www.ptstraining.in.th

 Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

August 2023

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
3 สิงหาคม 2566 การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานการผลิต (Daily Management) อ.บรรพต เทพฤทธิ์
3 สิงหาคม 2566 กลยุทธ์การตลาดและการขาย 4.0 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
7 สิงหาคม 2566

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

 อ.เขี่ยวชาญ
5 สิงหาคม 256ุ6

Forecasting & Planning for Sales (Online)

 เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย
อ พรเทพ ฉันทนาวี
8 สิงหาคม 2566

การขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขายและลูกค้ารายใหม่


อ พรเทพ ฉันทนาวี
8 สิงหาคม 2566

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

อ.จันทรา สิงหพันธุ
9 สิงหาคม 2566 การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก อ.จันทรา สิงหพันธุ 
9 สิงหาคม 256ุ6 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย อ พรเทพ ฉันทนาวี
10 สิงหาคม 2566

7Q ความฉลาดแห่งอนาคต เพื่อสร้างแรงใจ & เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

น.พ ยุทธนา ภาระนันท์
10 สิงหาคม 2566 การลดของเสียในการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์
10 สิงหาคม 2566

เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร

 อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
11 สิงหาคม 2566 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
15 สิงหาคม 2566 การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL อ.บรรพต เทพฤทธิ์
16 สิงหาคม 2566
หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก 
 อ.จันทรา สิงหพันธุ
16 สิงหาคม 256ุุ6

ระบวนการส่งออกและนำเข้า พร้อมด้วยพิธีการศุลกากร


อ.วิรัตน์ บาหยัน
16 สิงหาคม 2566 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก อ.จันทรา สิงหพันธุ
16 สิงหาคม 2566

ข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ และการนำไปใช้ (ISO9001:2015 Requirement and Implementation )

อ.รมณีย์  กองแก้ว 
17 สิงหาคม 2566 การตรวจติดตามคุณภาพภายในระะบบ ISO 9001:2015 อ.รมณีย์  กองแก้ว 
16 สิงหาคม 256ุุุ6

าวะผู้นำและการบริหารพัฒนาตนเอง

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
17 สิงหาคม 2566 ครบเครื่องเรื่อง Incoterm @2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ อ.จันทรา สิงหพันธุ
17 สิงหาคม 2566 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) AIAG & VDA 1st อ.วัชระ ศรีปาน
18 สิงหาคม 2566

 

การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
19 สิงหาคม 2566 การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม ไมตรี บุญขันธ์
21 สิงหาคม 2566 การบริหารคลังสินค้ามาตรฐานและคลังสินค้าทันสมัย  อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์
21 สิงหาคม 2566 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่ อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
22 สิงหาคม 2566 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
23 สิงหาคม 2566 Analytical Thinking for Problem Solving  อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์
23 สิงหาคม 2566 ความรู้พื้นฐานการนำเข้าส่งออก อ.จันทรา  สิงหพันธุ
23 สิงหาคม 2566 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา อ.พรเทพ ฉันทนาวี
23 สิงหาคม 2566 การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสตีอคเพื่อลดต้นทุน อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
24 สิงหาคม 2566

VDA 6.3 Process Audit (Online)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
24 สิงหาคม 2566 การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย #2 อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
24 สิงหาคม 2566 

Production Planning & Control

 อ.บรรพต เทพฤทธิ์

24 สิงหาคม 256ุ6

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)

ดร.อิทธินันท์ สันทัศ
25 สิงหาคม 256ุ6

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า  (เลื่อนไปวันที่ 30 สิงหาคม 2566)

อ.มนตรี ยุวชาติ
26 สิงหาคม 256ุ6 เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer  อ.รัชเดช อติกนิษฐ
28 สิงหาคม 256ุ6 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
29 สิงหาคม 2566 การบริหารงานขนส่ง   อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
29 สืงหาคม 2566  วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ อ.เชี่ยวชาญ รัตนาหมัทธนะ 
29 สิงหาคม 2566 หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ
อ.จันทรา  สิงหพันธุ
29 สิงหาคม 2566 สุดยอดหัวหน้างานยุคใหม่ ให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งคน อ.พรเทพ ฉันทนาวี 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

7Q ความฉลาดแห่งอนาคต เพื่อสร้างแรงใจ & เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 
Online:  4
Visits:  909,550
Today:  553
PageView/Month:  1,679