www.ptstraining.in.th

เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Target Selection Interview Techniques)

วันที่ 18 มีนาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น. 

 


การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการนำเข้า (Input) ในการคัดเลือกคนเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น การเลือกคนผิด ก็ย่อมส่งผลลัพธ์ (Output) ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเป็นต้นทุนขององค์กรที่จะต้องแบกภาระไป แล้ว “อะไร ?” คือตัวช่วยที่น่าจะทำให้กระบวนการคัดเลือกคนให้ได้ “ตัวตนที่แท้จริง” ที่เหมาะสมกับสิ่งที่องค์กรต้องการ “คำตอบ” คือ เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview - Target Selection) เพื่อช่วยกลั่นกรองคนที่มีความสามารถหรือพฤติกรรมในการทำงานตามที่องค์กรนั้นๆต้องการ

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้และเข้าใจหลักการแนวทางและเทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยใช้กระบวนการ Target Selection อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview - Target Selection) ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการที่องค์กรต้องการ
 • ฝึกทักษะการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview - Target Selection)

 

เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการฝึกอบรม  

 • หลักการวิเคราะห์และคัดเลือก โดยพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงาน 
 • Target Selection : หลักการสัมภาษณ์ที่องค์กรชั้นนำส่วนใหญ่นิยมใช้กัน โดยมี "สี่เป้าหมาย (4 Targets)" ที่ต้องการรู้ ดังนี้

      1. Who are you ? ผู้สมัครงานคือใคร

      2. What can you do ? ผู้สมัครงานทำอะไรได้

      3. What have you done ? ผู้สมัครงานเคยทำอะไรมา

      4. Are you a right person ? ผู้สมัครงานคือคนที่ใช่

 • หลักการดำเนินการสัมภาษณ์ที่ทำให้ผู้สมัครงานเปิดเผย "ตัวตน" ที่แท้จริง
 • จิตวิทยาการสังเกตและอ่านภาษากายที่บ่งบอกถึง "ทัศนคติ" "ความเชื่อ" "กระบวนการคิด" และ "การแก้ปัญหาและตัดสินใจ" ฯลฯ ของผู้สมัครงานระหว่างการสัมภาษณ์ที่สะท้อนให้เห็น
 • จิตวิทยาจับพิรุธ จับโกหกในเรื่องที่ผู้สมัครงาน "สร้างเรื่อง" หรือ "พูดเกินจริง"
 • หลุมพรางที่ต้องรู้สำหรับผู้สัมภาษณ์งาน

                        - การปฏิเสธคนผิด

                        - การตอบรับคนผิด

S-T-A-R : สูตรการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง โดยใช้ Target Selection Techniques

            - Situations : ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจ เพื่อดูว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมเป็นคนอย่างไร

            - Tasks : ให้ผู้ถูกอธิบายงานที่ได้ปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่เผชิญอยู่

            - Actions : การกระทำอะไรของผู้ถูกสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆที่ทำสำเร็จบ้างที่ผ่านมา

            - Results : ผลลัพธ์ที่เกิดการตอบสนอง / แก้ปัญหาของผู้ถูกสัมภาษณ์กับสถานการณ์ต่างๆ เป็นอย่างไร 

 • หลักการเขียนชุดคำถามเพื่อใช้สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้ Target Selection Techniques 

                        - ชุดคำถามโหมโรง เช่น คำถามทั่วไป การทำความรู้จักผู้สมัครงาน การศึกษา งานอดิเรก

                        - ชุดคำถามด้านงานและประสบการณ์

                        - ชุดคำถามด้านความคิดและการแก้ปัญหา

                        - ชุดคำถามด้านความกระตือรือร้นและแรงจูงใจ

                        - ชุดคำถามอื่นๆ เป็นต้น

 • เทคนิคการถามติดตาม ในกรณีที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบเพียง "หลักการ" หรือ "ตอบภาพรวม" และผู้สัมภาษณ์

            ต้องการ "เจาะลึก" ให้ทราบว่าคำตอบนั้นๆ ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็น "ตัวจริง" หรือ "ตัวลวง"

 • ข้อพึงปฏิบัติและพึงละเว้นในการสัมภาษณ์งาน 
 • หลักการประเมินและสรุปผลของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้ Target Selection Techniques
 • ฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง โดยใช้ Target Selection Techniques

วิทยากร                อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี 

-          ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัท TCC Capital Group

-          คณะกรรมการสัมภาษณ์งาน กลุ่มบริษัท TCC Capital Group

-          ผู้จัดการส่วนสรรหาและฝึกอบรม เครือบริษัทโอสถสภา 

-          ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทในเครือยูคอม 

รูปแบบการฝึกอบรม    บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ

Read more...


 

 
Online:  1
Visits:  815,418
Today:  27
PageView/Month:  1,581