ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 Why Analysis และ 5 GEN

รุ่นถัดไปวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26

หลักการและเหตุล

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจขจัดความสูญเสีย (Waste) ที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญของบุคคลากรและมีอิทธิพลยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและการเติบโตต่อไปได้ ซึ่งการที่จะให้บุคคลากรมีความสามารถและมีศักยภาพในการค้นหาอาการหรือสาเหตุรากเหง้าจากปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นรากเหง้าแล้วทำการแก้ไขปัญหาได้ดีด้วยตนเอง (Autonomous) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างครบถ้วนและป้องกันกลับมาเกิดซ้ำอีกนั้นคือ 5 Why Analysis ประกอบกับหลักการทำงานแบบ 5 Gen มาใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ ยิ่งทำให้สารมารถเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในการวิเคราะห์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในยุคที่การแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรงดังเช่นในปัจจุบัน


ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้นั้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Quality Tools) ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงอย่าง 5 Why Analysis และ 5 Gen พร้อมหลักการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรในการบริหารและควบคุมการผลิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวคิดพื้นฐานการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจงานด้านคุณภาพ  

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกในการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ และปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นระบบ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์ด้วย 5 why Analysis และ 5 Gen มากยิ่งขึ้น

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาและตัดสินใจในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Seminar Content

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ “ปัญหาและความผิดปกติและความผิดปกติและความผิดปกติ” เพื่อการลดต้นทุน แต่ไม่ลดคุณภาพ

  • ปัญหา สาเหตุ และอาการงานด้านคุณภาพ คืออะไร ?
  • คุณภาพ คืออะไร ?  และมาตรฐานในกระบวนการผลิตคืออะไร ?
  • การจัดการงานด้านคุณภาพ” คืออะไร ?
  • สาเหตุ 5 ประการที่ทำให้เกิด “ของเสีย” (Defective of Quality)

2. ความสูญเปล่า 3 MUs ในกระบวนการทำงานหรือการผลิต (Muda , Muri , Mura)

3. เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 why Analysis

4. ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 3 Gen (Corrective Action Process)

  • Genba : สถานที่จริง
  • Genbutsu : ของจริง
  • Genchi : สถานการณ์จริง

5. การเพิ่มประสิทธิภาพ 3 Gen ด้วย 2 Gen ที่เหลือ

  • Genri : หลักการ/ทฤษฎี
  • Gensoku : ระเบียนกฎเกณฑ์

6. การพิจารณาและการตัดสินใจที่ดีที่สุด

7. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

8. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

 

วิทยากร  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

 

.

Read more...

 

 

              

              

 

                 

 

                  

 


 
Online:  14
Visits:  414,370
Today:  83
PageView/Month:  10,429