www.ptstraining.in.th

 

Public Training

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

 

วันที่ 29 ตุลาคม  2563

เวลา 09.00-16.00 น. 

Novotel Bangkok


 

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการเสนอขายสินค้าและบริการ  เทคนิคในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  ตามมาด้วยเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งขัน และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการปิดการขายที่สร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายที่เราจำเป็นจะต้องใช้จิตวิทยาในการเรียนรู้อ่านคน หรืออ่านความต้องการให้ทราบก่อนเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ตรงตามความต้องการ หรือความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆ ก็ตามของการขาย 
        เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1)        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ

2)        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3)        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

4)        เพื่อให้พนักงานขายรู้จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ และเทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อโต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ

5)        เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำ

 

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

Module 1 : Sales Attitude, Concept & Process

-       ความหมายและความเข้าใจในความสำคัญของงานขาย

-       อุปสรรคสำคัญที่ทำให้พนักงานขายไม่ประสบความสำเร็จ

-       แนวคิด และทัศนคติที่ดี ถูกต้อง ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกัน

-       ทฤษฎี “การขายล่วงหน้า” เพื่อสร้าง Customer Value

-       คุณสมบัติของพนักงานขายมืออาชีพ

Module 2 : Sales Smart, Analysis & Planning

-       บุคลิกภาพ การวางตัว และการสร้างมาด

-       (การแต่งกาย, การดูแลตนเอง, ท่วงท่าอิริยาบถ, มารยาท)

-       บทบาทที่แตกต่าง และกระบวนการตัดสินใจซื้อ

-       ลูกค้าของเราคือใคร และกระบวนการค้นหาลูกค้า

-       การวิเคราะห์ลูกค้า และค้นหาความต้องการที่แท้จริง

-       Practice : วิเคราะห์ลูกค้า และคำถามเชิงลึก

-       เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

Module 3 : Sales Presentation, Reading & Consult

-       เทคนิคการนำเสนออย่างโดนใจลูกค้า

-       การปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย

-       เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน

-       Workshop : ค้นหาข้อได้เปรียบ (Advantage)

-       เสนอขายสินค้าอย่างไรเมื่อ “สินค้ามีจุดอ่อน”

-        จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ

-       เทคนิคการช่วยคิด แบบที่ปรึกษาในการขาย

Module 4 : Sales Resolution , Closing & Evaluation

-       การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขาย

-       เทคนิคการปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และแนบเนียน

-       การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย

-       การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย

-       การจัดการกับลูกค้าต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่ยากลำบาก

-       Workshop : แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย (Solution)

วิธีการและรูปแบบ  การบรรยาย  การระดมความคิดเห็น  การทำแบบฝึกปฏิบัติ  ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในหน่วยงานของผู้เข้าฝึกอบรม และข้อสรุปการแก้ไขปัญหาทางการขายจากบริบทเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย และนำมาทำ Workshop  

วิทยากร อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

ประสบการณ์การทำงาน
              * ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนำหลายแห่ง
              * ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี
              * ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด
              * ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
              * ผู้บริหาร และที่ปรึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด

 

จำนวนผู้เข้าอบรม           20   คน

 

การลงทะเบียนสัมมนา ONLINE

• อัตราพิเศษท่านละ 3,900 บาท 


ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 
Online:  4
Visits:  815,472
Today:  81
PageView/Month:  1,635