www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

July 2021

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 กรกฎาคม 2563 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง รุ่นที่ 26 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
3 กรกฎาคม 2563

Sales Engineer กับการพิชิตการขายและชนะใจลูกค้า

อ.ธนัยนันท์ 
4 กรกฎาคม 2563 เทคนิคการนำเสนองานขายอย่างมีประสิทธิภาพ อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
7 กรกฎาคม 2563

จิตวิทยาการหารือ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
8 กรกฎาคม 2563

FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition

อ.ชัยมงคล ศิลธร
8 กรกฏาคม 2563 ช่องทางการสรรหาพนักงาน  ดร.กฤติน กุลเพ็ง
8 กรกฎาคม 2563 การออกแบบตัวชี้วัด Smart KPI เพื่อวัดผลงาน อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
9-10 กรกฎาคม 2563 เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้าง (ภาคปฎิบัติ) อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
10 กรกฎาคม 2563 หลักเกณฑ์ในการจัดซื้อต่างประเทศ  อ.วัชระ ปิยะพงษ์
10 /July/2020 Risk Based Thinking for Iso 9001 : 2015 อ.เทวินทร์ ศิริโชคชัยกุล
14 กรกฎาคม 2563 APQP & PPAP อ.ชัยมงคล ศิลธร
14 กรกฎาคม 2563 เทคนิคการบันทึกและการเขียนรายงานการประชุุม อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
14 /July/2063 เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15 กรกฎาคม 2563 การบริการเชิงรุก เพื่อสร้างความประทับใจลูกค้า  อ.ธนัยนันท์
15 /July/2020 จิตวิทยาการบริหารให้ได้ใจและได้งาน อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15 กรกฎาคม 2563 ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก คุณจันทรา สิงหพันธุ
16 กรกฏาคม 2563  Modern Warehouse Management (เลื่อนมาจากวันทีี่ 24 มิย 63)  
17 กรกฎาคม 2563  Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
17 กรกฎาคม 2563 การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation & ROI for Training)  ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ขรเที่ยง
17 กรกฎาคม 2563 ข้อกำหนด IATF 16949 และการนำไปใช้ อ.รมณีย์  กองแก้ว
21 กรกฎาคม 2563 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร   อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21 กรกฎาคม 2563 Professional Selling Skills อ.สพจน์ กฤษฎาธาร
22 กรกฎาคม 2563 การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผุ้บริหารที่ไม่ใช่บัญชี อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
22 กรกฎาคม 2563 IATF 16949 Internal Audit by Using process approach อ.ชัยมงคล ศิลธร
22 กรกฎาคม 2563 เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม อ.รมณีย์ กองแก้ว
22 กรกฎาคม 2563

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

อ.วัชระ ปิยะพงษ์ 
22 กรกฎาคม 2563 ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยลีน
Excellent Logistics Improvement by Lean
อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
22 กรกฎาคม 2563

การออกแบบฐานข้อมูลด้วย MS Excel (MS Excel for Database)

อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
23 กรกฎาคม 2563 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) อาจารย์สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์
23 กรกฎาคม 2563 Professional Sales & Proactive Sales Skills อ.พรเทพ ฉันทนาวี
23 กรกฎาคม 2564 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่  อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
24 กรกฎาคม 2563 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 Why Analysis และ 5 Gen อ.ณรงค์ ตู้ทอง
24 กรกฎาคม 2563 การจัดเก็บบริหารงานเอกสารและงานธุรการอย่างมืออาชีพ อ.วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
29 กรกฎาคม 2563 กุญแจสู่ความสำเร็จในการขาย...ขายได้ต้องเก็บเงินได้ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
29 กรกฎาคม 2563

หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ

(มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๖๓)

อ.สานุพันธ์ ใบศรี
30 กรกฏาคม 2563 Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
30 กรกฎาคม 2563 วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

30 กรกฎาคม 2563 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
31/07/2020 กลยุทธ์การตลาดและการขาย  4.0
อ พรเทพ ฉันทนาวี

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ info.ptstraining@gmail.com   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  3
Visits:  716,664
Today:  108
PageView/Month:  112