูษิดาอภิวัฒน์
13/06/2018 เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales) อ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
14/06/2018 ศาสตร์และศิลปะสู่ทักษะการนำเสนอ อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
14/06/2018 การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน (Payroll)  อ.กษิเดช ทวีสุขธนกุล
เสาร์ที่ 16 มิย 2018 เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์(Professional Telesales) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
14/06/2018

เจาะลึกประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน  ค่าจ้าง และสวัสดิการพนักงานที่ ฝ่าย HR ควรรู้

อ.สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
15/06/2018 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
15/06/2018 การเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ(Effective E-mail Writing) อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
15/06/2018 โปรแกรมรับขวัญ"พนักงาน" On Boarding Program อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15/06/2018 เทคนิคการสอนงาน OJT ตามแนวทาง TWI และ Toyota Way อ.กษิเดช ทวีสุขธนกุล
16/06/2018 การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ อาจารย์สมเกียรติ  ลีรัตนขจร
26/06/2018 คุณสมบัติ น้อยหว้า
18/06/2018

Excel Advanced for Privot Table & Database Techniques

อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
19 มิย 2018 Project Management การบริหารโครงการ อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมี
19/06/2018 กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารงาน บริหารคน  อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
19/06/2018 Excel for Special Functions เรียนรู้สูตรฟังก์ชัน Excel อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
20/06/2018 การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา  

20/06/2018 Lean Supply Chains อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
20/06/2018 การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
20/06/2018 HRD Strategy กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
21/06/2018 Coaching Skills for Manager ดร.อิทธินันท์ สันทัศ
21/06/2018 Service Mind in Action อ.พรเทพ ฉันทนาวี
21/06/2018 เทคนิคการนำเสนอให้ประสบความสำเร็จ (Successful Presentation Skills) อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมี
21/06/2018 เลขานุการบริหาร 4.0 อ.ประภาภรณ์
21/06/2018 เทคนิคการจัดทำงบประมาณ เครื่องมือสำคัญในการบริหาร อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
22/06/2018

กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตรา 11/1

ดร.ชยุตพงศ์  นิลอ่อน
22/06/2018 Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต อ.พิสิทธิิ์ ชูยงค์
22/06/2018 พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ(Skill for Training Officer) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
22/06/2018 การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่ อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
22-23 มิย 2561

Quality Control Circle Practice (QCC Practice)

วิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ
23/06/2018 อ.สมบัติ ศิริรักษ์
25/06/2018 HR for Non-HR Manager ดร.กฤติน กุลเพ็ง
26/06/2018

Sales Supervisor & Area Manager

อ.สุพจน์ 
26/06/2018

พนักงานธุรการยุคใหม่กับการจัดระบบสำนักงาน

อ.ประภาภรณ์
27/06/2018

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
27/06/2018 Risk Management for ISO 14001:2015 การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ISO 14001: 2015 วิทยากรด้านระบบคุณภาพ
27/06/2018 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
27/06/2018 เทคนิคการสัมภาษณ์และพัฒนาพนักงานขาย (Sales Interview) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
29/06/2018 Systematic Thinking ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี
29/06/2018 จิตวิทยาการบริหารและจูงใจลูกน้อง อ.พรเทพ

 

                                                                                   

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 %

  http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html      

 
Online:  36
Visits:  414,396
Today:  109
PageView/Month:  10,458