www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

October 2021

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 ตุลาคม 2563 Professional Sales & Proactive Sales Skills อ.พรเทพ ฉันทนาวี
2 ตุลาคม 2563 เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนจากทัศนคติและพฤติกรรมที่ใช่ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
5 ตุลาคม 2563 การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ  อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
5 ตุลาคม 2563 การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับ HR และหัวหน้างาน ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต
5 ตุลาคม 2563

การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบ ISO 9001:2015 & IATF16949:2016

อ.ชัยมงคล ศิลธร
6 ตุลาคม 2563 เจาะลึก ภาษีซื้อต้องห้าม รายจ่ายต้องห้าม  อ.สิงห์ติยกร ทวิพัฒน์
7-8 ตุลาคม 2563

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
8 ตุลาคม 2564

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมือโปร

อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
8 ตุลาคม 2564 การหาความจำเป็นในการวางแผนและจัดฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม อ.พรเทพ ฉันทนาวี
8 ตุลาคม 2563 กลยุทธ์ การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
13 ตุลาคม 2563 พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมือใหม่  
14-15 ตุลาคม 2564 เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
14 ตุลาคม 2563 การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ อ.จันทรา สิงหพันธุ
14 ตุลาคม 2563  ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ อ.สุชาติ ประเสริฐสม
15 ตุลาคม 2563 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) อ.รมณีย์  กองแก้ว
15 ตุลาคม 2563 การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน อ.เชี่ยวชาญ
16 ตุลาคม 2563  เทคนิคการตรวจนับสินค้า ยืนยัน อ.สมบัติ ศิริรักษ์
16 ตุลาคม 2563 เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600  อ วัชระ ปิยะพงษ์
16 ตุลาคม 2563 พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
19 ตุลาคม 2563

แนวทางการบริหารการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 19011

อ.รมณีย์  กองแก้ว
19 ตุลาคม 2563 การอ่านงบการเงินให้เป็นเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
19 ตุลาคม 2563 ครบเครื่องเรื่อง"การนำเข้า-ส่งออก"เพื่อชิงความได้เปรียบ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
19 ตุลาคม 2563 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
19 ตุลาคม 2563 พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ  อ.อุกิจ ตรียุทธวัฒนา
20 ตุลาคม 2563  Modern Warehouse Management การบริหารจัดการคลังสินค้า อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์
20 ตุลาคม 2563 Coaching Skills for Manager ดร.อิทธินันท์  สันทัศ
20 ตุลาคม 2563 E.Q. พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ
อ พรเทพ
20 ตุลาคม 2563

การควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์-ไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์  

(SOC, RoHS ,REACH,SVHC , ELV,PFOS/PFOA ,DMF,IMDS)

อ.พิทักษ์
21 ตุลาคม 2563 หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
21 ตุลาคม 2563 การสร้างเสริมความรู้ด้านคุณภาพและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้น    อ.รมณีย์ กองแก้ว
21 ตุลาคม 2563

 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Production Planning & Control)

อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
21 ตุลาคม 2563 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก  อ.จันทรา สิงหพันธุ
22 ตุลาคม 2563 Finance for Non-Finance Mangers อ.พลกฤต โสลาภากุล
26  ตุลาคม 2563 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อ.เขี่ยวชาญ
26 ตุลาคม 2563  Excel ในงาน HR ฿ งานธุรการมืออาชีพ อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
26 ตุลาคม 2563 การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterm 2020 อ.วัชระ ปิยะพงษ์
27 ตุลาคม 2563 คู่มือปฏิบัติงาน 4.0 ดร.บัญชา วิชยานุวัติ
27 ตุลาคม 2563 Logistic & Supply Chain คลังสินค้าและการจัดส่งการกระจายสินค้า คุณอนันต์ ดีโรจนวงศ์
27 ตุลาคม 2563  เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
28 ตุลาคม 2563 เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจทีมีประสิทธิภาพ (Effective E-mail Writing) อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
28 ตุลาคม 2563

Powerful Questioning for Driving Performance


อ.ปฐมภัค  รักวัฒนกุล
28 ตุลาคม 2563 สุดยอด เทคนิคการลดต้นทุนด้วย Lean-Kaizen อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
28 ตุลาคม 2563 Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
อ.วัชระ ปิยะพงษ์
28 ตุลาคม 2563 4M Change Control & Effective Implementation อ.รมณีย์ กองแก้ว
28 ตุลาคม 2563 กลยุทธ์การวางแผนการขาย (Sales Planning Strategy)  

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330
ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  1
Visits:  715,705
Today:  8
PageView/Month:  8,421