www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

February 2024

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
1 กุมภาพันธ์ 2567 การตรวจติดตามเพื่อพัฒนา Supplier อ.รมณีย์  กองแก้ว
2 กุมภาพันธ์ 2567 Professional Sales & Proactive Sales Skills  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
6 กุมภาพันธ์ 2567 การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย อ.สุพจน์ กฤษฏาธาร 
7 กุุมภาพันธ์ 2567 เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน(ภาคปฏิบัติ) (Salary Structure Design) อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชค
7 กุมภาพันธ์ 2567 เทคนิคการออกระเบียบปฏิบัติและพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย อ.สมบัติ  น้อยหว้า
8 กุมภาพันธ์ 2567

 FMEA AIAG VDA 1st

อ.วัชระ ศรีปาน
8 กุมภาพันธ์ 2567 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
9 กุมภาพันธ์ 2567 เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า (SPIN Selling)
อ.รัชเดช อติกนิษฐ
9 กุมภาพันธ์ 2567 APQP 2nd Edition การวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า  อ.วัขระ ศรีปาน
9 กุมภาพันธ์ 2567 หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากร ดร.ฉัตรพล มณีกูล
10 กุมภาพันธ์ 2567 Professional Telesales  อ.พรเทพ
12 กุมภาพันธ์ 2567 การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
13 กุมภาพันธ์ 2567 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า  อ.วิรัตน์ บาหยัน
14 กุมภาพันธ์ 2567

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 


 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
14 กุมภาพันธ์ 2567  เทคนิคการขายที่สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ อ.รัชเดช อติกนิษฐ
14 กุมภาพันธ์ 2567

 การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อคเพื่อลดต้นทุน

อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
15 กุมภาพันธ์ 2567

 การเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Effective E-mail Writing) Onsite

อ.ธัญยมัย ทรงอธิกมาศ
15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ความรู้การนำเข้าส่งออกทั้งระบบ ภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ที่ผู้ประกอบการควรรู้ อ.จันทรา และ อ.วิชัย
15 พฤศจิกายน 2567 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กร (IDP to drive the company goal) อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 
16 กุมภาพันธ์ 2567  เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า (SPIN Selling) อ.รัชเดช อติกนิษฐ
16 กุมภาพันธ์ 2567 เทคนิคการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
อ.จันทรา สิงหพันธุ
17 กุมภาพันธ์ 2567 เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบสืบค้น
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
20 กุมภาพันธ์ 2567 การจัดทำ Skill Matrix และเชื่อมโยงกับ OJT อย่างได้ผล ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
20  กุมภาพันธ์ 2567 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ  ดร.ทอง พุทธรอด
21 กุมภาพันธ์ 2567 เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
21 กุมภาพันธ์ 2567 การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis    อ.ธนายุทธ 
22 กุมภาพันธ์ 2567

Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ


อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
22 กุมภาพันธ์ 2567 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
22 กุมภาพันธ์ 2567

INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

อ.มนตรี ยุวชาติ
23 กุมภาพันธ์ 2567 กฎหมายคุ้มครองนายจ้าง ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
23 กุมภาพันธ์ 2567

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

(Inventory & Warehouse Management)

อ.ราชันทร์  ชัยวัฒนานนท์
 27 กุมภาพันธ์ 2567 จิตวิทยาการหารือ การให้ข้อมูลย้อกลับแก่ลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
27 กุมภาพันธ์ 2567 การจัดทําแผนควบคุมกระบวนการผลิต (Control Plan for IATF 16949 (ชลบุรี) อ.วัชระ  ศรีปาน
27 กุมภาพันธ์ 2567 การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO  (ชลบุรี) อ.สานุพันธ์  ใบศรี
28 กุมภาพันธ์ 2567 จิตวิทยาการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ รุ่น 4  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
29 กุมภาพันธ์ 2567 เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน อ.ปฐมภัค วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ info.ptstraining@gmail.com   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

  

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  2
Visits:  909,522
Today:  525
PageView/Month:  1,651