www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

June 2019

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
4/June/2019 การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง
5 มิถุนายน 2562 Sales Excellence พนักงานขายชั้นยอด อ พรเทพ ฉันทนาวี
5 มิถุนายน 2562 Sales Planning & Sales Forecast Analysis อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
5-6/June/2019

ครบเครื่องเรื่อง"การนำเข้า-ส่งออก" พิธีการศุลกากร การเปลี่ยนแปลงหลักเกณห์ใหม่ กฎหมายภาษีศุลกากร  (เต็ม)

อ.วิชัย / อ.วัชระ
6 มิถุนายน 2562 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ  OKRI (OKR + KPI) อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
7 มิถุนายน 2562 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
7 มิถุนายน 2562 

การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงาน การควบคุม ระบบงาน HR

ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
11 มิถุนายน 2562 เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
12 มิถุนายน 2562 Finance for Non-Finance Manager การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน (ยืนยัน) อ.พลกฤต โสลาพากุล
12 มิถุนายน 2562 การวางเส้นทางฝึกอบรม โดยอิงCompetency # 3  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
12 มิถุนายน 2562 Super Admin บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน อ ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
12 มิถุนายน 2562 การควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรม อ.พิทักษ์  บุญชม
13 มิถุนายน 2562

การจัดการความผิดพลาดและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 

(Error Elimination & Boosting Work Efficiency) *

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
14/June/2019

เจาะลึกประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานที่ ฝ่าย HR ควรรู้

อ.สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
14 June 2019 Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support อ.พรเทพ ฉันทนาวี
14/June /2019  เทคนิคการตรวจนับสินค้า อ.สมบัติ ศิริรักษ์
18 /June/ 2019 การคิดเป็นระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี
18 มิถุนายน 2562 Root Cause Analysis (ยืนยัน)  อ.ณรงค์ ตู้ทอง
18 มิถุนายน 2562 การสรรหาอย่างเป็นระบบและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน อ.พิชิต สุจริจันทร
18 มิถุนายน 2562 พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
18 มิถุนายน 2562 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode & Effect Analysis-FMEA) อ.ชัยมงคล ศิลธร
19 มิถุนายน 2562

การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description :JD)

 ดร.กฤติน กุลเพ็ง
19 มิถุนายน 2562 การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต รุ่น 2 อ.บรรพต เทพฤทธิ์
20/June/2019 อ.สัจพล ส่งสมบุญ
20/June/2019 จิตวิท่ยาการบริหารและจูงใจลูกน้อง อ.พรเทพ ฉันทนาวี
20 มิถุนายน 2562 Incoterms @ 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
21 /June 2019 Production Planning ฿ Control การวางแผนและควบคุมการผลิต อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
21 มิถุนายน 2019 4 Dimension Leadership Development อ.พรเทพ ฉันทนาวี
21 June 2019 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่ อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
22 มิถุนายน 2562 QC 7 Tools อ.บรรพต เทพฤทธิ์
25 มิถุนายน 2562  สุดยอดหัวหน้างานการผลิต/ผู้บริหารการผลิต อ.พิสิฐ ชูยงค์
2ุ5/06/2019 การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการตามกฏหมาย อ.พิชิต สุจริตจันทร
25 มิถุนายน 2562 อ สำเริง ยิ่งถาวรสุข
25 มิถุนายน 2562 เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (ยืนยัน) อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
26 มิถุนายน 2562 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร รุ่น 15 อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
26/June/2019

การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า....เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
27/06/2019 การวางแผนและวัดผลระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) อ.ไมตรี บุญขันธ์
28 มิถุนายน 2562 เทคนิคการสรรหา คัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานอย่างมืออาชีพ อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
28/06/2019 เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ  อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
28 มิถุนายน 2562 Coaching & Mentoring Skills for Leader/Manager ดร.อิทธินันท์ สันทัศ
   

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  3
Visits:  537,694
Today:  454
PageView/Month:  11,922