www.ptstraining.in.th

 

 

 

กลยุทธ์การบริหารกองทัพนักขาย

Salesforce Management

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

 Arize  Hotel , Sukhumvit 26


 

 

þหลักการและเหตุผล 

 

การบริหารงานขาย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันให้ผลการทำงานที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อเชื่อวันของพนักงานขายทรงประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและอยู่ได้ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนอยู่ ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนผลักดันในบทบาทของหัวหน้าทีมขาย จึงต้องเรียนรู้ทักษะและศิลปะในการบริหารพนักงานขายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น “หลักสูตรการบริหารงานขาย (Sales Force Management)” คือ กุญแจดอกสำคัญในการบริหาร“ทรัพยากรบุคลากรขาย” ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานขาย

 

þ วัตถุประสงค์ 

 

þ หัวข้อบรรยาย 

-          การวางแผนงานขาย การเตรียมงานและพิชิตยอดขาย (Plan Prepare & Execute)

-          การทบทวนผลงาน การประเมินผลงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Review Appraise & Feedback)

-          การชื่นชม ให้รางวัลและรักษาวินัย (Recognize Reward & Discipline)

-          การสอนงาน พี่เลี้ยงและพัฒนาความสามารถ (Coach Mentor & Develop)

-      รายวัน (Sales Daily Plan)

-      รายสัปดาห์ (Sales Weekly Plan)

-      รายเดือน (Sales Monthly Plan)

-      รายไตรมาส (Sales Quarterly Plan)

-      รายปี (Sales Yearly Plan)

 

þเหมาะสำหรับ 

พนักงาน หัวหน้างานขาย และผู้จัดการขาย

 

 

þรูปแบบการสัมมนา 

ฝึกฝนจากกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ปฏิบัติจริงในทุกหัวข้อของการเรียนรู้

 

วิทยากร    อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี  

ประสบการณ์ทำงาน 

 

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ราคาท่านละ 

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird ชำระล่วงหน้า (5วัน) 

3,500

245

(105)

3,640

 

 
Online:  4
Visits:  537,634
Today:  394
PageView/Month:  11,853