www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

มีนาคม 2020

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Date
Programe วิทยากร
2 มีนาคม 2563 Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
4/03/2020

เทคนิคพิชิตยอดขายด้วยหัวใจนักขายเชิงรุก New

อ.ธนัยนันท์  ธนินท์สินสกุล
3 มีนาคม 2563 Modern Warehouse Management  อ สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์
5 มีนาคม 2563 การเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective E-mail Writing) อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
5/03/2020 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองปิดการขายอย่างมืออาชีพ อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
6 มีนาคม 2563 ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย อ.สุพจน์  กฤษฎาธาร
11/3/2020

Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support

พนักงานสนับสนุนการขาย

อ พรเทพ ฉันทนาวี
12 มีนาคม 2563 การเขียนเอกสารเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Business Writing) New อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
12 มีนาคม 2563

Super Admin บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน

ดร.พิพัฒนพล เพ็ชรเที่ยง
13 มีนาคม 2563

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

(Analysis Skill for Logical Thinking)

อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
16 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ อ พรเทพ พงษ์สง่างาน
16 มีนามคม 2563 การบังคับใช้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล กับการบริหารทรัพยากรบุคคล New อ.กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
17 มีนาคม 2563 ยกเครื่องเรื่องงานฝึกอบรมยุคใหม่ อ ธนุเดช ธานี
18 มีนาคม 2563 ความรู้่ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก ยืนยัน อ.จันทรา สิงหพันธุ
18/03/2020 เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ New
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
18 มีนาคม 2563 Excel for HR & Admin สำหรับงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ  อ.สำเรืง ยิ่งถาวรสุข
19/3/2020 Service Mind กับการบกระดับคุณภาพงานบริการ อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
19-20/3/2563 การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง ภาคปฏิบัติ ยืนยัน อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
19 มีนาคม 2563

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ New

อ.วัชระ ปิยะพงษ์
19 มีนาคม 2563 เจาะลึกประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการพนักงาน อ.สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
19 มีนาคม 2563 4M Change Control & Effective Implementation วิทยากรผู้เชียวชาญ
19  มีนาคม 2563  การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล New ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
20 มีนาคม 2563 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
20 มีนาคม 2563 Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต  อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
20 มีนาคม 2563  Finance for Non-Finance Manager อ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
20 มีนาคม 2563 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร รุ่นที่ 19 อ.ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
20 มีนาาคม 2563 หลักสูตร: ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด New อ.พรเทพ ฉันทนาวี
24 มีนาคม 2563 การวิเคราะห์ใบรายงานการสอบเทียบ แนวคิดการตัดสินเครื่องมือวัดและ ผลการวัดจากการสอบเทียบ อ.กัมปนาท 
26 มีนาคม 2563 Incoterm 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ รุ่น 3/2563 อ.วัชระ ปิยะพงษ์
26 มีนาคม 2563

Excellent Logistics Improvement by Lean

ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยลีน New

อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
27/03/2020 Leadership & Decision Making New อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน
27 มีนาคม 2563 เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า New อ.พรเทพ ฉันทนาวี
27 มีนาคม 2563 Leading for High Performance Team: การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน New อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
27 มีนาคม 2563 การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path) ดร.กฤติน กุลเพ็ง
28 มีนาคม 2563 การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) อ.วีรปรัชญ์  สิงห์สัตย์
30 มีนาคม 2563 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (APQP & PPAP)
30-31 มีนาคม 2563 ความรู้การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ  และการใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์ อ.วัชระ / อ.วิชัย

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com 

 (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  4
Visits:  691,960
Today:  120
PageView/Month:  8,669