www.ptstraining.in.th

 

 

 

หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ  และผลิตภาพในการทำงานบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วย PDCA  

 

16 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น.

 โรงแรมเซนต์เจมส์

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 


 

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลิตภาพตามเป้าหมายในสายการผลิต เป็นเงื่อนไขสำคัญด้านหนึ่งที่ส่งผลให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน การที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อนให้เกิดผลิตภาพได้อย่างเต็มที่นั้น จำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ เสริมความตระหนักและฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติงานในหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบ เช่น การมีจิตสำนึกเพิ่มผลผลิตในงาน การทำงานอย่างปลอดภัย  การใช้แนวคิด PDCA และแนวคิด 5W1H  รวมไปถึงการลดของเสียในไลน์การผลิต เป็นต้น ให้แก่พนักงานโดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้ากะ ซึ่งนับเป็นกลุ่มกำลังสำคัญในไลน์การผลิตขององค์กร

 

หัวข้อเรียนรู้ :  

+ ความเข้าใจเรื่องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิต

+ เครื่องมือของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิต

          -  จิตสำนึกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต

          -  จิตสำนึกการทำงานอย่างปลอดภัย

          -  จิตสำนึกในการลดต้นทุนและของเสียในไลน์ผลิต 

          -  วงจร PDCA และตัวอย่าง

+ กิจกรรมกลุ่ม : การใช้เครื่องมือ พร้อมนำเสนอ

 + เครื่องมือของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

   และเพิ่มผลผลิต (ต่อ)

          -  เทคนิค 5ส และตัวอย่าง

          -  Kaizen และตัวอย่าง

          -  เทคนิค ECRS และตัวอย่าง

          -  กิจกรรมกลุ่ม QCC และตัวอย่าง

          - เทคนิค 3 MU , 2GEN และตัวอย่างการใช้งาน

          - เทคนิค 5W 1H กับการสำรวจและแก้ไขปัญหา

กิจกรรมกลุ่ม : การใช้เครื่องมือพร้อมนำเสนอ

 

วิธีการเรียนรู้ : 

บรรยายอย่างย่อและซักถาม

อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กิจกรรมเสริมมุมมอง

ฝึกปฏิบัติพร้อมคำแนะนำ

 

วิทยากร อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการผลิต การจัดการดำเนินงานและการเพิ่มผลิตภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 

ค่าลงทะเบียน 

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม 

ราคาก่อน VAT 

VAT 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

ราคาสุทธิ 

ราคาท่านละ 

3,400

238

(102)

3,536

อบรม 4 ท่านราคาท่านละ

2,900

203

(87)

3,016

 

 
Online:  1
Visits:  610,533
Today:  282
PageView/Month:  10,252