www.ptstraining.in.th

 

 

หลักสูตร “การเขียน บันทึก จดหมาย E-mail ภาษาอังกฤษ
วันที่ 27 เมษายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

Arize Hotel

 

หลักสูตร 1 วัน 

 

จดหมายธุรกิจถือเป็นการสื่อสารธุรกิจรูปแบบหนึ่ง เป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจโดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เช่นเสนอขายสินค้าหรือบริการ สั่งซื้อ สินค้าและตอบรับการสั่งซื้อ ติดตามหนี้ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย เป็นต้น จดหมายธุรกิจมีความแตกต่างจากจดหมายส่วนตัวบ้างในด้านรูปแบบและการใช้ถ้อยคำภาษา กล่าวคือจดหมายธุรกิจส่วนใหญ่มีรูปแบบและการใช้ภาษาเป็นทางการหรือค่อนข้างเป็นทางการไม่ใช้ภาษาปากหรือภาษาพูดดังที่มักปรากฏในจดหมายส่วนตัว

 

วัตถุประสงค์: 

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและเทคนิคการสื่อสารทางจดหมายและอีเมล์ อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางทางจดหมายและอีเมล์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียน E-mail เชิงธุรกิจ

 

เนื้อหาเวลา 09.00-16.00 น. 

1.   เขียน E-mail /โต้ตอบจดหมายธุรกิจตามแบบมาตรฐานอังกฤษและแบบ   

      อเมริกัน (Business English Letter / E-mail of Both American and  

      British Styles)

2.   การเขียน E-mail อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Business Writing)

3.   การเขียน E-mail /เขียนจดหมายในหลายรูปแบบ (Various Business

      Letter Forms)

        3.1. การเขียน E-mail เพื่อโฆษณา แนะนำบริษัท และเสนอราคา    

               (Advertising/Introducing Company / Giving Information and

               Quotation Form)

        3.2. การตอบ E-mail / จดหมาย (Reply Form)

        3.3. เขียน E-mail / จดหมายแจ้งให้ทราบ (Acknowledgement Form)

        3.4. การเขียนตอบขอบคุณ (Gratitude Form)

4.   การเขียนบันทึกข้อความ (Writing Memorandum)

5.   การใช้ E-mail ในทางธุรกิจ การเขียนอย่างเป็นทางการ และอย่างไม่เป็น

      ทางการ จรรยาบรรณในการใช้ E-mail และกฎระเบียบต่างๆ (Use of

      E-mail in Business, Formal, Informal, Etiquette, Rules and etc.

6.   เคล็ดลับที่ทำให้ทักษะในการเขียนพัฒนาดีขึ้น (The Secret of “How to  

      Improve Your Writing Skill”)

7.   แปลและวิเคราะห์ข้อความ (Translation / Analyzing)

8.   ฝึกปฏิบัติ (Practicing)

9.   สรุปคำถามคำตอบกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง

 

 ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.  เพื่อให้เข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถส่ง E-mail ได้ตามแบบมาตรฐาน

     ทั้งแบบอังกฤษและอเมริกัน

2.  เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ของประโยค เพื่อให้สามารถเขียน E-mail และเขียน 

     จดหมายได้อย่างถูกต้อง

3.  เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่ควรเขียน และไม่ควรเขียนใน E-Mail

4.  เข้าใจถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ และการดำเนินธุรกิจของชาวต่าง

     ชาติใน ระดับสากล เพื่อให้การโต้ตอบ   E-mail และเขียนจดหมายเป็น

     ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  เข้าใจการใช้คำศัพท์และสำนวนการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถเขียน

     และสื่อสารเพื่อดำเนินการธุรกิจ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

6.  สามารถจัดการกับ E-mail  ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง การร้องทุกข์ ได้อย่างมี

     ประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจ เพื่อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ


วิทยากร 

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์


ประสบการณ์
ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมทำแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
วิทยากรรับเชิญบรรยายและฝึกอบรมให้กับสถาบันต่าง ๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชนอดีต
เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด (มหาชน)

 

 จำนวนผู้เข้าอบรม  25-30  คน

 กลุ่มเป้าหมาย    พนักงานทุกระดับ  พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย-ตลาด เลขานุการทุกฝ่ายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้สนใจทั่วไป

 

 

ค่าลงทะเบียน 

            (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com ,ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330


 
Online:  7
Visits:  481,375
Today:  178
PageView/Month:  5,477