www.ptstraining.in.th

 

 

หลักสูตร : การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC : Quality Control Circle 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น. 

Hip Bangkok Hotel,  Rachada (MRT ห้วยขวาง)

 

หลักการและเหตุผล : 

       ปัญหา คือ สิ่งที่อยู่คู่กับการทำงานตลอดเวลา ทั้งในอุตสาหกรรมภาคบริการ และการผลิต ปัญหามีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรังเกิดอยู่เป็นประจำ ปัญหาที่เกิดเรื้อรังอยู่เป็นประจำจนทำให้เรารู้สึกเคยชินและยอมรับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่คิดจะปรับปรุงให้ดีขึ้น นั่นคือ ต้นทุน การผลิตและการบริการ ถ้าต้องการให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้เราจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อลดความสูญเสียซึ่งเป็นการ ลดต้นทุน นั่นเอง การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงานที่ดีที่สุด คือ การให้พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานมีส่วนร่วม เพราะพนักงานเหล่านี้รู้ปัญหาดีที่สุด กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงานที่เหมาะสม คือ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เพราะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในหน่วยงาน เน้นการทำงานเป็นทีมและช่วยกันระดมความคิดในการปรับปรุงคุณภาพ

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC (Quality Control Circle) ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญในการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงาน และการเพิ่มผลผลิต โดยอาศัยปรัชญาพื้นฐานและหลักการของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทั้งองค์กร ดังนั้นการที่องค์กรจะริเริ่มให้มีการนำกิจกรรมคิวซีซีมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานจึงควรมีการให้ความรู้ในระดับที่สามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยได้โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรมคิวซีไปปรับปรุงคุณภาพงานอย่างได้ผลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหรือวิธีการทำงานประจำวันของทุกคนในองค์กรให้ได้

วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

  1. เข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพ QC 7 Tools อย่างถูกต้อง
  2. เข้าใจการทำงานเป็นทีม การระดมสมอง และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  3. เข้าใจขั้นตอนและเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC และขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบ QC Story ได้อย่างถูกต้อง
  4. ตระหนักถึงการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ตามขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบ QC Story

หัวข้อ / รายละเอียดเนื้อหา :   

1)      ปัญหา สาเหตุของปัญหาและ แนวคิดการจัดการปัญหาที่ทุกคนมีส่วนร่วม

2)      แนวคิด ประโยชน์ และการส่งเสริม QCC

3)      ขั้นตอนการจัดทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

3.1)  การจัดตั้งกลุ่ม QCC  เลือกหัวข้อปัญหา

3.2)  ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย

3.3)  จัดทำแผนดำเนินการแก้ไข

3.4)  วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

3.5)  กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินการแก้ไข

3.6)  ตรวจสอบผลลัพธ์

3.7)  จัดทำเป็นมาตรฐาน

3.8) การติดตามและประเมินผลการทำกิจกรรม QCC

3.9) การนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC (QC Story)

4)      เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด QC 7 Tools  และแนวทางการประยุกต์ใช้

4.1)  ใบรายการตรวจสอบ (Check Sheet)

4.2)  กราฟ (Graph)

4.3)  ผังพาเรโต (Pareto Diagram)

4.4)  ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

4.5)  ผังสหสัมพันธ์ (Scatter Diagram)

4.6)  ฮิสโตแกรม (Histogram)

4.7)  แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

  1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบ QC Story ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนทักษะการทำงานเป็นทีม และได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเสนอผลงานการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ได้อย่างถูกต้อง

 

 

วิทยากร  อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการ/อุตสาหกรรม

หัวข้ออบรมที่เชี่ยวชาญ เช่น การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การแก้ไขปัญหาด้วย 5Why , 8D , 5G  เทคนิคการสอนงาน OJT , การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC  etc.

ระยะเวลาการฝึกอบรม         1 วัน (09.00-16.00 น.)                

จำนวนผู้เข้าอบรม:                       20  คน


รูปแบบการอบรม:              

? บรรยาย         หมายเหตุ: บรรยาย 30% Workshop 70%

        þ  ปฏิบัติการ                ¨  สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:

  - ระดับปฏิบัติการ         

- ระดับหัวหน้างาน

- ระดับวิศวกร  ระดับบริหาร

 


อัตราค่าลงทะเบียน

    (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา) 

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

   VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

ราคาสุทธิ/1 ท่าน 

    ค่าสัมมนา  1 ท่าน 

3,500

     245

           (105)

      3,640

Early Bird ชำระล่วงหน้าท่านละ

3,200

     224

          (96)

      3,328

       ทุกหลักสูตรมอบวุฒิบัตร

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com ,ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

 


 
Online:  15
Visits:  490,556
Today:  372
PageView/Month:  8,425