www.ptstraining.in.th

 

 

 

Image result for อ.พิศิษฐ์  โชคปรีชา

 

อ.พิศิษฐ์  โชคปรีชา

 

การศึกษา             
      - ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (2514)                             
      -  ระดับอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สาขาสังคมวิทยาและมนุษย วิทยาบัณฑิต (2518)

 

ประสบการณ์ทำงาน   
       -  เป็นผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ  ที่การเคหะแห่งชาติ เป็นเวลา 22 ปี  รับผิดชอบด้านบริหารและวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ตำแหน่งงานปัจจุบัน   
        - ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                           
         -ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท International Quality Management (IQM)                                      
        - ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท Professional Training and Development 
ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชน  บริการให้คำปรึกษา และเป็นวิทยากร /ผู้นำสัมมนา 

 

งานบรรยาย      
        -  เป็นวิทยากร/ผู้นำสัมมนารับเชิญในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน   ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ การเพิ่มทักษะการบริหารงาน การบริหารคน การจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร การวิเคราะห์Competencyของตำแหน่งงาน การจัดทำ Training Road Mapการสร้างหลักสูตร การเขียนโครงการ การบริหารโครงการและการประเมินผลการฝึกอบรม ทักษะการเป็นผู้นำ  เทคนิคการประชุม    การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การพูดในโอกาสต่างๆ การนำเสนองานอย่างมืออาชีพและการเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ  การสร้างและพัฒนาทีมงาน  ทักษะการให้บริการ การจัดทำมาตรฐานงานบริการ ฯลฯ นอกจากนี้เป็นผู้บรรยายพิเศษในหลักสูตรที่ตอบสนองกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ได้แก่โครงการสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง (Changes Begin With Me)   ให้กับผู้บริหารภาครัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 9รุ่นรวม 1,200คน และผู้บริหารองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จำนวน46รุ่นรวม 2,400คน และผู้เข้าสัมมนาอีกส่วนหนึ่งจากภาคราชการและเอกชน

 
Online:  2
Visits:  815,457
Today:  66
PageView/Month:  1,620