www.ptstraining.in.th

 

 

 

 พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Officer)

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23


 

 

ในปัจจุบันหน่วยงานหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างมุ่งให้ความสำคัญและเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรมต้องมีความรู้ความสามารถในการวางแผน การจัดทำหลักสูตร การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม การประสานงาน ฯลฯรวมถึงการบริหารงานฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีทักษะมีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกิดประสิทธิผลของงานอบรมที่ตนรับผิดชอบสูงสุด

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ 

 

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการดำเนินงานอบรมให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร
 3. เพื่อให้มีแนวทางการทำงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน

 

ประเด็นการสัมมนา   

 1. บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินการฝึกอบรม
 3. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ในวิธีต่างๆ
 4. เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เช่น
  - การกล่าวเปิด/ปิดการอบรม
  - การกล่าวแนะนำวิทยากร/ขอบคุณวิทยากร
  - การชี้แจงรายละเอียดการอบรม
 5. การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากร
 6. การจัดเตรียมสถานที่ รูปแบบการจัดห้องอบรม
 7. การเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์/สื่อและเกมที่ใช้ในการอบรม
 8. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการฝึกอบรม
 9. การวางแผนและการจัดทำงบประมาณการฝึกอบรม
 10. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
 11. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น
 12. การคัดเลือกวิทยากร
 13. การนำเสนอโครงการต่อวิทยากร
 14. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)
  - การเตรียมการก่อนการอบรม
  - การจัดกำหนดการอบรม
  - การอำนวยการระหว่างอบรม
 15. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
  - ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
  - วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
  - เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
  - แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
  - รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร
 16. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กร

วิทยากร  ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากร
อดีตที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร กลุ่มบริษัท Adecco
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่

ประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย  { กิจกรรม และเกม  { การแสดงออก-กลุ่มสัมพันธ์  { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ

    ราคาท่านละ

3,800

266

(114)

3,952

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

 

 

 
Online:  5
Visits:  490,575
Today:  391
PageView/Month:  8,444