ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

หลักสูตร เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 18 กรกฏาคม 2561

สถานที่  Palazzo Bangkok Hotel

วิทยากร อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข

 

          โปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีสักกี่คนที่รู้ว่า มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ครอบคลุมเนื้องานหลายลักษณะ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างสูตรคำนวณได้ด้วยตนเอง แต่ผู้ใช้โดยทั่วไปจะใช้ Excel เพียงแค่ การตีตาราง สร้างแบบฟอร์มเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ยังไม่มีโอกาสค้นพบความสามารถที่แท้จริงของ Excel


          อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ใช้จะสามารถเรียนรู้และนำฟังก์ชันต่างๆ มาผูกเป็นสูตรเพื่อแก้ปัญหาในงานนั้น ย่อมต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน แต่ถ้ายิ่งพลิกแพลงและประยุกต์ใช้งานได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ลดความซับซ้อน ลดเวลา และความผิดพลาดในการทำงานลงได้
หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี เทคนิคการเขียนสูตรแบบ Smart Formula ที่ฉลาดและแสนรู้ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอด โดยการออกแบบระบบงานต่างๆ ได้ต่อไป

 


 

 

หัวข้ออบรม

 

หัวข้อการสัมมนาเวลา 09:00-16:30น.

Part-Iภาพรวมและคุณสมบัติสำคัญของโปรแกรม Excel
-คุณสมบัติโดยรวมที่สำคัญของ Excel
-แนะนำการใช้แถบเครื่องมือ (Ribbon) และเมนูคำสั่งต่างๆ ที่สำคัญ
-องค์ประกอบของสมุดงาน (Workbook) และแผ่นงาน (Worksheet)
-เซลล์ (Cells) และการจัดการข้อมูลในเซลล์
-รูปแบบเซลล์ (Format cells) และการจัดรูปแบบเซลล์
Part-II ความรู้เบื้องต้นในการคำนวณด้วย Excel
-คุณลักษณะการอ้างอิงเซลล์ (Cells Reference)
-หลักการเขียนสูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)
-ลำดับความสำคัญในการคำนวณ
-การแก้ไขข้อผิดพลาดลักษณะต่างๆ เช่น #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!
-การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) และการนำไปใช้งาน
-ฟังก์ชัน (Function) และโครงสร้างของฟังก์ชัน Excel for Beginner
Part-III ฝึกปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในการเขียนสูตรคำนวณ
-ฟังก์ชันการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไข เช่น SUMIFS, SUMPRODUCT
-ฟังก์ชันการนับ เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIFS
-ฟังก์ชันข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID, TEXT
-ฟังก์ชันวันที่และเวลา เช่น TODAY, WEEKDAY, YEAR, MONTH, DAY, NOW
-ฟังก์ชันตัวเลขและทศนิยม เช่น MAX, MIN, AVERAGE, ROUND, INT
-ฟังก์ชันงานฐานข้อมูล เช่น VLOOKUP, INDEX, MATCH
-และฟังก์ชันอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจริง ฯลฯ เป็นต้น
Part-IV การประมวลผลข้อมูลและการจัดทำรายงานเบื้องต้น
-หลักการออกแบบตารางข้อมูลเบื้องต้น -หลักการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก
-การจัดเรียง (Data Sort) และการคัดกรองข้อมูล (Filter and Advanced Filter)
-การสร้างแผนภูมิ (Chart) และการปรับแต่งแผนภูมิเบื้องต้น
-การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting) -การประมวลผลข้อมูลด้วย PivotTable
-การตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validation) -การป้องกันการแก้ไขข้อมูล (Data Protection)
Part-V การปรับแต่งและการตั้งค่าเบื้องต้น
-การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page setup)-การตั้งค่าการพิมพ์ (Print setup)
-การใช้แป้นพิมพ์ลัด (Keyboard Shortcut) -การปรับแต่งตัวเลือกต่างๆ (Options) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา รทำงาน
-การเพิ่มรายการกำหนดเอง (Custom list) ฯลฯ

 

 

 ระยะเวลา  1  วัน

หมายเหตุ 

*****ทางสถาบันมี Notebook  สำหรับผู้เข้าอบรม  พร้อมทั้งโปรแกรม MS Office Excel 2007

วิทยากรสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่ม-ลด เนื้อหาการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับเวลา และทักษะของเรียน

 

 

Read more...

ค่าอบรมท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

Early Bird ชำระค่าอบรมล่วงหน้า 5 วันท่าน ๆ ละ 3,600 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% 245=3,745 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  34
Visits:  414,403
Today:  116
PageView/Month:  10,465