www.ptstraining.in.th

 

 

หลักสูตร ความรู้"การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ

ภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 

 

วันที่ 11-12 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมอไร้ซ  สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)


 

 

สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

หลักการและเหตุผล 

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา  เนื่องจากขั้นตอนการนำ เข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและ ศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับความตั้งใจการลงทุน

 

วันที่ 11 กันยายน 2562   ความรู้เรื่องการ”นำเข้า-ส่งออก”ทั้งระบบ (บรรยายโดย อ.วัชระ  ปิยะพงษ์)
 

หัวข้อการสัมมนา

          1.  กำหนดผู้ซื้อเป้าหมาย

 1. การทำสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย

3.    วิธีการส่งสินค้าออกและการหาระวางบรรทุกสินค้า

การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถบรรทุก และส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ

 1. วิธีการส่งมอบสินค้าต้องอาศัยข้อกำหนดทางการค้าเป็นตัวกำหนด เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ

(International  Commercial Terms หรือ Incoterms ® 2010)

5. การวิเคราะห์เครื่องมือในการชำระเงิน

    6.    การวิเคราะห์ Letter of Credit โดยละเอียด

    7.   การขอให้มีการยืนยันการชำระเงินเพื่อลดความเสี่ยง

    8.   การ Negotiate ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร

    9.   การทำ Insurance ในการส่งออก

10. วิธีการโอน L/C ให้กับผู้อื่น

10.1      การโอนจำนวนเงินทั้งหมดใน L/C

10.2      การโอนบางส่วนเพื่อรับเงินผลต่าง(ตั๋วประกบ)

10.3      การโอนให้กับผู้รับโอนมากกว่าหนึ่งราย

11. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วย Forword  Contract, Spot Contract, ฯลฯ

 

12. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ
13. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

 

วันที่ 12 กันยายน 2562เรื่อง   ภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่  

(บรรยายโดย อ.วิชัย  มากวัฒนสุข)

   หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. หลักเกณฑ์ในการนำเข้า-ส่งออก หรือผ่านประเทศ ตามกฎหมายศุลกากร
 2. e-Import : พิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์
 3. อากรศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรพิเศษอื่นๆ
 4. ของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก (ของต้องห้าม ของต้องกำจัด)
 5. ราคาศุลกากร (GATT Valuation)
 6. พิกัดอัตรศุลกากร (Hamonize Code & Customs Tariff)
 7. การใช้สิทธิยกเว้น หรือลดอัตราอากร ตามมาตรา 12
 8. การใช้สิทธิยกเว้นหรือลดอัตราอากร ตามข้อตกลง FTA
 9. e-Export  : พิธีการศุลกากรส่งออกในระบบอิเล็กทรอนิกส์
 10. ของยกเว้นอากร ตาม ภาค 4 พ.ร.ก พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
 11. การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก (TAX Coupon)

วิทยากร  อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, ผู้นำเข้า-ส่งออก, พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจ นำเข้า-ส่งออกเข้า 

 

 

วิธีการสัมมนา 

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

กรณีชำระหน้างาน  

   (อบรมทั้ง2 วัน) 

7,800

546

(234)

8,112

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ 

7,000

490

(210)

7,280

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

 

 

 

 
Online:  9
Visits:  521,509
Today:  136
PageView/Month:  17,564