www.ptstraining.in.th

 

Image result for อ.พรà¹?à¸?พ ฉันà¸?นาวี

 

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย โครงการ Sporty Hero บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
• ที่ปรึกษาด้านการตลาด การขาย และทรัพยากรบุคคล บริษัท P.J. Garment (Thailand) จำกัด
• ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัท TCC Capital Group
• ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทในเครือ UCOM
• ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาด กลุ่มบริษัทในเครือ โอสถสภา
• ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น
• อาจารย์พิเศษ (Guest Speaker) เรื่อง HRM & HRD การสื่อสารและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร จิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาวะผู้นำและทีมงาน ให้กับระดับปริญญาตรีและโท เช่น เกษตรศาสตร์, ศรีนครินทรวิโรฒ, หอการค้าไทย, ศรีปทุม, เกษมบัณฑิต, ราชภัฎจันทรเกษม

 ประวัติการฝึกอบรมต่าง ๆ
• Competency Based for HRM & HRD : In House Training TCC Group , May 28-30 , 2007
• Job Analysis & Job description : In House Training TCC Group , June 30 , 2007
• The Hidden Crisis of Salary People , Nation-NIDA HR Forum , Aug 23 , 2007
• Innovation Organization , PMAT , Mar 28 , 2007
• High Performance Organization : PMAT , Apr 20 , 2007
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Integrated Problem Solving & Decision Making สถาบัน P&P Consultants
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Supervisory Grid สถาบัน Grid Thailand
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People สถาบัน PacRim & Covey
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Middle Management Workshop สถาบัน LOMA : Life Office Management Association,Inc
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Win-Win Strategic Marketing Planning สถาบัน Integrated Tecsult-HRD Institute แคนาดา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร EDP : Executive Development Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Modern Marketing Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรวิทยากรรับรอง หลักสูตร Service Plus Facilitator (การบริการที่มีคุณค่า) สถาบัน DDI สหรัฐอเมริกา 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Counselor Person (การขายแบบที่ปรึกษา) สถาบัน Siam Wilson Learning
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม (Engineering Effective Instruction)  สถาบัน Harold D. Stolovitch & Associates แคนาดา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Effective Business Presentations Workshop (ทักษะการนำเสนอทางธุรกิจ): P&P Consultants
• การบริหารวัฒนธรรมองค์การสู่ความเป็นเลิศ สถาบัน HDI Institute

หัวข้อบรรยาย
• หมวดการบริหารจัดการ : การวางแผนงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ / การสั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน / ภาวะผู้นำการจูงใจ / การบริหารความขัดแย้ง / การบริหารเวลา / การประเมินผลงาน / การพัฒนาทีมงาน / เทคนิคการนำเสนอ  / Train the trainer
• หมวดบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดทำ Competency  ในงานบุคคล / การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap)  / การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) / การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) /  การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI & BSC)
• หมวดการขาย การตลาดและบริการ เทคนิคการขาย / การขายทางโทรศัพท์ / การเจรจาต่อรอง / การขายอย่างที่ปรึกษา การวางแผนการขาย / การบริหารงานขาย /  การวางแผนการตลาด / การวิเคราะห์ตลาด (SWOT) / การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) / การสื่อสารทางการตลาด (IMC) / เทคนิคการบริการและต้อนรับ (Service Excellence) / การสร้างจิตสำนึกบริการ (Service Mind) / การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) / การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Complaint Management)

ประวัติการเป็นวิทยากร
รับเชิญจากภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ (โดยสังเขป)
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : บริษัท Property Perfect จำกัด (มหาชน) / บริษัท NC Housing จำกัด (มหาชน) / บริษัท ธนารมณ์ บ้านและที่ดิน จำกัด / บริษัท PATCO LAND จำกัด / บริษัท อยุธยา ปาร์ค จำกัด
• ธุรกิจคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด / บริษัท Fujitsu (Thailand) จำกัด / บริษัท Loxley จำกัด / บริษัท CS loxinfo จำกัด / บริษัท SIS Technology จำกัด / บริษัท Datamatch จำกัด/ บริษัท World Technology จำกัด
• โรงพยาบาล : โรงพยาบาลรามาธิบดี / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ / โรงพยาบาลเทพธารินทร์ / โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ โรงพยาบาล BNH / โรงพยาบาลศิขรินทร์
• ธุรกิจธนาคาร : ธนาคารแห่งประเทศไทย / อาคารสงเคราะห์ / กสิกรไทย / กรุงไทย / ทหารไทย / ไทยธนาคาร / ศรีนคร / มหานคร 
• ธุรกิจค้าปลีก : กลุ่มบริษัท (ซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น, ซี.พี.เอฟ.) / เซ็นทรัลกรุ๊ป / ท้อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต / สยามแม็คโคร
• ธุรกิจการสื่อสาร : บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท UBC CableTV จำกัด / บริษัท DTAC จำกัด / บริษัท UCOM จำกัด /บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)  
• ธุรกิจยานยนต์และพลังงาน : บริษัท อีซูซุ นครหลวง จำกัด / บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท สยาม มิชลิน กรุ๊ป จำกัด
• ธุรกิจขายตรง : บริษัท Amway จำกัด / บริษัท Suprederm International จำกัด / บริษัท Queen Living Products จำกัด
• ธุรกิจประกันภัย : บริษัท American International Assurance จำกัด / บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด / บริษัท AXA Insurance จำกัด / บริษัท LMG Insurance จำกัด / บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด / บริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จำกัด / บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด / บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด                                            
• ธุรกิจเช่าซื้อ : GE Money TOYOTA Leasing Mazda Leasing 
• ธุรกิจสุขภาพและฟิตเนส : Fitness First / บริษัท Apron จำกัด (ธุรกิจสนามกีฬาและฟิตเนส)     • ธุรกิจการค้าทั่วไป : บริษัท เครือซิเมนต์ไทย จำกัด / บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด / บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด / บริษัท น้ำตาลไทยรุงเรือง จำกัด / บริษัท NCR Rubber จำกัด / บริษัท Universe Beauty จำกัด (เครื่องสำอาง Tellme) / บริษัท M Water จำกัด (น้ำดื่มตรา Sprinkle) / บริษัท Mykie จำกัด (แปรงสีฟัน AIM, Victory) 
• องค์กรของรัฐ : การไฟฟ้านครหลวง / องค์การค้าคุรุสภา / องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา - เกษตรศาสตร์ / ศรีนครินทรวิโรฒ / หอการค้าไทย / ศรีปทุม / เกษมบัณฑิต / ราชภัฎจันทรเกษม


 

 
Online:  2
Visits:  815,452
Today:  61
PageView/Month:  1,615