www.ptstraining.in.th

 

 

หลักสูตร 

การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ  

Effective E-mail Writing


วันที่ 5 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

Novotel Bangkok  Hotel

 

หลักสูตร 1 วัน 

 

ในปัจจุบันการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำงาน ที่ทำงานหลายๆ แห่งถึงขนาดใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารทางอีเมล์ อีกทั้งยังมีความสำคัญในการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ

ดังนั้นการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคนทำงานและผู้ประกอบธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  คนทำงานและผู้ประกอบการที่มีระดับภาษาเบื้องต้นและระดับกลาง

 

วิธีสอนแบบใหม่

- เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคที่เรียนไปใช้ได้จริงๆ ในการทำงานทันที

- ปรับทัศนคติต่อภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ผิดๆของผู้เรียนที่ได้มาจากการเรียนแบบเก่าๆ

- ปูพื้นฐานและให้แนวทางที่ถูกต้องในการเรียนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองหลักจากจบหลักสูตร

 

 

 

วัตถุประสงค์: 

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและเทคนิคการสื่อสารทางจดหมายและอีเมล์ อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางทางจดหมายและอีเมล์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียน E-mail เชิงธุรกิจ

 

เนื้อหาเวลา 09.00-16.00 น. 

 

เนื้อหาการอบรม (6 ชั่วโมง)

 

1) โครงสร้างการเขียน e-mail (Email Structure)

- Subject
- Greeting
- Content
- Conclusion
- Closure
- Sign-off

 

2) หลัก 5Cs เพื่อการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

   (Effective Business Email Writing)

3) การใช้เครื่องหมายอย่างถูกต้อง (Punctuation Essentials)

4) การเขียนอีเมล์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆและประโยคที่ใช้บ่อย

·         การเขียนตอบข้อร้องเรียน

·         การสั่งซื้อ

·         การเสนอราคา

·         การตอบปฏิเสธ

·         การแสดงความเสียใจ

·         การขอบคุณ

5) วิธีการป้องกันความผิดพลาดในการส่งอีเมล์

    (Spelling and Proof Reading)

 

6) มารยาทในการใช้ email (Email Etiguette ) เช่น

- การใช้ Cc Bcc
- การใช้ Reply email
- การแนบไฟล์
- อื่นๆ

7.   ฝึกปฏิบัติ (Practicing)

8.   สรุปคำถามคำตอบกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง

 

 

 ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.  เพื่อให้เข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถส่ง E-mail ได้ตามแบบมาตรฐาน

     ทั้งแบบอังกฤษและอเมริกัน

2.  เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ของประโยค เพื่อให้สามารถเขียน E-mail และเขียน 

     จดหมายได้อย่างถูกต้อง

3.  เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่ควรเขียน และไม่ควรเขียนใน E-Mail

4.  เข้าใจถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ และการดำเนินธุรกิจของชาวต่าง

     ชาติใน ระดับสากล เพื่อให้การโต้ตอบ   E-mail และเขียนจดหมายเป็น

     ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  เข้าใจการใช้คำศัพท์และสำนวนการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถเขียน

     และสื่อสารเพื่อดำเนินการธุรกิจ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

6.  สามารถจัดการกับ E-mail  ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง การร้องทุกข์ ได้อย่างมี

     ประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจ เพื่อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ


วิทยากร 

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์


ประสบการณ์
ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมทำแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
วิทยากรรับเชิญบรรยายและฝึกอบรมให้กับสถาบันต่าง ๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชนอดีต
เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด (มหาชน)

 

 จำนวนผู้เข้าอบรม  15  คน

 กลุ่มเป้าหมาย    พนักงานทุกระดับ  พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย-ตลาด เลขานุการทุกฝ่ายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้สนใจทั่วไป

 

 

ค่าลงทะเบียน 

            (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com ,ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330


 
Online:  2
Visits:  693,049
Today:  759
PageView/Month:  9,783