www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

December 2021 (Online)

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 ธันวาคม 2564

เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า

Customer Types Based Selling Techniques

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
ธันวาคม 2564 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
3 ธันวาคม 2564 เพิ่มยอดขายด้วยยุทธวิธีเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้า อ.พรเทพ ฉันทนาวี
3 ธันวาคม 2564 เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้"คนเก่ง"และ ดี อย่างมืออาชีพ อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
7 ธันวาคม 2564
การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในการขาย (ครึ่งวันเช้า)
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
8 ธันวาคม 2564 เทคนิค 8D กับการบริหารเวลา  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
8 ธันวาคม 2564

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)

สำหรับนักจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
9 ธันวาคม 2564
หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
อ.จันทรา สิงหพันธุ
9 ธันวาคม 2564 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย โดยไม่ใช้ราคา  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
9 ธันวาคม 2564 เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ อ.รัชเดช อติกนิษฐ
10 ธันวาคม 2564

 การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากร

ในระบบอิเล็คทรอนิกส์

อ.วิชัย มากวัฒนสุข
14 ธันวาคม 2564

 HRD Strategy กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ  

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15 ธันวาคม 2564 “การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากร ปี 2560 อ.มนตรี / อ.วิรัตน์
15 ธันวาคม 2564 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (Online) อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
15 ธันวาคม 2564 เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview อ.พรเทพ ฉันทนาวี
16 ธันวาคม 2564 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020(ครึ่งวันเช้า) อ.จันทรา  สิงหพันธุ
16 ธันวาคม 2564

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกมืออาชีพ(บ่าย)

อ.จันทรา สิงหพันธุ
16 ธันวาคม 2564 หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0(Online) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
17 ธันวาคม 2564 แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)ประจำองค์กร อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
18 ธันวาคม 2564

Logistic & Supply Chain คลังสินค้าและการจัดส่งกระจายสินค้า

อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
20 ธันวาคม 2564 การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต๊อกเพื่อลดต้นทุน(Online) อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
20 ธันวาคม 2564 กลยุทธ์นักขาย Sales Engineer อ.รัชเดช อติกนิษฐ
20 ธันวาคม 2564 Harassment in Workplace อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
20 ธันวาคม 2564 ฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้ อ.สมบัติ น้อยหว้า
21 ธันวาคม 2564 ลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ(เต็มวัน) อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
21 ธันวาคม 2564  ารเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง (Online) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
22 ธันวาคม 2564 บทบาทงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
22 ธันวาคม 2564 การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual Writing) Onsite อ.พรเทพ ฉันทนาวี
22 ธันวาคม 2564

ผลกระทบวิกฤติโควิด-19 กับเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี 

พิเศษเจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2564/65 

อ.พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
22 ธันวาคม 2564 หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ  อ.จันทรา  สิงหพันธุ
24 ธันวาคม 2564 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ อ.กมลทิพย์  จันทรมัส
     

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง>>ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

สอบถามข้อมูล

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

หลักสูตร บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 /รุ่นถัดไปวันที่ 24 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.        

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

หลักการและเหตุผล: 

 

         การซื้อ-ขาย สินค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย คงรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาที่มักเกิดขึ้น ในการทำบัญชี ...ตรวจนับ สินค้าคงเหลือ รวมทั้งการทำรายงานต่าง ๆ ที่หนักเอามาก ๆ เห็นจะเป็นกิจการที่มีสินค้า หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสายพันธ์ที่ต้องจัดการ ความวุ่นวายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าทวีคูณ และกิจการจำนวนไม่น้อยมีการขายทั้งในระบบและนอกระบบ ปะปนกันอยู่ในเนื้อเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความสับสนและปัญหามากมายในการทำบัญชี ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ทำให้ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรมาตรวจ และรายการที่มักถูกตรวจเป็นประเด็นความผิดของผู้ประกอบการอยู่เสมอคือ สินค้าคงเหลือ ซึ่งส่งผลให้ต้องเสียเบี้ยปรับกันเป็นประจำสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ประกอบการ ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรกับบัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับ การจัดทำรายงานสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร  

 

 

 

กำหนดการ
08
.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09
.00-16.00
หัวข้อสัมมนา 

1. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้า 

2. แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 สินค้าคงเหลือ 

3. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร 

       - กิจการที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำรายงานฯ 

       - การจัดทำรายงานของสินค้าสำเร็จรูป 

       - ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบเอกสารลงรายงาน 

4. ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือกรณี 

       - นำสินค้าค้างสต๊อกหรือสินค้าไม่ผ่าน Q.C. ไปส่งเสริมการขาย 

       - แนวปฏิบัติและการแก้ปัญหากรณีสินค้าชำรุด สูญหาย เสียหาย เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย ยืมไปจำหน่าย 

          ทดลองใช้ สินค้าตัวอย่าง  สินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน ผลิตเสร็จแล้วใช้การไม่ได้ 

       - การจัดทำสต๊อกกลางและสต๊อกย่อย 

       - กรณีขายควบสินค้าหลายชนิดอยู่ใน Pack เดียวกันจะบันทึกบัญชีอย่างไร 

       - กรณีสินค้าที่รับเข้าสต๊อกมากกว่าจำนวนที่สั่งซื้อและจ่ายจริง ซึ่งเป็นสินค้าที่คู่ค้าชดเชยให้ในกรณีที่ 

         สินค้าบางตัวด้อยคุณภาพหรือสินค้าจากรายการโปรโมชั่นของลูกค้าจะบันทึกนำเข้าสต๊อกหรือไม่อย่างไร 

       - การตีราคาสินค้าคงเหลือการตีราคาค่าเสียหายเป็นต้นทุนสินค้า 

       - เทคนิคการตัดยอดสินค้าออกจากสต๊อกอย่างถูกกฎหมาย 

       - กรณีจำหน่ายจ่ายโอนกรณีใดต้องออกใบกำกับภาษีและกรณีใดไม่ต้องออกใบกำกับภาษี 

5. แนวทางการตรวจนับและการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง 

6. หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

         - รูปแบบของรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่และสรรพากรยอมรับ 

         - การบันทึกและการตัดสต๊อกกรณีสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ 

7. การบันทึกและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร 

         - การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า (ส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร) ซึ่งสรรพากร  

            ถือเป็นการขายมีขั้นตอนอย่างไร 

         - การบันทึกบัญชีกรณีผิดพลาดหรือการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบผิดพลาดและสรรพากรยอมรับ 

         - การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง 

8. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้า 

         - เสื่อมคุณภาพ 

         - ผลิตเสร็จใช้การไม่ได้หรือไม่ผ่าน Q.C.  

         - ชำรุดเสียหาย 

9. ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 

         - สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา 

         - การตรวจแบบสุ่มตรวจ 

         - อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock 

         - ขั้นตอนการตัด Stock 

         - ตรวจนับปริมาณสินค้าขายเกินจากรายงานฯ 

         - ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชี 

         - ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

10. การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ 

วิทยากร  อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

 

LOGISTICS CONSULTANT 

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า 

การจัดส่งและบริหารลูกค้ากว่า 30 ปี  

 

อัตราค่าสัมมนา/ท่าน  

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค 2 มื้อแล้ว) 

ราคาท่านละ 3,200- (ไม่รวม Vat)

Early Bird สมัครและชำระล่วงหน้า ค่าอบรมท่านละ 2,900 บาท

 
Online:  2
Visits:  815,454
Today:  63
PageView/Month:  1,617