www.ptstraining.in.th

ทักษะผู้นำกับการตัดสินใจ

(Leadership & Decision Making)

วันที่ 26 มีนาคม 2562

โรงแรมไอบิส นานา


Leadership & Decision Making

Posted by on Aug 20, 2009

“ปัญหา” เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทุกคน ทุกองค์กร จนแยกออกจากกันไมได้ เพราะปัญหาอาจกล่าวได้ว่าเป็นทั้งอุปสรรคและสิ่งท้าทายในการสร้างโอกาสในการทำงานหรือแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ กลุ่มคนที่มีผลกระทบกับปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัย หรือสิ่งแวดล้อมขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้น คือ พนักงานหน้างาน (Operators,Worker) และหัวหน้างาน (Leader, Foreman, Supervisor) หากองค์กรได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะและเทคนิคการวิเคราะห์ให้คนเหล่านั้นมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่หน้างานอย่างเป็นระบบเบื้องต้นได้เองนั่น ก็จะเป็นประโยชน์ในการทำงานและจะยังผลให้การทำงานในกระบวนการผลิตลื่นไหลอย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและทำกำไรขององค์การ

       สำหรับผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองซึ่งวิธีนี้จะส่งผลให้ผลงานของทีมงานดีขึ้นด้วย รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการตัดสินใจในการบริหารงานประจำวันให้ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นทักษะที่เสริมให้ผู้บริหารได้รับการยอมรับจากทีมงานและผู้อื่น อันจะเป็นการสนับสนุนภาวะผู้นำในอีกด้านหนึ่ง

 

หัวข้อการอบรม เวลา 09.00-16.00 น.

ช่วงเช้า การสร้างภาวะผู้นำที่ยั่งยืน(Sustainability Leadership Model)

ภาวะผู้นำกับการสร้างผลงานของหัวหน้างาน
ความแตกต่างของคนกับการบริหารของผู้นำ
เส้นแบ่งความแตกต่างระหว่างผู้จัดการกับผู้นำ
กรณีศึกษา ภาวะผู้นำกับวิธีบริหารคนให้ได้งาน : 

ฝึกวิเคราะห์รูปแบบของภาวะผู้นำที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ พร้อมการพิจารณาใช้ภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สไตล์การนำทีมของท่านเป็นแบบไหน : แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำเพื่อเรียนรู้ตนเองของผู้เข้าฝึกอบรม
Model การสร้างภาวะผู้นำที่ทำให้ผู้บริหารได้รับการยอมรับและผู้อื่นอยากร่วมทีม
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้นำในธุรกิจ เขาเหล่านั้นเป็นผู้นำแบบไหนบ้าง
จุดอ่อนของผู้บริหารที่ไม่สามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้

 

ช่วงบ่าย เทคนิคการตัดสินใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ความสำคัญและผลกระทบของภาวะผู้นำกับการตัดสินใจต่อผู้บริหาร
กรณีศึกษา เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจไม่ให้พลาด

พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจในการทำงานด้วยการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา จับหลักการที่ใช้ตัดสินใจ สามารถนำไปใช้พิจารณาเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ขั้นตอนที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่พลาด
รูปแบบการตัดสินใจของผู้นำ ประเภท
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อของการตัดสินใจของผู้นำ
จุดอ่อนของการตัดสินใจของผู้นำ

 

วิทยากร อ.พรเทพ  พงษ์สง่างาน

ผู้เชี่ยวชาญงาน Human Resource และการพัฒนาผู้บริหารในองค์กร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

ผู้บริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และงาน Human Resource ทั้งหมดขององค์กรต่างๆ เช่น สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA), บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิทก้าจำกัด, บริษัท วีพีเอสอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด, บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด, บริษัท เทเลอินโฟมีเดียจำกัด(มหาชน), เป็นที่ปรึกษาของบริษัทต่างๆ

Read more...


อัตราค่าอบรม 1 ท่าน (รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวัน-ชากาแฟ อาหารว่างและวุฒิบัตร)

ค่าอบรมสัมมนา/วัน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

 Normal ค่าอบรม 1 ท่าน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird ชำระล่วงหน้า

3,500

245

(105)

3,640

สมัคร 3 ท่านๆละ

3,200

231

(96)

3,328รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution

 
Online:  3
Visits:  490,589
Today:  405
PageView/Month:  8,458