www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

July 2021

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 กรกฎาคม 2564 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง รุ่นที่ 26 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
2 กรกฎาคม 2564 FMEA new version (Online)  อ.ชัยมงคล ศิลธร
5 กรกฎาคม 2564 เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร  (Online) อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
5 กรกฎาคม 2564 เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า (Online) อ ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
6 กรกฎาคม 2564

การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ  Online

(Effective Raw Material Planning)

อ.ศราวุธ  ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
7 กรกฎาคม 2564

จิตวิทยาการหารือ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
7 กรกฎาคม 2564 ารวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning&Control) อ.ศราวุธ  ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
7 กรกฎาคม 2564 เจาะลึกการจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา (outsource) ต้องบริหารอย่างไร  (Online) อ.สมบัติ น้อยหว้า
7 กรกฎาคม 2564 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (Online) อ.จันทรา  สิงหพันธุ
8 กรกฏาคม 2564 การเพิ่มค่า oee และ loss time ในกระบวนการผลิต (Online) อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
8 กรกฏาคม 2564 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) บนพื้นฐาน Competency (Online) ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
8 กรกฎาคม 2564 Update กฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2564 online อ.สมบัติ น้อยหว้า
9 กรกฎาคม 2564 บทบาทงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ (Online) อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
13 กรกฎาคม 2564 การพัฒนาพนักงานรายบุคคล IDP  (Online) ดร.กฤติน  กุลเพ็ง 
14 กรกฎาคม 2564 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤติ (Online) อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
14 กรกฎาคม 2564

Incoterm 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (Online)

เวลา 13.00-16.00

อ.จันทรา  สิงหพันธุ
14 กรกฎาคม 2564 การคัดเลือกซัพพลายเออร์ อย่างมืออาชีพ (Online) อ.อนันต์  วชิราวุฒิชัย
15 /July/2564  แนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Online)
อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
15 กรกฎาคม 2564 จิตวิทยาการบริหารให้ได้ใจและได้งาน อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15 กรกฎาคม 2564 Logistic & Supply Chain คลังสินค้าและการจัดส่งกระจายสินค้า (Online) อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
15 กรกฎาคม 2564 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Online) อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
16 กรกฎาคม 2564 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (Online)  อ.เชียวชาญ  รัตนามหัทธนะ
17 กรกฎาคม 2564 หลักสูตร Monodzukuri (online) อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
20 กรกฎาคม 2564

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (Online)

อ.จันทรา สิงหพันธุ
20 กรกฎาคม 2564 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง  (Succession Planning) Online 
ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
21 กรกฎาคม 2564 ความรู้พื้นฐานการนำเข้า-ส่งออก อ.จันทรา สิงหพันธ
21 กรกฎาคม 2564 เทคนิคการออกระเบียบปฎิบัติและการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย Online อ.สมบัติ น้อยหว้า
22 กรกฎาคม 2564

เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)

ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
22 กรกฎาคม 2564 หลักเกณฑ์สำคัญในการขายต่างประเทศ (Online) อ.อนันต์  วชิราวุฒิชัย
 22 กรกฎาคม 2564

 

การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) Online

 อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
23 กรกฎาคม 2564 E.Q. พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ อ.พรเทพ ฉันทนาวี
23 กรกฎาคม 2564 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่  อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
23 กรกฎาคม 2564 การประเมินค่างานเพื่อการบริหารโครงสร้างเงินเดือน Online

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

29 กรกฎาคม 2564 Incoterm 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (Online) อ.จันทรา  สิงหพันธุ
29 กรกฎาคม 2564

หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ

(มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๖๓)

อ.สานุพันธ์ ใบศรี
29 กรกฎาคม 2564

Measurement System Analysis (MSA: 4th Edition)  


อ.ช้ยมงคล ศิลธร
31/07/2020 กลยุทธ์การตลาดและการขาย  4.0
อ พรเทพ ฉันทนาวี

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ info.ptstraining@gmail.com   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  3
Visits:  785,892
Today:  222
PageView/Month:  8,142