www.ptstraining.in.th

เทคนิค การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) 

(Salary Structure Designing and Compensation Management)

 

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซอย 23

 

หลักการและเหตุผล 

 

ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร  แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ และบริหารค่าตอบแทนนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ชั้นสูง จึงทำให้นักบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะไม่สามารถนำนักปฏิบัติมานั่งเรียบเรียงความรู้หรือประสบการณ์ได้ทั้งหมด บทเรียนเรื่องการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเรื่องของค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ดังนั้นการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่มีระบบ มีโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม  เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่การออกแบโครงสร้างค่าจ้างเฉพาะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความรู้ เทคนิค กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

ประเด็นหลักที่จะเรียนรู้

 

 • หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับ ค่าจ้างเงินเดือน  การขึ้นเงินเดือนให้สัมพันธ์กับโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร
 • ลดปัญหา ค่าจ้าง เงินเดือน “คนเก่า” กับ “คนใหม่” เพื่อสร้างประสิทธิผล และความยุติธรรม
 • อัตราค่าจ้างเท่าไหร่? จึงจะสามารถดึงดูด รักษาคนได้ และเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด  เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เทคนิค และหลักการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน

2. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบโครงสร้างค่าจ้างค่าตอบแทนที่ถูกต้อง

3. ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฎิบัติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและบริหารค่าจ้างในองค์กร

    ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

4. ให้ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจและทราบแนวโน้มทิศทางการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต

 

 


 

เนื้อหาการอบรม


 Day 1

 

 • โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร?  มีความสำคัญอย่างไร?  ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
 • แนวความคิดเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างในปัจจุบันขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 • แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design)
 • การกำหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ
 • เครื่องมือและกระบวนการบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Tools & Process)
  • การวิเคราะห์งาน และใบบรรยายลักษณะงาน (Job Analysis & Job Description)
  • การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน (Position Evaluation & Classification)
  • การสำรวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำผลการสำรวจมาใช้ (Salary Survey)
  • แนวทางการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับองค์กร (Salary Structure Designed)
  • เทคนิคและขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
  • การนำโครงสร้างเงินเดือนมาเป็นเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)
  • เทคนิคและขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน
   • การประเมินค่างานต่างๆ เพื่อจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง
   • การนำค่าตอบแทนในตลาดมาประยุกต์ใช้กับองค์กร

Day 2

 

 • เทคนิคการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
  • แนวความคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
  • การบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ตัน”
  • การบริหารจัดการ “เงินเดือนต่ำ” กว่า กระบอกเงินเดือน
  • ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่”
  • Case Study : กรณีศึกษาการวิเคราะห์งานและจัดทำ JD/JS/competency
  •  Workshop : ฝึกภาคปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริง
   • การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน
   • การเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างของบริษัทกับตลาดแรงงาน และการปรับค่าจ้าง
   • ฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง และโครงสร้างเงินเดือนจริง
   • การปรับเงินเดือนกรณีเกิดผลกระทบจากโครงสร้างเงินเดือนใหม่

วิธีการฝึกอบรม

-   การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)

-   อภิปรายกลุ่ม

-   กรณีศึกษา (Case Study) และ Workshop

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

•    ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

•    นักบริหารค่าจ้างเงินเดือน ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัท

•    เจ้าของกิจการที่ต้องการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนด้วยตนเอง

 

วิทยากร 

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

 

อัตราค่าอบรม /ท่าน7,800 บาท

 

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร

 

 


 
Online:  2
Visits:  691,987
Today:  147
PageView/Month:  8,699