www.ptstraining.in.th

 

 

 

กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน     

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ


 

 

หลักการและเหตุผล 

    การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือ กลไก ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้จูงใจให้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร และเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้ทำงานกับองค์กรในระยะยาว พนักงานต้องการสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมและเป็นที่พึงพอใจ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน องค์กรต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ผสมผสานกัน เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทำให้นโยบายการปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารค่าตอบแทนจึงมีผลต่อองค์กรในระยะยาว กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนจะสะท้อนถึงจุดมุ่งหมาย ทิศทางของกรอบการทำงาน นโยบายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยต้องอาศัยความเข้าใจ ในการสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์และความต้องการของพนักงาน 

 

 

วัตถุประสงค์ ของการจัดอบรมครั้งนี้ 

1.เพื่อชี้ให้องค์กรเล็งเห็นถึงสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทน

2.เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการวางกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนในระยะยาว

3.เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาในองค์กร

4.เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ปฏิบัติงานในองค์การ และลดอัตราการเข้าออก

5.เพื่อบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยคำนึงความสามารถในการจ่ายขององค์การ ช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ในระยะยาว

6.เพื่อเป็นเครื่องจูงใจบุคคลากรให้มีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น หากพนักงานได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานและเป็นธรรม

7.เพื่อให้องค์การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎหมาย 

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม

1.การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนว่ามีความเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานหรือไม่

2.เกณฑ์ชี้วัดที่จะกำหนดว่าใครจะได้ขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง

3.โมเดลการจ่ายค่าตอบแทน The Pay Model

4.แนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน

5.องค์ประกอบหลักของ The Pay Model ที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นค่าตอบแทน

6.การตัดสินใจกำหนดค่าตอบแทนและกลยุทธ์ที่ต้องคำนึงถึงบนพื้นฐานวัตถุประสงค์และนโยบายองค์กร

7.การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  Pay For Performance

8.ความสัมพันธ์ของการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างงาน/ ทักษะ/ ความสามารถ

9.ขั้นตอนในการกำหนดรูปแบบและนำกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนไปปฏิบัติ

10.Broadbanding การจัดกลุ่มเงินเดือนให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและความก้าวหน้าในงาน

11.กระบวนการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน

12.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างภายในและประโยชน์ที่ได้รับจากการกำหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือน

13.การวิเคราะห์งาน(Job Analysis)และประเมินค่างาน Job Evaluation เพื่อกำหนดค่าตอบแทน

14.ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจการบริหารค่าตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจ

15.ทฤษฎีความต้องการที่ต้องนำมาพิจารณาในการบริหารค่าตอบแทนเมื่อต้องแข่งขันกับภายนอก 

 

 

วิทยากร    อาจารย์พิชิต  สุจริตจันทร


รูปแบบการเรียนรู้: บรรยาย ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริงที่วิทยากรนำมาเป็นตัวอย่าง มุ่งเน้นการทำข้อมูลจากแบบฟอร์มที่องค์กรส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติและใช้เป็นแบบในการพัฒนาพนักงาน โดยได้รับการยอมรับจากสถาบันการตรวจสอบมาตรฐานชั้นนำ

 

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรมสัมมนา/ท่าน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

กรณีชำระเงินหน้างาน

4,000

280

(120)

4,160

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ 

3,600

252

(108)

3,744

 

 
Online:  2
Visits:  549,481
Today:  223
PageView/Month:  8,723