www.ptstraining.in.th

 

 

เทคนิคการตรวจนับสินค้า 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา9.00 -16.00 น.

Gold Bangkok Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต-แยกสุทธิสาร


 

ที่มา

ในการดำเนินการของแต่ละองค์กรช่วงปลายปี จะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร และจะต้องมีการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติเมื่อครบรอบบัญชี หรือมากกว่านั้น แล้วแต่นโยบายขององค์กร นั่นก็คือการ “ตรวจนับสินค้า” ในการดำเนินการดังกล่าว ในหลายองค์กร งานดังกล่าวเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และปัจจัยอื่นที่แตกต่างกัน    

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักสูตร “ตรวจนับสินค้า” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการดังกล่าว เทคนิค และผลกระทบของการตรวจนับสินค้า อันจะส่งผลต่อบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ลุล่วง ตามที่องค์กรคาดหวัง

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความจำเป็น และประโยชน์ในการตรวจนับสินค้าอย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการตรวจนับสินค้าภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมจากแต่ละส่วนงานสามารถทำงานประสานงานกันภายใต้ความเข้าใจที่เป็นหนึ่งเดียวภายในองค์กร และนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีโอกาสรู้จักพบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในอนาคต

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา

 1. เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า
 2. ผู้จัดการคลังสินค้า,หัวหน้าแผนกคลังสินค้า,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
 3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ฝ่ายตรวจสอบภายใน,หัวหน้าแผนกบัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชี
 4. พนักงานในสายงานให้การสนับสนุนภายในสำนักงานอื่น ๆ และผู้ที่สนใจทุกตำแหน่งงาน

 

ผลที่คาดว่าได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา มีความเข้าใจต่อการตรวจนับสินค้าอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกัน เพื่อให้การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือ มีประสิทธิภาพ
 2. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีความรู้ในการปฏิบัติการเชิงป้องกัน ที่จะส่งผลให้องค์กรมีต้นทุนสินค้าคงคลังที่ควรจะเป็น อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่จะต่อยอดจากการฝึกอบรมครั้งนี้

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม 

 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง

 

 1. บัญชีคุมสินค้า

 

 1. ตรวจนับสินค้า
 1. Kpis

 

 

 วิทยากร อ.สมบัติ ศิริรักษ์

ประสบการณ์การทำงาน

วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ

 • · Health care Logistics Research Cluster คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

กรรมการสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต  

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัทในกลุ่มสยามฟาร์มา จำกัด

 • · บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
 • · บริษัท สยามเภสัช จำกัด
 • · บริษัท ฟาร์มานูวา จำกัด

ประเภทอุตสาหกรรม ยาและเวชภัณฑ์

ประกอบธุรกิจทางด้านการการวิจัยและพัฒนาตำรับยา, ผลิต,นำเข้า,จำหน่ายและกระจายยาแผนปัจจุบัน สำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ   

 

 

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 % ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

 

 
Online:  3
Visits:  693,077
Today:  787
PageView/Month:  9,811