www.ptstraining.in.th

 

 

สุดยอดเทคนิคการบริหารคนยุค 4.0 (People Management in 4.0 Era) 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมพาลาสโซ รัชดา


 

 

หลักการและเหตุผล 

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในโลกธุรกิจและการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันการบริหารคน (People Management) โดบเฉพาะ Gen Y และ Gen Z เพื่อให้มีทักษะในการทำงาน มีแรงจูงใจและอุทิศตนในการปฏิบัติงานนั้นนับเป็นเรื่องหลักที่ท้าทายผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกระดับอย่างมาก  เนื่องจาก “คน” ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนองค์กร  ผู้จัดการและหัวหน้างานยุค 4.0 ที่นะองค์กรเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จนั้น ควรต้องได้ติดอาวุธทักษะการบริหารคนใน 4 เรื่องที่สำคัญได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating) การพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถมากขึ้น (Developing) การควบคุมการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการทำงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย (Directing) และการคัดเลือกคนที่ “ใช่” เข้ามาร่วมงานกับองค์กร (Right Selection) 

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม  

 ความท้าทายและเทรนด์ของโลกยุค 4.0  

ปลายทางของการบริหารคนในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating)

-  การสร้างความลงตัวของความต้องการองค์กรและลูกน้อง

-  การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างสรรค์

-  การกระตุ้นให้เห็นคุณค่าตนเองและเปิดโอกาสให้แสดงผลงาน

-  การกระตุ้นให้พร้อมทำงานท้าทาย

การพัฒนาพนักงาน (Developing)

- เครื่องมือในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

- การพัฒนาลูกน้องจากจุดแข็ง

- การวางแผนพัฒนาพนักงาน

-  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในงานให้ลูกน้อง

-  การวางแผนการเติบโตตามสายอาชีพให้ลูกน้อง

การควบคุมการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการทำงาน (Directing)

-  การสะท้อนผลงานอย่างได้ใจและได้งาน

-  การชื่นชมและติติงลูกน้องอย่างสร้างสรรค์

-  การจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล

การคัดเลือกคนที่ “ใช่” เข้ามาร่วมงาน (Right Selection)

-  บทบาทการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

-  เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนที่ใช่

-  การบริหารกำลังคนในโลกยุคหาคนทำงานยาก

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมถาม-ตอบ 

 

 

 

วิทยากร   ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต 

 วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

 

 

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาท่านละ 

3,400

238

(102)

3,638

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

 

 

 


 
Online:  7
Visits:  481,401
Today:  204
PageView/Month:  5,503