www.ptstraining.in.th

 

 

 

Sales Planning & Sales Forecast Analysis

20 มกราคม 2564

 เวลา 9.00-16.00น. 

at   Gold Orchid Bangkok


 

 

ที่มาของหลักสูตร

          การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบ Sales Planning & Sales Forecast Analysis จะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ กระบวนการวางแผนการขาย การพยากรณ์ยอดขาย เทคนิคในการวิเคราะห์คู่แข่งในการวางแผนด้านการขาย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

 

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

-         ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ

-         ผู้เข้าอบรมสามารถกระบวนการวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขายอย่างเป็นขั้นตอน

-         ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอแผนการขาย

 

 

Topics

วันแรก

-         ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย

-         กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในงานขาย

     Workshop : Sales Planning &  Forecast Problem

-         ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย

-         ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย

-         เทคนิคการวางแผนการขายที่สอดคล้องกับแผนการตลาดเชิงรุก

-         กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาด

-         เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน

-         การวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขาย และการตั้งเป้าหมายการขาย

-         การกระจายเป้าหมายการขายเป็นรูปธรรม

-         การตั้งเป้าหมายผู้มุ่งหวังเพื่อรองรับเป้าหมายการขาย

-         การจัดสรรงบประมาณการขายเพื่อสนับสนุนงานขาย

-         การวิเคราะห์ Competitor for Competitive Planning

-         การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม

-         การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) 

-         การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

      Workshop : Sales Planning & Forecast Solution

 

 

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม 

-         การบรรยาย  การระดมความคิดเห็น  การทำแบบฝึกปฏิบัติ  ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในหน่วยงานของผู้เข้าฝึกอบรม และข้อสรุปการแก้ไขปัญหาทางการขายจากบริบทของหลักสูตร และนำมาทำ Workshop  

 


ผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานขายทุกระดับ

   

 

วิทยากรในการฝึกอบรม  อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
การศึกษา  * ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (Political Science, International Relation) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
               * ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) (Master of Management, Public Administration) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
               * Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)

ประสบการณ์การทำงาน
              * ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนำหลายแห่ง
              * ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี
              * ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด
              * ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
              * ผู้บริหาร และที่ปรึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด

 

 

     (รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวัน-ชากาแฟ อาหารว่างและวุฒิบัตร)

ค่าอบรมสัมมนา/วัน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ค่าอบรม 1 ท่าน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird

3,500

245

(105)

3,640

Pro มา 3 ท่านๆ ละ

3,300

      231

(99)

3,432

 

 

 
Online:  3
Visits:  717,645
Today:  92
PageView/Month:  1,227