www.ptstraining.in.th

 Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

August 2022

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
4 สิงหาคม 2565 การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60  อ.มนตรี ยุวชาติ
5 สิงหาคม 2565

Forecasting & Planning for Sales 

 เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย
อ พรเทพ ฉันทนาวี
5 สิงหาคม 2565 ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ  อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
5 สิงหาคม 2565 การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Material Requirement Planning)   อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
6 สิงหาคม 2565
การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
9 สิงหาคม 2565 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย อ พรเทพ ฉันทนาวี
9 สิงหาคม 2565 ระบวนการส่งออกและนำเข้า พร้อมด้วยพิธีการศุลกากร อ.วิรัตน์  บาหยัน
9 สิงหาคม 2565 สุดยอดทักษะการสอนงาน OJT
ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
9 สิงหาคม 2565 Incoterm 2020 -ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ อ.จันทรา  สิงหพันธ์
 สิงหาคม 2565

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ

 

อ.รมณีย์  กองแก้ว
10 สิงหาคม 2565

พนักงานธุรการยุคใหม่กับการจัดระบบสำนักงาน

 อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
10 สิงหาคม 2565 วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
10 สิงหาคม 2565 การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS)ในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ อ.พิทักษ์ บุญชม
16 สิงหาคม 2565 ลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ   อ.จันทรา สิงหพันธุ
16 สิงหาคม 2565 Logistic & Supply Chain คลังสินค้าและการจัดส่งกระจายสินค้า  อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
16 สิงหาคม 2565 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
16 สิงหาคม 2565 ข้อกำหนด IATF 16949 : 2016 และการนำไปใช้ อ.รมณีย์  กองแก้ว 
16 สิงหาคม 2565
เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา
Preparing the Purchasing and Supply Contract
อ สุชาติ ประเสริฐสม
17 สิงหาคม 2565 ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก
อ.จันทรา สิงหพันธุ
17 สิงหาคม 2565 ทักษะการเป็นวิทยากร Training for the Trainer Skills ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
18 สิงหาคม 2565

 

กฎกติกาเกี่ยวกับเครดิตในการนำเข้า-ส่งออก แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ

อ.มนตรี ยุวชาติ
18 สิงหาคม 2565

การเขียนสัญญาจ้าง-การออกหนังสือเตือนต่าง ๆ

ระเบียบปฏิบัติ ประกาศคำสั่งที่ฝ่าย HR ต้องทราบ?
อ.สมบัติ น้อยหว้า
19 สิงหาคม 2565 Project Management  อ.โกศล ดีศีลธรรม
19 สิงหาคม 2565 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง  อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
20 สิงหาคม 2565

พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม

(Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ สัจจรักษ์
20 สิงหาคม 2565  การพัฒนาทักษะหัวหน้างานฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ  
22 สิงหาคม 2565 เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า (SPIN Selling)
อ.รัชเดช อติกนิษฐ
23 สิงหาคม 2565 ปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่  นายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร  อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
23 สิงหาคม 2565 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา อ.พรเทพ ฉันทนาวี
24 สิงหาคม 2565

บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
24 สิงหาคม 2565 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก อ.จันทรา  สิงหพันธุ
24 สิงหาคม 2565 

Excel for HR (เบื้องต้น) : สูตรและฟังก์ชัน Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ

 อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข

24 สิงหาคม 2565

การบริหารต้นทุนตามฐานกิจกรรม 

(Activity Based Cost Management)

อ.โกศล ดีศีลธรรม

24 สิงหาคม 2565

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP) และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

(Statement of Cash Flows)

อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
25 สิงหาคม 2565

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี ยุวชาติ
25 สิงหาคม 2565

HR for Non-HR Manager

 

ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
25 สิงหาคม 2565 Leadership & Management Skills อ พรเทพ ฉันทนาวี
26 สิงหาคม 2565 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่  อ.ราชันทร์  ชัยวัฒนานนท์
26 สิงหาคม 2565 เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer  อ.รัชเดช อติกนิษฐ
26 สิงหาคม 2565

 หลักการบัญชีและการอ่านวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี 

อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
27 สิงหาคม 2565 การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน  อ.เชี่ยวชาญ รัตนาหมัทธนะ 
27 สิงหาคม 2565

การบำรุงรักษาเชิงรุกสำหรับภาคการผลิต(Proactive Maintenance 

อ.โกศล ดีศีลธรรม
27 สิงหาคม 2565 การบริหารงานขนส่ง   อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
27 สิงหาคม 2565 ภาษีอากรสำหรับเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน อ.สิงห์ติยกร ทวิพัฒน์
29 สืงหาคม 2565 Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต  อ.พิสิทธิ์  ชูยงต์
29 สิงหาคม 2565 การวิเคราะห์หา Talent เพื่อการบริหารสืบทอดตำแหน่ง ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
30 สิงหาคม 2565
ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
INCOTERMS ® 2020 Fully Comprehensive International Trade Conditions
อ.จันทรา  สิงหพันธุ 
30 สิงหาคม 2565 Critical Thinking Mastery
รู้ คิด เชื่อ ทำ อย่างมืออาชีพ


อ.สัจพล ส่งสมบุญ

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  3
Visits:  815,475
Today:  84
PageView/Month:  1,638