www.ptstraining.in.th

 

Finance for Non-Finance Managers การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน

 

 

วันที่ 22 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้  สุขุมวิท 23


 

หลักการและเหตุผล 

          จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม

          โดยหลักสูตร  Finance for Non-Finance มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ 

ü  สภาคคล่อง (Liquidity)

ü  ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management)

ü  การบริหารหนี้สิน (Debt Management)

ü  ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)

ü  ประเมินผลทางธุรกิจ (Market Value)

 

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม          

            1 วัน

อัตราค่าลงทะเบียน 

    (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ และอาหารว่างตลอดการสัมมนา) 

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย   

3 %

ราคาสุทธิ 

    ราคาท่านละ 

3,900

273

(117)

4,056

 

 

  
Online:  3
Visits:  691,961
Today:  121
PageView/Month:  8,670