ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

พฤศจิกายน

 
Jan Fab Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
                       
Date  Programe วิทยากร
1-2 พย 2560

ครบเครื่องเรื่อง"การนำเข้า-ส่งออก พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร

และพรบ.ศุลกากรฉบับใหม่ 2560 (เลื่อนไปวันที่ 20-21 ธันวาคม)

อ.วัชระ ปิยะพงษ์ /อ.วิชัย มากวัฒนสุข
03/11/2017 Professional Sales & Proactive Sales Skills อ.พรเทพ ฉันทนาวี
7/11/2017 อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
9/11/2017 Professional Telesales อ.พรเทพ ฉันทนาวี
10/11/2017 Power of Negotiation อ.พรเทพ ฉันทนาวี
10/11/2017 On-the-Job Training การสอนงานขณะปฏิบัติงาน อ.อิทธินันท์ สันทัศ
11-12/Nov22017 การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (เสาร์-อาทิตย์) อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล
13/Nov/2017 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15/Nov/2017 การบริหารความเสี่ยงในระบบ ISO 9001:2015 อ.สายัณห์  จันโรจน์เจริญ
15/11/2017 Competency Based Interview อ.พรเทพ ฉันทนาวี
16/11/2017 การประเมินผลติดตามผลการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
17/11/2017 การจัดทำแบบกำหนดหน้าหน้าที่งาน Job Description ดร.กฤติน กุลเพ็ง
17/11/2017 ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
20/11/2017 การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement) อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
22/11/2017 ประเด็นแรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย อ.ชำนัญ ศิริรักษ์
21/11/2017 Effective E-mail Writing (เลื่อนไปวันที่ 6 ธันวาคม) อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21/11/2017 การทำ Training Roadmap และ IDP ตาม JD ภาคปฏิบัติ อ.ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
21/11/2017 HR for Non-HR Manager อ.กฤติน กุลเพ็ง
22/11/2017 The Powerful Coaching & Mentoring in Organize อ.พรเทพ ฉันทนาวี
22/11/2017 Project Feasibility Study อ.จักรพงษ์ วงศ์วัน
22/11/2017 เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
22/11/2017 Root Cause Analysis การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี
23/11/2017 Time Management อ.จักรพงษ์  วงศ์วัน
23/11/2017 Systematic Thinking for Problem Solving อ.พรเทพ ฉันทนาวี
24/11/2017

การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)

อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
24/11/2017 FMEA อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
24/11/2017

เทคนิคการจัดทำและควบคุมเอกสารระบบบริหารงานมาตรฐาน ISO 9001/ 14001 : 2015, 18001 (45001 : 2017) เพื่อบรรลุ Lean Organization

อ.กันยา รุจิรานนทพงศ์
25/11/2017 การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต๊อกสมัยใหม่ อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร
27/11/2017 ครบเครื่องเรื่องการนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
28/11/2017

กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบริหาร/หัวงานควรรู้

ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
28-29/11/2017 Train the Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ อ.อิทธินันท์ สันทัศ
28/11/2017 เทคนิคการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภาษาอังกฤษ อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
30/11/2017 การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า อ.พรเทพ ฉันทนาวี

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 %

  http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html 


 
Online:  33
Visits:  414,393
Today:  106
PageView/Month:  10,455