www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

December 2023 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 ธันวาคม 2566 การบริหารพื้นที่ขาย (Sales Territory Management) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
6 ธันวาคม 2566 เพิ่มยอดขายด้วยยุทธวิธีเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้า อ.พรเทพ ฉันทนาวี
8 ธันวาคม 2566

เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า

Customer Types Based Selling Techniques

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
9 ธันวาคม 2566 การบริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูค้า (After Sales&CEM)  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
9 ธันวาคม 2566 เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ อ.รัชเดช อติกนิษฐ
14 ธันวาคม 2565 ความรู้พื้นฐานการนำเข้าส่งออก อ.จันทรา  สิงหพันธุ
15 ธันวาคม 2566

Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต

อ.บรรพต เทพฤทธิ์
15 ธันวาคม 2566 เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15 ธันวาคม 2566 เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า อ.มนตรี ยุวชาติ
16 ธันวาคม 2566

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 Why Analysis และ 5 GEN

อ.บรรพต เทพฤทธิ์
16 ธันวาคม 2566

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกมืออาชีพ(บ่าย)

อ.จันทรา สิงหพันธุ
16 ธันวาคม 2566 ยกระดับภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นทีม  อ.พรเทพ
18 ธันวาคม 2566 เทคนิคการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง อ.พรเทพ ฉันทนาวี
19 ธันวาคม 256ุ6 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้าส่งออก  อ.จันทรา สิงหพันธุ
20 ธันวาคม 256ุ6 กลยุทธ์นักขาย Sales Engineer อ.รัชเดช อติกนิษฐ
     

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง>>ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

สอบถามข้อมูล

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

หลักสูตร บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 /รุ่นถัดไปวันที่ 24 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.        

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

หลักการและเหตุผล: 

 

         การซื้อ-ขาย สินค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย คงรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาที่มักเกิดขึ้น ในการทำบัญชี ...ตรวจนับ สินค้าคงเหลือ รวมทั้งการทำรายงานต่าง ๆ ที่หนักเอามาก ๆ เห็นจะเป็นกิจการที่มีสินค้า หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสายพันธ์ที่ต้องจัดการ ความวุ่นวายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าทวีคูณ และกิจการจำนวนไม่น้อยมีการขายทั้งในระบบและนอกระบบ ปะปนกันอยู่ในเนื้อเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความสับสนและปัญหามากมายในการทำบัญชี ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ทำให้ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรมาตรวจ และรายการที่มักถูกตรวจเป็นประเด็นความผิดของผู้ประกอบการอยู่เสมอคือ สินค้าคงเหลือ ซึ่งส่งผลให้ต้องเสียเบี้ยปรับกันเป็นประจำสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ประกอบการ ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรกับบัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับ การจัดทำรายงานสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร  

 

 

 

กำหนดการ
08
.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09
.00-16.00
หัวข้อสัมมนา 

1. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้า 

2. แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 สินค้าคงเหลือ 

3. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร 

       - กิจการที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำรายงานฯ 

       - การจัดทำรายงานของสินค้าสำเร็จรูป 

       - ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบเอกสารลงรายงาน 

4. ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือกรณี 

       - นำสินค้าค้างสต๊อกหรือสินค้าไม่ผ่าน Q.C. ไปส่งเสริมการขาย 

       - แนวปฏิบัติและการแก้ปัญหากรณีสินค้าชำรุด สูญหาย เสียหาย เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย ยืมไปจำหน่าย 

          ทดลองใช้ สินค้าตัวอย่าง  สินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน ผลิตเสร็จแล้วใช้การไม่ได้ 

       - การจัดทำสต๊อกกลางและสต๊อกย่อย 

       - กรณีขายควบสินค้าหลายชนิดอยู่ใน Pack เดียวกันจะบันทึกบัญชีอย่างไร 

       - กรณีสินค้าที่รับเข้าสต๊อกมากกว่าจำนวนที่สั่งซื้อและจ่ายจริง ซึ่งเป็นสินค้าที่คู่ค้าชดเชยให้ในกรณีที่ 

         สินค้าบางตัวด้อยคุณภาพหรือสินค้าจากรายการโปรโมชั่นของลูกค้าจะบันทึกนำเข้าสต๊อกหรือไม่อย่างไร 

       - การตีราคาสินค้าคงเหลือการตีราคาค่าเสียหายเป็นต้นทุนสินค้า 

       - เทคนิคการตัดยอดสินค้าออกจากสต๊อกอย่างถูกกฎหมาย 

       - กรณีจำหน่ายจ่ายโอนกรณีใดต้องออกใบกำกับภาษีและกรณีใดไม่ต้องออกใบกำกับภาษี 

5. แนวทางการตรวจนับและการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง 

6. หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

         - รูปแบบของรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่และสรรพากรยอมรับ 

         - การบันทึกและการตัดสต๊อกกรณีสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ 

7. การบันทึกและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร 

         - การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า (ส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร) ซึ่งสรรพากร  

            ถือเป็นการขายมีขั้นตอนอย่างไร 

         - การบันทึกบัญชีกรณีผิดพลาดหรือการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบผิดพลาดและสรรพากรยอมรับ 

         - การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง 

8. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้า 

         - เสื่อมคุณภาพ 

         - ผลิตเสร็จใช้การไม่ได้หรือไม่ผ่าน Q.C.  

         - ชำรุดเสียหาย 

9. ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 

         - สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา 

         - การตรวจแบบสุ่มตรวจ 

         - อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock 

         - ขั้นตอนการตัด Stock 

         - ตรวจนับปริมาณสินค้าขายเกินจากรายงานฯ 

         - ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชี 

         - ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

10. การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ 

วิทยากร  อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

 

LOGISTICS CONSULTANT 

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า 

การจัดส่งและบริหารลูกค้ากว่า 30 ปี  

 

อัตราค่าสัมมนา/ท่าน  

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค 2 มื้อแล้ว) 

ราคาท่านละ 3,200- (ไม่รวม Vat)

Early Bird สมัครและชำระล่วงหน้า ค่าอบรมท่านละ 2,900 บาท

 
Online:  1
Visits:  909,530
Today:  533
PageView/Month:  1,659