www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

มีนาคม 2024

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
?ปาน
Date
Programe วิทยากร
2 มีนาคม 2567 Professional Telesales อ.พรเทพ ฉันทนาวี
4 มีนาคม 2567

Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support

พนักงานสนับสนุนการขาย

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
ุ6  มีนาคม 2567 เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพ่ือให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ อ.พรเทพ ฉันทนาวี
8 มีนาคม 2567

Forecasting & Planning for Sales เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย


อ.พรเทพ ฉันทนาวี
8 มีนาคม 25667 หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากร ดร.ฉัตรพล มณีกูล
9 มีนาคม 2567 เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า (SPIN Selling)
อ.รัชเดช อติกนิษฐ
11 มีนาคม 2567 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า  อ.วิรัตน์ บาหยัน
12 มีนาคม 2566

กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา 

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
13 มีนาคม 2567

การวิเคราะห์หา Training Need Survey และ การทำ Training Plan 

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15 มีนาคม 2567

การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Parts อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.ณรงค์  ตู้ทอง
15 มีนาคม 25670??ารเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (PPAP 4th edition) อ.ชัยมงคล ศิลธร / อ.วัชระ ศรีปาน
14 มีนาคม 2567
14 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Onsite) อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน
15 มีนาคม 2567

ความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับนักจัดซื้อมือใหม่ 

อ.อนันต์ (อ.โ่อ่ง)
15 มีนาคม 2567 กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15 มีนาคม 2567 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้าส่งออก อ.จันทรา สิงหพันธุ
19 มีนาคม 2567

การวิเคราะห์ใบรายงานการสอบเทียบ แนวคิดการตัดสินเครื่องมือวัดและ ผลการวัดจากการสอบเทียบ 

อ.ชัยมงคล ศิลธร
19 มีนาคม 2567 บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ของลูกค้า
 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
21 มีนาคม 2567

INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

อ.มนตรี ยุวชาติ
22 มีนาคม 2567 Inventory & Warehouse Management อ.ราชันทร์  ชัยวัฒนานนท์
21 มีนาคม 2567

เจาะลึกหลักเกณฑ์ในการนำเข้า  การยกเว้นหรือลดอากรศุลกากร  และการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ” New Course

อ.วิชัย มากวัฒนสุข
22 มีนาคม 2567 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
22 มีนาคม 2567

Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต

อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

26 มีนาคม 2567 การบริการอย่างมืออาชีพ (Professional Service)  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
27 มีนาคม 2567 การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอย่างมืออาชีพ  อ จันทรา
27 มีนาคม 2567 การจัดทำ Training Roadmap for HRD   อ.พรเทพ ฉันทนาวี
28 มีนาคม 2567 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ ดร.ภิญโญ ธันวารธร
29 มีนาคม 2567 การควบคุมเคร่ื่องมือวัดตามระบบ ISO9001&IATF16949 อ.ภูวดล ฉายาชวลิต
27-28 มีนาคม 2567 ความรู้การนำเข้าส่งออกทั้งระบบ ภาษีและพิธีการศุลกากรฉบับใหม่ที่ผู้ประกอบการควรรู้ อ.จันทรา  / อ.ฉีตรพล
29 มีนาคม 2567 APQP & PPAP (Onsite) อ.วัชระ  ศรีปาน
30 มีนาคม 2567 Process Approach & Risk Assessment for ISO 9001 , IATF16949 อ.วัชระ ศรีปาน
29 มีนาคม 2567

เทคนิคการจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency & KPIs


ดร.บดี  ตรีสุคนธ์

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com 

 (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

1.      ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________

ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________

 
Online:  1
Visits:  909,521
Today:  524
PageView/Month:  1,650