www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

August 2020

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
3 สิงหาคม 2563

พนักงานธุรการยุคใหม่กับการจัดระบบสำนักงาน

 อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
4 สิงหาคม 2563  การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
4 สิงหาคม 2563 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา อ.พรเทพ ฉันทนาวี
6 สิงหาคม 2563 การบริหารจัดการคลังสินค้าทันสมัย (Modern Warehouse Management) อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์
7 สิงหาคม 2563  การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า อ.พรเทพ ฉันทนาวี
10 สิงหาคม 2563 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) อ.รมณีย์  กองแก้ว
13 สิงหาคม 2563 Service Mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
13 สิงหาคม 2563 เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
14 สิงหาคม 2563 หัวหน้างานมืออาชีพ อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล 
14 สิงหาคม 2563 การเขียน E-mail ธุรกิจ (ไทย) อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
14 สิงหาคม 2563 4M Change Control and Effective Implementation อ.รมณีย์ กองแก้ว
17 สิงหาคม 2563

การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมโดยอิงสมรรถนะ 

(Competency Based Training Roadmap)

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
18 สิงหาคม 2563 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก อ. จันทรา สิงหพันธุ
19 สิงหาคม 2563

การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
19 สิงหาคม 2563   เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
19 สิงหาคม 2563  IATF 16949 Internal Audit by Using process approach อ.รมณีย์ กองแก้ว
20 สิงหาคม 2563 เทคนิคการบริหารพนักงานดาวเด่นและแผนทดแทนตำแหน่งงาน อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
20 สิงหาคม 2563 หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
20 สิงหาคม 2563 เทคนิคการบริหารงานบริหารคน เพื่อผลงานที่ดีเลิศ อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน
21 สิงหาคม 2563 Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
21 สิงหาคม 2563 Professional Sales & Proactive Sales Skills อ.พรเทพ ฉันทนาวี
21 สิงหาคม 2563 เทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างงาน อ.ดร.พงศ์พรรณ์  พลเยี่ยม
21 สิงหาคม 2563  พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Officer)  ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
21 สิงหาคม 2563 การอ่านและวิเคราะห์การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่การเงิน อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
22 สิงหาคม 2563 การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) อ.บรรพต เทพฤทธิ์
25 สิงหาคม 2563 กลยุทธ์ CRM เพื่อเพิ่มยอดขาย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
26 สิงหาคม 2563 การบริหารและจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร  อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
26 สิงหาคม 2563 Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
อ.วัชระ ปิยะพงษ์
27 สิงหาคม 2563  ปรับปรุงพัฒนา “คลังสินค้า” สู่ความเป็นเลิศด้วย ”ลีน” อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
28 สิงหาคม 2563 การเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
28 สิงหาคม 2563 HRD Strategy กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสาเร็จ  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
29 สิงหาคม 2563 การจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
อ ชัยมงคล ศิลธร

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  2
Visits:  640,611
Today:  42
PageView/Month:  2,350