www.ptstraining.in.th

 

 

 

การพัฒนาพนักงานขาย 

วันที่ 28 เมษายน 2564

 เวลา 09.00-16.00 น.  

โรงแรมโชนสุขุมวิท


 

หลักการและเหตุผล 

 

วัตถุประสงค์

 

 

หัวข้อการอบรม

 • 7 ด้านที่พนักงานขายต้องได้รับการพัฒนา
 1. ด้านความรู้ผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge)
 2. ด้านทักษะคน (People Skills)
 3. ทักษะด้านการนำเสนอขาย (Presentation Skills)
 4. ทักษะด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills)
 5. ทักษะด้านการบริหารส่วนบุคคล (Personnel  Management)
 6. ทักษะด้านการกระตุ้นกำลังใจตนเอง (Passion)
 7. ทักษะด้านการแสวงหาลูกค้าและต่อตลาด (Prospection Skills)

 

 • การพัฒนาด้านความรู้ผลิตภัณฑ์ : พัฒนาอะไร และพัฒนาอย่างไร เช่น การรู้จักผลิตภัณฑ์ของเราและคู่แข่ง การรู้จักตลาด การวางตำแหน่งสินค้า
 • การพัฒนาทักษะด้านคน : พัฒนาอะไร พัฒนาอย่างไร เช่น การรู้จักลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อ กระบวนการซื้อและตัดสินใจ สิ่งจูงใจในการซื้อ การอ่านสัญญาการซื้อ
 • การพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอขาย พัฒนาอะไรและพัฒนาอย่างไร การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเรากับคู่แข่ง การเร้าและหรือการสร้างโอกาสในการซื้อ
 • การพัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหา พัฒนาอะไรและพัฒนาอย่างไร เช่น ในกรณีที่มีการเจรจาต่อรอง จะแก้ไขปัญหาอย่างไร หรือ การที่ลูกค้าไม่พอใจจะมีวิธีแก้อย่างไร เป็นต้น
 • การพัฒนาทักษะด้านการบริหารส่วนบุคคล พัฒนาอะไรและพัฒนาอย่างไร เช่น การสร้างแรงจูงใจแก่ตนเอง การไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการขาย
 • การพัฒนาทักษะด้านการแสวงหาลูกค้าและต่อยอดในตลาด  พัฒนาอะไรและพัฒนาอย่างไร เช่น การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความภักดี และสร้างความผูกพันในตราสินค้า การขอรายชื่อผู้มุ่งหวังและต่อยอดตลาด

 

 

วิทยากร  อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี 

ประสบการณ์ทำงาน 

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป  
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล การตลาด ขายและบริการ

รูปแบบการฝึกอบรม บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  พนักงานขาย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขาย ผู้บริหารทีมงานขาย

 

 

อัตราค่าสัมมนา

Normal

3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,173 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)

 

 

 
Online:  3
Visits:  717,630
Today:  77
PageView/Month:  1,212