ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

สิงหาคม

 
Jan Fab Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
                       
Date  Programe วิทยากร
3/08/2018 Service Delight การบริการเหนือความคาดหมาย อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
3/08/2018 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
3 สิงหาคม 2561 English for Sales ภาษาอังกฤษสำหรับนักขาย***New  อาจารย์อาทิตยา  พรพนารัตน์  
4/08/2018 Professional Sales & Proactive Sales Skills อ.พรเทพ ฉันทนาวี
6/08/2018 การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
6/08/2018 กลยุทธ์การเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Sales Pitch Strategy) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
7/สค/2018 จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละสไตล์  
8 สค 2018 IATF 16949:2016 Introduction & Implementation วิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ
9/08/2018 เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี
10/08/2018 Professional Sales Co-Admin/Sales Support Team อ.พรเทพ ฉันทนาวี
10/08/2018

การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
14/08/2018 การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาพลักษณ์องค์กร อาจารย์ นทษร  สุขสารอมรกุล
15/08/2018  Cost Reduction ฺ
15/08/2018 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
17/08/2018 Effective Communication Skills อ.ธนกฤต
15/08/2018 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP) อ.พิทักษ์ บุญชม
15/08/2018 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 (HR 4.0) ดร.กฤติน กุลเพ็ง
16/08/2018 เทคนิคการจัดทำงบประมาณ

อ.เหรียญชัย

1ุุ6/08/2018

กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ล่าสุด" การปฏิวัติวิธีดำเนินคดีแรงงานและ

แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่รู้ไม่ได้

อ.กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
16/08/2018 พลิกโฉมธุรกิจโรงงานด้วยบริการที่เป็นเลิศ  อ.สัจจพล ส่งสมบุญ
17/08/2018 IATF 16949:2016 Internal Auditing การตรวจติดตามคุณภาพในระบบ IATF 16949:2016  อ.ธรรมศักดิ์ พัฒนพ่วง
21/08/2018 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
22/08/2018 การออกแบบระบบประเมินผลงานด้วยตนเอง อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
22/08/2018 Constructive Feedback for Performance Appraisal อ.พรเทพ ฉันทนาวี
23/08/2018 การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
23/08/2018 HR for Non-HR Manager ดร.กฤติน กุลเพ็ง
23/08/2018 Excel for Special Functionsเรียนสูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ อ.ดุสิต 
23/08/2018 จิตวิทยาการบริหารและจูงใจลูกน้อง ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
23/08/2018 การแก้ปัญหาคุณภาพด้วย 8D และWhy Why Analysis  อ.พิืทักษ์
23/08/2018 Incoterms 2010และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
24/08/2018

การตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001/14001 : 2015

อ.สืบสกุล
24/08/2018

Competency Based Interview เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบอิงCompetency

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
24/08/2018

Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต

อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
24/08/2018 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อ.พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย
25/08/2018 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
28/08/2018 การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0) อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
28/08/2018

การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
29/08/2018 Problem Solving by Data Analysis อ.กันยา
29/08/2018 Leadership ผู้นำทีมงาน
อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
30/08/2018 การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
30/08/2018 ทักษะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจของ Call Center อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
31/08/2018

ทคนิคการบันทึกและเขียนรายงานการประชุม-ภาษาอังกฤษ

อ. ประภาภรณ์
30/08/2018 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 %

  http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  31
Visits:  414,400
Today:  113
PageView/Month:  10,462