www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

June 2021

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 มิถุนายน 2563 เทคนิคพิชิตยอดขายด้วยหัวใจนักขายเชิงรุก New อ.ธนัยนันท์  ธนินท์สินสกุล
3 มิถุนายน 2563 การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning)  ดร.กฤติน กุลเพ็ง
4/June/2020 การประเมินผลงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร อ.สัจพล ส่งสมบุญ
4 มิถุนายน 2563 เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย (Online Training) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
5 มิถุนายน 2563 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง Online Training อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
9 มิถุนายน 2563 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ  OKRI (OKR + KPI) อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
10 มิถุนายน 2564 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
10 มิถุนายน 2563 ทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Trainining Officer) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
9-10 มิถุนายน 2564 ความรู้การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ  และการใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์  อ.วิชัย มากวัฒนสุข
11 มิถุนายน 2564

กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดร.กฤติน กุลเพ็ง
14 มิถุนายน 2564 Finance for Non-Finance Manager การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน อ.พลกฤต โสลาพากุล
16 มิถุนายน 2563 การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO  อ.สานุพันธ์ ใบศรี
16 มิถุนายน 2563 การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน  อ.ขันทฤทธิ์ ปฐมเล็ก
17 มิถุนายน 2564

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ.จันทรา สิงหพันธุ
18 /June/ 2020 เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ อ.อานุภาพ พันชำนาญ
18 มิถุนายน 2563

การพัฒนาความสามารถและจัดระดับทักษะของพนักงาน (Online Training)

 ดร.กฤติน กุลเพ็ง
19 มิถุนายน 2563  การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับ HR อ.พรเทพ ฉันทนาวี
19 มิถุนายน 2563

การบริหารโครงการและการประเมินความคุ้มค่าการลงทุน 

(Project Management & Feasibility Study) New Course

คุณธีระยุทธ  พิบูลรุจนานนท์
19 มิถุนายน 2563 เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ (เลื่อนไป 21 กค 63 อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
19 มิถุนายน 2563

วินัยการลงโทษพนักงานกระทำความผิด ปลดออก ไล่ออก  

การออกหนังสือเตือนและเลิกจ้าง
ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
19 มิถุนายน 2020 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่ อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
20 มิถุนายน 2563

HR Data Analysis with Excel Dashboard

วิทยากรผู้เขียวชาญ
22 มิถุนายน 2020  เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
22 มิถุนายน 2563 ครบเครื่องเรื่อง"การนำเข้า-ส่งออก" อ.วฺ
23 มิถุนายน 2563 การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่การเงิน อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
23 มิถุนายน 2563 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
24 มิถุนายน 2563
Modern Warehouse Management อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์
24 มิถุนายน 2563 Incoterm 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
24 มิถุนายน 2563 อ.สายัณห์  จันทรโรจน์เจริญ
24 มิถุนายน 2563 ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ Online Training อ.วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
25 มิถุนายน 2564 Production Planning & Control
อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
25 มิถุนายน 2563 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR Manager)  อ.ธนุเดช ธานี
25 มิถุนายน 2563 เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย  อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
26 มิถุนายน 2563 เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้รายย่อย ทางโทรศัพท์ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์
26 มิถุนายน 2563 การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าให้อยู่หมัด อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
26/June/2020

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ New

อ.วัชระ ปิยะพงษ์
26 มิถุนายน 2563

พิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3 Report

 อ.ณรงค์ ตู้ทอง
26/06/2020 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning& Control) อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
26 มิถุนายน 2020

การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย
26 มิถุนายน 2563 สัมมนาออนไลน์ "ทักษะหัวหน้างานกับการบริหารลูกน้องหลังวิกฤติโควิค-19 (Online Training) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
29 มิถุนายน 2563

การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
29 มิถุนายน 2563 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร รุ่น 17 อ.ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
29 มิถุนายน 2563 Coaching & Mentoring Skills for Leader/Manager ดร.อิทธินันท์ สันทัศ
   

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com 

 (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  3
Visits:  716,689
Today:  133
PageView/Month:  142