PTStraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training Tel: 02-1753330 , 086-8929330 ,086-6183752

 

 

เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0

รุ่น 14 วันที่ 13 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.  โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 


 

สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

หลักการและเหตุผล 

งานสนับสนุน(Supporting Department) ทั้งหลายล้วนเป็นงานที่อยู่หลังฉากที่ใครต่อใครให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา แม้ว่าองค์กรจะได้ผลการดำเนินงานที่ดี ความชอบส่วนใหญ่ก็มักตกอยู่กับหน่วยงานหลักๆ มีใครจะนึกถึงบ้างว่า ภายใต้ความสำเร็จของงาน หรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานสนับสนุนนั้น มีส่วนผลักดัน และช่วยเหลือสนับสนุนมากน้อยเพียงใด ผู้ที่หลงลืมหลังฉากก็เปรียบเสมือนการหลงลืมความสำเร็จ หลังฉากที่ทรงประสิทธิภาพ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จขององค์กร หลักสูตรเลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ ท่านต้องการเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้

 


ประเด็นการสัมมนา 

1. เลขานุการยุคใหม่ กับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

2. หลักการบริหารจัดการระบบงานเลขานุการ 

3. การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ 

 

 

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

 

 

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ราคาท่านละ 

3,800

266

(114)

3,952

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ 

3,400

238

(102)

3,536

 

 
Online:  2
Visits:  448,189
Today:  13
PageView/Month:  5,758