PTStraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training Tel: 02-1753330 , 086-8929330 ,086-6183752

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

มีนาคม 2019

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Date
Programe วิทยากร
4/03/2019
พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล  
4-5 มีนาคม 2562 Introduction & Implementation for IATF 16949 : 2016 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ
5/Mar/2019 การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต อ.บรรพต เทพฤทธิ
5/Mar/2019 การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO อ.ชัชวาล 
5/03/2019 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง อ.พรเทพ ฉันทนาวี
7/03/2019 กฎหมายแรงงาน สำหรับนายจ้าง หัวหน้างาน และลูกจ้างต้องรู้ (Update Law HR 2019) อ สัจพล ส่งสมบุญ 
11/03/2019 การวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) New อ.โยธิน ศรีดารา
12/03/2019 Finance for Non-Finance การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน อ.พลกฤต โสลาพากุล
14/3/2019 เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15-16/03/2018 การจัดทํา Training Roadmap for HRD อ.พรเทพ ฉันทนาวี
20/03/2019 เทคนิคการจัดทำงบประมาณ เครื่องมือสำหรับในการบริหาร อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
20/3/2019 เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan อ.พิทักษ์ บุญชม
21/03/2019 จิตวิทยาการบริหารและจูงใจลูกน้อง อ.พรเทพ ฉันทนาวี
21/3/2562 การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงาน การควบคุม ระบบงาน HR ดร.กฤติน กุลเพ็ง
23/03/2019 ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด อ.พรเทพ ฉันทนาวี
21 /03/2019 กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์ 
22/03/2019 Analytical Thinking for Problem Solving อ.พิสิทธิ์ ขูยงค์
22/03/2019

Update การปรับปรุง พ...คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 2 -  7 

ล่าสุดที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ที่องค์กรและ HR ต้องทราบ New

อ.พิชิต สุจริตจันทร
22 /03/2562 เจาะลึกประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานที่ ฝ่าย HR ควรรู้ New อ.สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
23/03/2019 การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต (Daily Management) อ.บรรพต เทพฤทธิ์
25/03/2019 FMEA :Failure Mode Effects Analysis อ.โยธิน ศรีดารา
25-26 มีนาคม 2562 ครบเครื่องเรื่องนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ พีธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ พรบ.ศุลกากร อ.วัชระ /อ.วัชระ
26/03/2019 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
26/03/2019 Leadership & Decision Making New อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน
27/03/2019 เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่่อรองในงานจัดซื้อ อ กมลทิพย์ จันทรมัส
27/03/2019 การจัดการความผิดพลาดและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน(Error Elimination & Boosting Work Efficiency) New อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
28/03/2019 จุดประกายความคิดใหม่เสริมอาวุธการสรรหาคน อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
28/03/2019 กลยุทธ์การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ 

(Strategies of Presentations for Professional )

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  4
Visits:  464,997
Today:  68
PageView/Month:  4,343