PTStraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training Tel: 02-1753330 , 086-8929330 ,086-6183752

 

หลักสูตร “การเขียนจดหมาย บันทึก E-mail ในเชิงธุรกิจภาษาอังกฤษ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

At Prime central station hotel bangkok  หัวลำโพง

 

หลักสูตร 1 วัน 

 

จดหมายธุรกิจถือเป็นการสื่อสารธุรกิจรูปแบบหนึ่ง เป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจโดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เช่นเสนอขายสินค้าหรือบริการ สั่งซื้อ สินค้าและตอบรับการสั่งซื้อ ติดตามหนี้ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย เป็นต้น จดหมายธุรกิจมีความแตกต่างจากจดหมายส่วนตัวบ้างในด้านรูปแบบและการใช้ถ้อยคำภาษา กล่าวคือจดหมายธุรกิจส่วนใหญ่มีรูปแบบและการใช้ภาษาเป็นทางการหรือค่อนข้างเป็นทางการไม่ใช้ภาษาปากหรือภาษาพูดดังที่มักปรากฏในจดหมายส่วนตัว

 

วัตถุประสงค์: 

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและเทคนิคการสื่อสารทางจดหมายและอีเมล์ อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางทางจดหมายและอีเมล์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียน E-mail เชิงธุรกิจ

 

เนื้อหาเวลา 09.00-16.00 น. 

 1. ความรู้ทั่วไปในการเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายราชการ และ เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น
 2. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเขียนจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจ
 3. ขั้นตอนการเขียนจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. หลักในการเขียนจดหมายทางธุรกิจ และ เอกสารทางธุรกิจ
 5. ประเภทของจดหมายธุรกิจ
 6. โครงสร้างของจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจ
 7. คำวลี และ สำนวนในจดหมายธุรกิจ และและ เอกสารทางธุรกิจ
 8. วิธีการเขียนจดหมายที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ได้แก่ การเขียนตอบขอบคุณลูกค้า  การเขียนจดหมายตอบรับแจ้งให้ทราบ การเขียนตอบข้อสงสัย
 9. การเขียนจดหมายตอบลูกค้าอย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ การเขียนจดหมายแสดงความเสียใจ เป็นต้น
 10. เทคนิคอื่นๆ ในการเขียนจดหมายอีเมล์ ทางธุรกิจ
 11. ข้อพึงระวังในการเขียนอีเมล์ในทางธุรกิจ
 12. สรุปคำถาม และคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้ เพื่อนำไปใช้ในงาน

 

วิทยากร 

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์


ประสบการณ์
ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมทำแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
วิทยากรรับเชิญบรรยายและฝึกอบรมให้กับสถาบันต่าง ๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชนอดีต
เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด (มหาชน)

 

 จำนวนผู้เข้าอบรม  25-30  คน

 กลุ่มเป้าหมาย    พนักงานทุกระดับ  พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย-ตลาด เลขานุการทุกฝ่ายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้สนใจทั่วไป

 

 

ค่าลงทะเบียน 

            (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ราคาท่านละ

3,800

266

(114)

3,952

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com ,ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330


 
Online:  5
Visits:  465,010
Today:  81
PageView/Month:  4,356