www.ptstraining.in.th

 

 

หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

(Role of supervisor) 

18 มิถุนายน 2562

เวลา 9.00-16.00น.  โรงแรมจัสมินซิตี้ หรือเทียบเท่า

 

 

หลักการและเหตุผล
      องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ก็คือ การบริหารงาน นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่งการบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1)     รูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
2)     เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน
3)     แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน+
4)     สร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน
5)     รู้และเข้าใจในทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
6)     สามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
หัวข้อการอบรม
Module 1 : Qualification & Rules of Managerial Skills
 • ประเภทและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่
 • เทคนิคการบริหารคนให้ตรงงาน ตรงความสามารถ
 • การวางแผนงานในเชิงกลยุทธ์เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย 
 • ***Workshop : Managerial Skills Problem
Module 2 : Learning  in Action for Development Managerial Skills Part 1
Scheme : Communication, Problem Solving & Decision Making    
 • ความสำคัญและการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
 • เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ
 • Scheme : Directing and Delegation
 • เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม
 • เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี
 • ***Workshop : Directing Case Study
Module 3 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  Part 2
Scheme : Motivation
 • ระดับขั้นความแตกต่างของการจูงใจ
 • สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ และสามารถใช้ได้ในทุกโอกาส
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้
 • ***Workshop : Motivation Case Study
Scheme : Coaching Styles (OJT)
 • เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการสอนงาน
 • เทคนิคและวิธีการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอนงาน
 • ***Workshop : Coaching in Action
Module 4 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  (Final)
Scheme : Conflict & Team Management
 • การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน
 • การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน
 •  ***Workshop : Team Management in Action
ผู้เข้าฝึกอบรม   เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา  หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา
วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม
      1. บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40%
      2. การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม
      3. กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study (Workshop) 
      4. สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ
ระยะเวลา :   หลักสูตร 1 วัน   (6 ชั่วโมง)

วิทยากร  อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

ค่าอบรมสัมมนา/วัน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ค่าอบรม 1 ท่าน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird

3,500

245

(105)

3,640

Pro สมัคร 3 ท่าน ๆละ 3,200 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
     (รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวัน-ชากาแฟ อาหารว่างและวุฒิบัตร)

 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com ,ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330


 
Online:  1
Visits:  640,604
Today:  35
PageView/Month:  2,343